Кондициониране на въздуха в ХВП

Начало > ОВК > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 1/2023 > 06.03.2023

  • Оценката на риска на хигиенното зониране на завода следва да определи адекватността на системата за кондициониране на въздуха и програмата й за поддръжка

  • Основните принципи на хигиенния дизайн на оборудване за хранително-вкусовата индустрия важат и за AHU и свързаната с тях въздуховодна мрежа

  • Повърхностите на агрегатите за кондициониране на въздуха и на свързаните с тях въздуховоди трябва да бъдат гладки и неабсорбиращи 

Кондиционирането на въздуха във фабриките от хранително-вкусовата индустрия е доста различно от кондиционирането на въздуха в търговски или жилищни сгради. Изложените на производствената среда хранителни продукти изискват да се отдели специално внимание на безопасността им и на качествените параметри на въздуха в помещението.

 

Оценка на риска и верификация

Анализът на опасностите и контролът в критични точки (HACCP) трябва да дефинира рисковете за безопасността на продуктите в завода, а системата за качество – рисковете за качеството им. Функционалностите на агрегатите за кондициониране на въздуха (air handling unit, AHU), които могат да повлияят положително върху който и да е от идентифицираните рискове, се превръщат в основата за критериите за проектиране и поддръжка на AHU. Оценката на риска на хигиенното зониране на завода следва да определи адекватността на системата за кондициониране на въздуха и програмата й за поддръжка. Накрая програмата за вътрешен одит трябва да верифицира изпълнението на дейностите по поддръжка на AHU.

Заводските програми за верификация трябва да обхванат и оценката на това дали подмяната на въздушните филтри се изпълнява по определения график. Аналогично следва да се верифицира и почистването на кондициониращите системи и свързаните с тях въздуховоди. Както всяка дейност по почистване, засягаща безопасността и качеството на храните, и процедурите по почистване на AHU трябва да бъдат описани, обучението на персонала, който изпълнява тези задачи, трябва да бъде документирано и извършената работа трябва да бъде регистрирана по подходящ начин.

 

Хигиенен дизайн на агрегатите и въздуховодите

Инженерингът, инсталацията и поддръжката на агрегатите за кондициониране на въздуха и свързаните с тях въздуховоди във фабриката следва да са в съответствие с оценката на риска и дейностите по верификация. Идентифицираните пропуски трябва да бъдат документирани и отстранени своевременно.

Основните принципи на хигиенния дизайн на оборудване за хранително-вкусовата индустрия важат и за AHU и свързаната с тях въздуховодна мрежа. Тези принципи включват лесно почистване на повърхностите, осигуряване на достъп за почистване и инспекция, свеждане на кухините до минимум, липса на зони, в които се образуват отлагания, и гарантиране на съвместимост на конструкционните материали със съставките на продуктите и на почистващите агенти.

 

Лесно почистващи се повърхности

Всички повърхности на агрегатите за кондициониране на въздуха и свързаните с тях въздуховоди трябва да бъдат почиствани с определена честота. Тази честота зависи от специфичните за фабриката и за конкретното помещение условия, както и от рисковете, идентифицирани в рамките на HACCP и оценката на риска по зони. Дейностите по почистване трябва да представляват документирани и описани подробно процедури, извършвани с предварително зададена честота от адекватно обучен персонал.

Повърхностите на агрегатите за кондициониране на въздуха и на свързаните с тях въздуховоди трябва да бъдат гладки и неабсорбиращи. За да се осигури адекватно почистване, трябва да се избягват изложена на условията на работната среда текстилна или пенопластна изолация, както и други материали, чиято повърхност не позволява почистване. В идеалния случай прекъснатите заваръчни шевове и присъединяванията с препокриване трябва да бъдат минимизирани, за да се избегне рискът от отлагане на чужд материал и микроорганизми. Дължината на въздуховодната мрежа също трябва да бъде сведена до минимум, тъй като това ще редуцира разходите за монтаж и поддръжка.

 

Достъп за почистване и инспекция

Агрегатът за кондициониране на въздуха може да бъде разположен на покрива, в междинно пространство между производственото помещение и покрива или в съседна на помещението зона. Покривният монтаж е най-нежелателната опция поради наличието на замърсители, както и заради фактори като дъжд, лед и сняг. Лекотата и удобството за почистване и инспекция са пряко свързани с ефективността на процеса. Безопасността на работниците е от първостепенно значение и трябва да бъде взета предвид.

Въздуховодите могат да бъдат метални или текстилни. Почистването и инспекцията на вътрешните повърхности на металните въздуховоди са предизвикателство, когато по продължението им липсват врати за достъп, разположени на подходящо отстояние една от друга. Ако няма врати за достъп, то ще е нужно да се монтират такива.

Въздуховодите или пренасят въздух до дадено помещение от агрегата за кондициониране, или връщат въздух от помещението към AHU. Въздухът, преминаващ по довеждащите въздуховоди е филтриран, така че те обикновено са по-чисти в сравнение с отвеждащите въздуховоди. В отвеждащите въздуховоди с времето се натрупват пренасяни от въздуха от помещението замърсители. Колкото повече прах, изпарения, дим и др. се генерират в помещението, толкова по-големи са отлаганията във вътрешността на отвеждащите въздуховоди.

Текстилните въздуховоди предлагат няколко предимства спрямо металните. На първо място, те могат лесно да бъдат свалени и изпрани. При почистване на работното помещение с вода обаче, ако пръски се смесят с намиращите се във въздуховода прахови частици, по него могат да се появят петна. Текстилните въздуховоди минимизират или елиминират теченията, характерни за металните въздуховоди с индивидуални вентилационни отвори. Изработените от текстил въздуховоди могат да се проектират със или без вентилационни отвори, като във втория случай въздухът дифундира през целия въздуховод.

Текстилните въздуховоди може да не са подходящи за помещения с нисък таван, тъй като те трябва да бъдат окачени, а това може да доведе до проблеми със спазването на изискванията за необходимите отстояния между оборудването. Металните въздуховоди могат да бъдат монтирани над тавана, много близо до тавана или да имат един-единствен вентилационен отвор, подаващ въздух на голямо разстояние.
Металните въздуховоди не трябва да се боядисват, когато са монтирани в среда, която се почиства с вода. В такива условия боята може да се обели и да се появи корозия.

 

Липса на кухи тела и зони с отлагания

В идеалния случай конструкцията във и извън кондициониращата система и свързаните с нея въздуховоди не трябва да включва кухи тела. Това обикновено са квадратни или кръгли конструкции, поддържащи агрегата или компоненти като нагнетателния вентилатор, филтри, табла за поддръжка и др.

Особена тревога предизвиква системата за дренаж на кондензат под охлаждащите бобини, където често може да се развие плесен и да се развъждат насекоми. Когато тези дренажни линии не са проектирани с подходящ наклон, възникват проблеми с хигиената.

Други притеснителни зони, където могат да се образуват отлагания, са горните повърхности на агрегата и металните въздуховоди. Тези хоризонтални повърхности могат да бъдат под определен наклон, чрез който отлаганията да бъдат сведени до минимум. В някои случаи зоните под кондициониращия агрегат и свързаните въздуховоди са податливи на акумулиране на кондензат и други материали. Спазването на достатъчни отстояния, осигуряването на достъп и подходящият наклон улесняват почистването и инспекцията в значителна степен.

 

Параметри на въздуха

Ако пренасяни по въздуха замърсители се идентифицират като потенциален риск за безопасността и/или качеството на продуктите, степента на филтриране трябва да бъде достатъчна, за да се контролира този риск. Въздушните филтри варират от груби до много фини. В много случаи за агрегатите за кондициониране се използва груб филтър, последван от вторичен фин филтър. Грубите филтри могат да улавят насекоми и много други видове чужди материали, преди те да са достигнали вторичните фини филтри. Тези конфигурации могат значително да понижат разходите, тъй като удължават експлоатационния живот на вторичните филтри.

Често се смята, че колкото по-фина е филтрацията, толкова по-добро ще е качеството на въздуха в едно помещение, но това невинаги е така. Понякога се монтират по-фини филтри, без да се отчита фактът, че по-фината филтрация води до увеличаване на съпротивлението за преминаващия през тях и през кондициониращия агрегат въздух. Ако пренасяните по въздух замърсители се генерират в помещението по-бързо, отколкото могат да бъдат отстранени от въздухообменниците, тези замърсители ще започнат да се акумулират. В този случай използването на по-фин филтър от препоръчителното за капацитета на вентилатора може всъщност да доведе до въздух с по-ниска чистота.

Настройките за температурата са силно специфични спрямо вида на произвежданите хранителни продукти, както и спрямо регионални и сезонни влияния. Ако е необходим температурен контрол с цел гарантиране на безопасността на продуктите, то това следва да бъде отразено в HACCP плана. Може да е нужно да се съблюдават и законодателни изисквания в това направление.

Контролирането на влажността се осъществява с оглед осигуряване на безопасността и качеството на продуктите, както и улесняване на боравенето с тях, ако съществува риск от спичане или образуване на буци. Настройките отново са специфични за конкретния произвеждан продукт и трябва да бъдат обсъдени в етапа на проектиране на кондициониращата инсталация.


Вижте още от ОВК


Ключови думи: ХВП, хранително-вкусова промишленост, вентилация, кондициониранеРедактор на статията:

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

Отговорен редактор

• Завършва специалност "Инженерна екология" в Химикотехнологичен и металургичен университет;


• Заема длъжността "Отговорен редактор" в издателство TLL Media от 2020 г.;

• Разполага с над 10 години опит в създаването на съдържание и писането на научни статии.

Контакт в LinkedIn


Top