Комбинирано прилагане на две безтраншейни технологии за преодоляване на неблагоприятни геоложки условия

В и КФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 4/2016 • 10.06.2016

Комбинирано прилагане на две безтраншейни технологии за преодоляване на неблагоприятни геоложки условия
Комбинирано прилагане на две безтраншейни технологии за преодоляване на неблагоприятни геоложки условия
Комбинирано прилагане на две безтраншейни технологии за преодоляване на неблагоприятни геоложки условия
Комбинирано прилагане на две безтраншейни технологии за преодоляване на неблагоприятни геоложки условия


Въпреки общоизвестните предимства на безтраншейните технологии за полагане на тръби, често фирмите, прилагащи този метод, са изправени пред множество предизвикателства предвид геоложките условия на обекта. На такъв интересен случай попадна и инженерният екип на "Райкомерс Конструкшън" ЕАД.

Описание на задачата
Фирмата бе потърсена за съдействие във връзка с неуспешен опит за безтраншейно полагане на обсадна стоманена тръба Ж 1020/12 мм за канализационен колектор Ж 800 мм стъклопласт с дължина 36 м под два асфалтови пътя. Обектът бе с преустановени строително-монтажни работи, започнати от фирма със сходен предмет на дейност. Същата е използвала технология с пробутване на стоманена тръба чрез шнекова машина за изпълнение на задачата.

Причината за прекъсването на строителните работи е отчетеното значително пропадане на предния край на пробутваната обсадна стоманена тръба, което на 20 м от началото на входната шахта е около 38 см - недопустимо по-ниско ниво от проектните коти, в резултат на което полаганата тръба става неизползваема.

Прегледът на наличната проектна документация и предварителен оглед на обекта на място показва, че трасето на новопроектираната тръба попада частично в пясъчен слой, намиращ се в условията на високи подпочвени води. Произходът на подпочвените води се обуславя от непосредствената близост на обекта до река Тунджа. Най-вероятната причина за пропадането на полаганата тръба по гореспоменатата технология е именно водонаситеният пясъчен слой, през който преминава полаганата тръба.

 

Избор на подходяща технология
На базата на предоставените от възложителя проекти, съобразявайки се с неблагоприятните геоложки условия и неуспешно приложената шнекова технология, инженерният състав на "Райкомерс Конструкшън" ЕАД извърши обстоен анализ на възможните решения за изпълнение на поставената задача.

Резултатът показа, че нито един от наличните традиционни безтраншейни методи, приложен самостоятелно, не е подходящ за полагането на тръба с толкова голям диаметър в тези неблагоприятни геоложки условия. Специфичните условия налагаха да се намери друго нестандартно решение.

Изправен пред това предизвикателство, работният екип избра вариант за експериментално (за първи път на територията на страната) съвместно прилагане на две безтраншейни технологии:
• Управляемо хоризонтално сондиране (HDD);
• Хоризонтално избутване на стоманена тръба с отворен край с помощта на хидравлична преса.


Разработеният подход се състои от две стъпки:
• Самостоятелно прилагане на първата технология с цел изпълнението на направляващ пилотен сондаж;
• Съвместно прилагане на двете технологии при същинското полагане на стоманената обсадна тръба с цел осигуряване на необходимата сила на избутване и точност.
За изпълнение на задачата по приетия подход, работният процес беше организиран в два етапа:

Етап I: Изпълнение на пилотен сондаж, съгласно проектните коти от РШ 1 до РШ 2 чрез HDD.
Впоследствие, пилотният сондаж бе разширен (райберован) поетапно до диаметър Ж 485, съобразявайки се долната част на сондажа да остане над нивото на подпочвени води и пласт пясък. Схемата на изпълнение на етап 1 е показана на фиг. 1.

 

 

Етап II: Полагане на обсадна стоманена тръба Ж 1020/12 мм на сегменти с отворен край и дължина от 4 м.
Подготовката на сегментите (спускане и заваряване) бе осъществено в пригодения за целта входен отвор в РШ 2.

 

 

 

Технологията на полагане на тръбата включва едновременно избутване чрез разположена в РШ 2 - ХП (хидравлична преса) и изтегляне чрез HDD в посока от РШ 2 към РШ 1. На лицевата част на първия сегмент от обсадната тръба бе заварена друга стоманена тръба с диаметър Ж 385 мм, съгласно детайла, показан на фиг. 2.

Тя изпълнява ролята на водач, направляващ процеса на изтегляне с HDD машината по проектно изпълнения разширен хоризонтален сондаж. Това приспособление не позволява изместване от пилотния сондаж и съответно от проектния наклон на трасето.

Благодарение на отворения преден край на тръбата, при движението си напред тя изрязва останалата земна маса между райберования пилотен сондаж Ж 485 и контура на обсадната тръба Ж 1020. Остатъчният земен пласт се натрупва във вътрешността на полаганата тръба и периодично се почиства. Схемата на изпълнение на втория етап от работния процес е представена на фиг. 2. 

 

Заключение:
Разработеният подход за комбинирано използване на две безтраншейни технологии от фирма "Райкомерс Конструкшън" ЕАД бе успешно приложен за преодоляване на неблагоприятните геоложки условия на възложения обект. Предвид особеностите на обекта, приложението на този подход даде забележително добри резултати. Обсадната стоманена тръба с диаметър 1020х12 мм и дължина 34,5 м бе положена с отклонение по-малко от 0,53% от проектния наклон, а строително-монтажните работи бяха извършени за по-малко от десет работни дни.

Накратко за изпълнителя
"Райкомерс Конструкшън" ЕАД е създадена през 1991 г. с предмет на дейност проектиране и строителство на инфраструктурни водопроводни и канализационни мрежи и помпени станции. В последните години фирмата разшири своята дейност в сферата на строителство с изграждане на пречиствателни станции и депа за отпадъци. Разполага с иновативни и високопроизводителни технологии за изграждане и рехабилитация на продуктопроводи, както и с оборудване за безизкопно хоризонтално управляемо и неуправляемо сондиране.

За 25 години от началото на своето създаване, компанията е изградила повече от 760 километра водопроводни и над 250 километра канализационни мрежи в цяла България. "Райкомерс Конструкшън" ЕАД се развива устойчиво, като през последните години реализира над 25 милиона евро средно годишен оборот.

През 1995 г. фирмата първа в България прилага метода за безизкопно полагане на водопроводи чрез хоризонтален сондаж. 11 години по-късно изпълнява за първи път в страната проект по технология на микротунелирането. Към днешна дата разполага с над 30 машини за безизкопно полагане и висококвалифициран персонал с над 20 години опит в технологията.

От 2001 година "Райкомерс Конструкшън" ЕАД е основен партньор на "Софийска вода" АД, част от Veolia Water, и е отговорна за аварийната поддръжка и рехабилитацията на над 30% от водоснабдителната мрежа в град София.

Своя първи проект извън границите на България осъществява през 2012 г. на територията на Република Македония.
Благодарение на своите 350 висококвалифицирани специалисти, професионално управление и инвестиции в най-модерно оборудване, "Райкомерс Конструкшън" ЕАД е една от най-успешните български фирми в сектора.

 


 

  

Повече подробности можете да намерите на интернет адрес: 
www.raicommerce.bg


Други рекламни публикации на Райкомерс Конструкшън
Top