РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Комет Електроникс , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Комет ЕлектрониксIQRF радиомодулиикомпонентизаизгражданена „умни“ безжичнимрежиIQRF радиомодулиикомпонентизаизгражданена „умни“ безжичнимрежи Комет Електроникс предлага радиомодули с вграден радиопротокол, стек поддържащ MESH мрежова топология, разработени от Microrisc. Радиомодулите намират широко приложение за изграждане на интелигентни системи за контрол на улично/индустриално осветление, битова/индустриална автоматизация и приложения за събиране на данни (remote metering). Ключови характеристики: • Компактен, високо интегриран дизайн, без нужда от допълнителни компоненти; Съединителзаантена • Вграденаоперационнасистема, грижещасезавсички функции по обслужване на радиокомуникацията; • Безплатна развойна среда и С компилатор; • Протокол за директен контрол на периферията (Direct Peripheral Access), позволяващ създаване, управление и модифициране на големи мрежови структури, както и двупосочен обмен на данни без нужда от допълнително програмиране на модулите; • Модулите работят в нелицензираният sub-GHz обхват (434, 868, 916MHz); • Поддръжкана MESH мрежоватопологияиразстояние на радиовръзка между два модула до 800m; • Излъчвана изходна мощност до 12.5mW; • Изключително ниска консумация на енергия до 35uA. EEPROM ТемпературенсензорРегулаторнанапрежениеMикроконтролерсОСRF IC Aнтена IQRF приемопредавателя (TR) емалъкмодул, оборудванспъленнаборотелектронникомпоненти, необходимизаавтономнатамуработа, чрезкойтолесно www.comet.bgMCU ОСПотребителскоприложениеEEPROM Радиоприемо- предавател2SPI, UART, I C ПериферииI / O ТемпературенсензорРегулаторнанапрежение3 V Периферии3.1 – 5.3 V 3.0 – 3.4 V можедарезлизиратебезжичникомуникационнимрежи. Всичкимодулииматавъзможностзареализациянаспециалнафункционалност, коятоможедабъдепостигната, чрездобавяненапотребителскоприложениевпаметтана MCU намодула, иличрезизпращаненакомандипосредством DPA протоколът. Използванетона DPA протоколвкомбинациясъссофтуернияплъг-ин HWP (HardWare Profile) постигаимплементациянаприложенкомуникационенслой (интерфейс) надоперационнатасистема, койтопозволявареализиранетонабезжичнамрежапоизключителнолесенначин. Чрез DPA framework нямануждаотпредварителнаразработкаизаписнасофтуервмодула, вместотоваприемопредавателяможедабъдеуправляванотконтролнияинтерфейс (UART или SPI), чрезпростпротоколсъдържащкомандииданни (подобнина AT команди).

Top