Коментар от фирма CCS - България

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2012

Системи за непрекъснат контрол и мониторинг на изходящите димни газове и вредни вещества

Фирма CCS – България е българо-немска фирма с дългогодишен опит в доставките и изграждането на системи за непрекъснат контрол и мониторинг на скоростта, влагата и състава на изходящите димни газове и вредни вещества от производствения процес в индустриални предприятия, топлоелектрически централи и топлофикационни дружества. Фирма CCS – България е надежден партньор на дружествата, които са й се доверили и успешно си сътрудничат повече от 20 г. Като представител на един от водещите световни производители на оборудване за измерване и контрол на замърсяванията, японската фирма HORIBA, CCS – България е доставила и изградила системи за непрекъснат мониторинг, базирани на системата ENDA-600, на следните обекти: Топлофикация Плевен за парогенератори 2 и 3 (2004 г.) и дооборудване на системата за мониторинг (2010 г.); ТЕЦ София за ЕК 7, 8 и 9 към Топлофикация София (2005 г.); ОЦ Люлин към Топлофикация София (2005 г.), както и в редица други ТЕЦ в цялата страна. Наред с апаратурите за измерване на концентрациите на димни газове, в системите за мониторинг са интегрирани и модули на фирма MAC Instruments за измерване на обемното съдържание на влага; сонди за скорост и температура, както и системен софтуер за автоматично събиране, обработка и съхранение на данните от непрекъснатите измервания, отговарящ на изискванията на настоящото законодателство. Всички изградени системи за непрекъснати собствени измервания са изградени в пълно съответствие с изискванията, посочени в НАРЕДБА №6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Освен системи за емисионен мониторинг и контрол на изходните димни газове и вредни вещества, CCS – България има доставени и монтирани и системи на фирма MRU – Германия, за контрол на кислорода в горивните процеси с цел тяхното оптимизиране. Инсталирани са кислородомери в поделенията на Топлофикация София: ТЕЦ София – 3 бр.; ТЕЦ Изток – 1 бр.; ВОЦ към ТР Земляне – 4 бр. От 2011 г. има доставен и монтиран стационарен триканален газанализатор модел Tri-gas 436N4N7 на фирма NOVA ANALYTICAL SYSTEMS – САЩ, за мониторинг на продухващ газ и чистота на водород за генератор №6 в ТЕЦ София на Топлофикация София.

Фирма CCS – България разполага и със собствен сервиз от висококвалифицирани специалисти и отлично оборудвана сервизна база, с което гарантира гаранционното и извънгаранционното обслужване на доставеното от нея оборудване. Всички членове на екипа преминават редовни обучения при производителите на оборудване, така че да са отлично подготвени и да могат да извършват квалифицирано техническо обслужване и ремонти, когато това е необходимо.

Цялостната политика на фирмата е да бъде коректен партньор на своите клиенти, да предлага надеждни и висококачествени продукти и услуги и да отговаря в най-висока степен на техните изисквания. За постигането на това CCS – България има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008.
Анелия Огнянова, управител на CCS - България


Вижте още от Коментар от фирма CCS - БългарияTop