Конструктивни специфики на парогенератори

Начало > ОВК > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2007

Терминът парогенератор в най-широкия смисъл на тази дума има основание да бъде даден на всяко съоръжение, което е предназначено да произвежда (генерира) пара. В техническата терминология всички съоръжения, които произвеждат пара, са обхванати с по-широкото понятие парен котел. В конкретния случай терминът парогенератор се отнася за правотокови парни котли, които съществено се отличават по конструкция от класическите или конвенционалните парни котли, в които се поддържа определено водно ниво, парната и водната фаза са разделени с т. нар. водно огледало и в които има парно пространство за акумулиране на известно количество от произведената пара.

Правотоковите парогенератори имат специална конструкция, което определя съществените различия в начина на генериране на пара в тях, изискванията при избора и експлоатацията им. Те са конструирани за работа с леки течни горива, природен газ и пропан-бутан.

Основният елемент в парогенераторите е изпарителната тръбна серпентина, в началото на която се подава вода, а на края й има само пара. Тук няма водно ниво, няма нивопоказателни стъкла, отсъстват парно пространство и акумулирана пара. Водният обем е изключително малък. Горивната камера и димоходите в парогенератора са образувани от конфигуриране на серпентината, която на практика играе роля на негова нагревна повърхност.

Правотоковите парогенератори, като клас парни котли, притежават много предимства пред конвенционалните парни котли с голям воден обем. По-съществените са:

l Компактна конструкция, което означава по-малко помещение за монтаж и по-малки капиталовложения.

l По-лека по тегло конструкция, което означава по-лесен транспорт и монтаж.

l Възможност за хоризонтално и вертикално изпълнение, според разполагаемото място за монтаж, което в много случаи се оказва решаващ фактор.

l Конструкцията им позволява постигане на високи работни налягания. Нормално те се изработват за работно налягане до 12 bar, но може да се поръчат за налягане до 60 bar, без съществено утежняване на конструкцията.

l Малък воден обем, което позволява монтирането на парогенератори с паропроизводство до 4 т/час в помещения, долепени или отделени от производствени цехове, при което се спестяват разходи за изграждане на самостоятелна сграда за котелно, скъсяват се паропроводите, намаляват се стойността на инсталацията и топлинните загуби при транспорт на парата и връщане на кондензата.

l Бързо достигане на работните параметри. Поради малкия си воден обем, парогенераторите само за няколко минути достигат зададеното работно налягане, което намалява разхода на гориво.

l Не изискват наблюдение след спиране, тъй като в тях няма акумулирана топлина, няма водно ниво и след угасване на горелката, налягането на парата спада до нула.

От казаното дотук не трябва да се прави генералният извод, че парогенераторите са панацея за решаване на всички случаи при пароснабдяването. Техните големи предимства могат да бъдат реализирани в пълен мащаб само при правилния им подбор, основан на обстоен анализ на консуматорите и режимите на тяхната работа; добър проект за котелното, квалифициран монтаж и настройка.

Утилизаторите са топлотехнически съоръжения

за оползотворяване на отпадна топлина от различни технологични процеси, включително и от изходящите газове от котлите. С тях се оползотворяват вторични енергийни ресурси, които обикновено са загубени за предприятията. Утилизаторите не фигурират като готови изделия, които могат да се закупят, като например парогенераторите. Те се пресмятат, конструират и изработват по поръчка за всеки конкретен случай. Тяхната конструкция и материалите, от които се изработват, зависят изцяло от реално съществуващите условия на обекта. Разходите за внедряването им и срокът за възвръщане на средствата (откупуване) почти винаги се вместват в сроковете за кредитиране от банките. Тези съоръжения могат да се внедряват и финансират по линията на проекти за енергийна ефективност.

инж. Р. Радев


Вижте още от ОВКTop