КЦМ Технолоджи приоритетно развива дейности по направленията електрообзавеждане и автоматизация

ЕлектроапаратурaФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 7/2016 • 08.11.2016

“КЦМ Технолоджи” ЕООД стартира дейност в сферата на цветната металургия през октомври 2005 г. като наследник на бившата дирекция “Технологично развитие и инвестиции” в КЦМ АД.

Предметът на работа на фирмата включва основните инженерингови дейности: проучване, проектиране, изпълнение на проекти чрез управление на възложени дейности, доставка на оборудване.

“КЦМ Технолоджи” е сертифицирана и подържа сертификат за качество ISO 9001-2008 и за околна среда ISO 14000. Специалистите по отделните дисциплини са членове на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и имат сертификат за пълна проектантска правоспособност.

От 2005 до 2015 г. са завършени и работят 47 инсталации по проекти на “КЦМ Технолоджи” с общи инвестиции от 79 млн. лв.

“КЦМ Технолоджи” има собствени технологии - pеконструкция и нови ръкавни филтри в производствата на цинк и олово, цинкови сплави SGG и ZAMAC, сепариране твърдо/течно, оборотни водо охлаждащи цикли, цинков сулфат марка С, рафинация на Доре, реконструкция на Велц.

Основната дейност през последните години бе свързана с множество проекти, отнасящи се главно до реконструкцията и модернизацията на Цинково производство, която продължава и сега. Успешно се изпълниха т. нар. съпътстващи проекти към програма НОП (ново оловно производство) по капитални ремонти.

Инженеринговият пакет на звено “Електрообзавеждане и Автоматизация” включва следните направления:
•Проектиране в електрообзавеждането.
•Проектиране в автоматизацията на производството.
•Информационни технологии в индустрията, програмиране и настройки.
•Изпълнение и внедряване на проектите в производството.
•Поддържане на внедрени и действащи в КЦМ контролно-информационни системи.
•Дейности по оперативни и текущи поръчки.
•Изработка и тест на специфични елементи и пултове за автоматизация.

От 2014г. с поемане на дейностите по поддържане на действащи контролно-информационни системи беше заложен превантивен контрол с изпреварващи проблема действия. Този подход предопредели необходимостта от създаване на т. нар. “Регистър на контролно-информационни системи”.

Той обхваща почти всички системи за управление и мониторинг в КЦМ, като на този етап не са включени системите в НОП и някои други малки обекти.

Регистърът представлява WEB-базирана информационна структура на наш сървър, която дава информация за всяка една система в различните технологични участъци и звена, систематизирана в следните характеристики: архитектура на системата; местоположение; състояние; описание на монтирания хардуер; налични резервни модули за конкретно място; инсталиран софтуер; информация за датата на пускане в експлоатация; снимков материал.

Ежемесечно се изготвя график и се извършва обход от специалисти на звено ЕЛ и АТ на технологичните участъци. Така се събира информация и се нанасят необходимите корекции на записите в Регистъра.

Интегрирането на инженеринга в обхват проектиране, реализиране на проекти и след проектни дейности по поддръжката е широко разпространена практика в индустрията.

Опитът със звеното по електрообзавеждане и автоматизацията е основа, от която логически следват решения за разширение в други части като механично оборудване, инфраструктура, сграден фонд и др., при оперативни и капитални ремонти.

Предимствата са уеднаквяване на дейностите, започвайки от формиране на задачите, документална обезпеченост при изпълнение, планиране на дейностите, класифициране на извършеното в техническо досие като информационна база за следващи промени.

Визия за развитие на автоматизацията
В проектирането на локалните системи за управление специалистите на “КЦМ Технолоджи” следват стратегия с опция за бъдеща “външна” комуникация.

Така системите по същество представляват отделни елементи на бъдеща индустриална мрежа, при изграждането на която развитието им би могло да придобие много по-мащабен характер.

Едно от направленията на развитие е създаване на софтуерни приложения за автоматично обновяване и попълване на информацията в Регистъра. Втори приложения биха могли да пресъздават технологична и всякаква информация в лесно използваем вид (като графики и модели, без излишно претрупаните от цифри таблици).

Също така, специални приложения биха могли автоматизирано да генерират доклади за текущото състояние на системите и отделните им елементи.

Друго съществено направление е създаване на автоматична обратна връзка от експлоатацията на дадена система към проектантите. Казано с популярни думи – създаване на система за обективно структуриране и натрупване на опит, като критерии биха могли да бъдат добри практики на точки и звена, предупреждения, откази и техният интензит, елементи с недостатъчен “комфорт” за експлоатация и др.

Изброените насоки за развитие в автоматизацията са взаимосвързани и следва да се гледа на тях като стратегия към нещо по-глобално - комплексна информационна система.

Примерен модел на комплексна информационна система

Индустриалната мрежа представлява главната конструкцията на информационното пространство, през което ще се трансферират данни в реално време - технологични параметри, звук, видео и др.
Различните приложения ще могат да манипулират данни и в реално време да интерпретират различни модели – в производствени единици, във финансови индекси и други, така че да създават по-ясна и по-лесна за възприемане картина. Освен това моделите биха могли да бъдат двумерни, тримерни и многомерни, носейки повече и повече информация, подсказване на решения и дори конкретни въздействия.


 

 

 

 

инж. Ленко Йорданов, ръководител звено
"Електрообзавеждане и Автоматизация"
lenko.yordanov@kcm.bg


Други рекламни публикации на КЦМ Технолоджи
Top