Коментар от фирма Сименс

МашиниСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2012

Пазарът налага въвеждането на Интелигентна безопасност при стриктно съответствие с новите стандарти за безопасност на машини: EN 62061 и EN ISO 13849-1
Коментирайки темата машинна безопасност, трябва да отчетем, че производителите на машини и потребителите в България не са достатъчно информирани, за това какво следва да се има предвид при производство, доставка или експлоатация на машини и оборудване на европейския пазар. Необходимо е познаване на фундаменталните изисквания за безопасност, произтичащи от европейските директиви за машини и оборудване. Българските машинопроизводители би следвало да са мотивирани да произвеждат оборудване, съответстващо на европейските директиви, като в същото време се възползват напълно от предимствата на интелигентната безопасност. С други думи, машините следва да бъдат в съответствие със стандартите за безопасност на персонала и околната среда, при повишаване на производителността и без необходимите защитни мерки ненужно да се превръщат в пречки. Това може да се постигне например чрез гъвкаво дефиниране на защитените зони или чрез въвеждане на селективен авариен стоп, респективно, ограничаване до безопасна скорост вместо тотален стоп на машината.

Директният подход да се осигури безопасност на машините е те да бъдат в съответствие с хармонизираните стандарти. В противен случай, машинопроизводителят е длъжен да докаже детайлно, че покрива изискванията на европейската директива. Това означава допълнително натоварване, свързано с валидиране на машината. Основната процедура, която трябва да бъде следвана от машинопроизводителите, е свързана с: оценка на риска; ограничение на риска, чрез безопасен дизайн, защитни мерки и предупредителна информация за потребителя; валидиране; издаване на декларация за съответствие за машини, предназначени за европейския пазар.

Когато говорим за безопасност на машини и оборудване, визираме два стандарта - EN 62061 и EN ISO 13849-1, като първият третира функционалната безопасност на електрически, електронни и програмируеми системи за контрол, докато вторият обхваща и неелектрически части от системи за контрол, като задава основните принципи за безопасност при проектирането.

Siemens предлага решения в няколко направления
Следвайки политика на иновативност, ние можем да съдействаме на машиностроители и потребители в няколко направления. С концепцията Safety Integrated, Siemens постоянно отговаря на нарастващите изисквания за производителност и функционална сигурност на машини и инсталации чрез интелигентно интегриране на технологични компоненти за безопасност в архитектурата на автоматизираните системи. Компанията лансира автоматизирани системи за безопасност като единна съвкупност от сертифицирани хардуерни модули и софтуерни библиотеки. Продуктовото портфолио включва апаратура за детекция, сигнализация, контрол и пуск от фамилията Sirius, автоматизирани системи за безопасност, базирани на контролери, периферия и средства за визуализация Simatic, изпълнителни механизми и задвижвания Sinamics. Голяма част от интелигентните устройства са с вградени функции за безопасност съгласно стандартите. Сертифицираните „жълти” блокове за безопасност са заложени в софтуера Step7 Safety. Поддържаният от Siemens стандарт за безопасна комуникация Profisafe е базиран на утвърдените комуникационни протоколи Profinet, Profibus и IWLAN.

За да осигури адекватно съдействие на клиента и оптимално ползване на технологиите за безопасност, Siemens предлага свободно достъпно онлайн приложение за оценка на безопасността, както и инструкции и функционални примери. Освен пълната техническа информация и възможността за консултации на страницата ни, предлагаме и специализирани технически обучения в сертифицирани учебни центрове Sitrain.
Здравко Александров, инженер продажби индустриална автоматизация, СименсКлючови думи: СименсНовият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО

Top