Конвейерни вериги

Механични системиСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 6, 2011

С общо и специално предназначение

    Конвейерният транспорт е все по-широко използван в различни области на промишлеността. Сред приложенията му са превозване на товари между цеховете и в цеховете на дадено предприятие, най-често в машиностроенето, черната металургия, химическата промишленост, в леката промишленост и по-специално в хранително-вкусовата, в рудници и мини и т. н. Бързото развитие на конвейерния транспорт и непрекъснатото разширяване на приложните му области специалистите обясняват с няколко основни негови предимства, сред които висока производителност, непрекъсната работа, сравнително ниска себестойност на транспортирането и необходимостта от малък брой обслужващ персонал, възможност за съвместяване на процеса на транспортиране на продукта с неговото обработване, висока степен на специализация на конвейерите в зависимост от свойствата и особеностите на транспортирания товар, възможност за пълна автоматизация на процеса, без това да води до големи разходи.
Конвейерни системи
В конструкцията на съвременните конвейерни системи до голяма степен са се запазили основните конструктивни елементи от първите конвейерни системи, използвани още в древността. Естествено, те са значително усъвършенствани през годините, съобразно съвременните технологични достижения. Днес, в зависимост от вида на транспортиращия и товароносещия елемент, конвейерите се подразделят на конвейери с лентова, верижна, въжена тяга и конвейери без тяга - гравитационни, инерционни, винтови. Първата група конвейери, в зависимост от вида на транспортиращия елемент, биват лентови, пластинчати, люлкови и т. н. Характерна особеност на тези конвейери е общото предвижване на товара и работния елемент в рамките на работния участък. За конвейерите без тяга е характерно независимото предвижване на товара и работния елемент, който извършва кръгово въртеливо движение, например при ролковите и винтовите конвейери или възвратно-постъпателно движение, например при инерционните конвейери. Те могат да бъдат с механично задвижване с помощта на електрическо или пневматично такова, най-често електрическо или товарът може да се премества под силата на тежестта. Такъв е случаят с гравитационните конвейери. Конвейерните системи се класифицират и по ред други признаци, като: в зависимост от условията на използване, в зависимост от вида на транспортирания товар и т. н. Основни видове конвейери се явяват лентовите, пластинчатите, конвейерите с водещи и носещи вериги, винтови и ролкови вериги и други.

Конвейерни вериги
За да се осигури стабилна и плавна работа на конвейерните системи, от особено значение е качественото изпълнение на конвейерните вериги. Те се явяват основна тягова сила на конвейера. Обикновено са разположени по периметъра на трасето и към тях върху постоянна основа се прикрепя предвижващият елемент. В някои видове конвейери се предвижда използването на вериги със специално предназначение, позволяващи завъртане на определен ъгъл. Гарантирането на добри характеристики на конвейерните вериги по отношение на гладкостта в напречно и надлъжно направление, както и степента на обработка на товароносещата повърхност, позволява безпроблемно протичане на производствения процес. Обикновено конвейерните вериги се състоят от отделни елементи, към които се включват пластини, щифтове и т. н. улесняващи движението на веригата. Отделните елементи на конвейерната верига могат да бъдат присъединени един към друг чрез нитоване или заваряване. Материалите, от които се изработват, обикновено се свеждат до стомана или пластмаса. Пластмасовите вериги, съответно, са предпочитани при транспортирането на по-леки товари, докато стоманените са препоръчвани при транспортирането на товари с немалко тегло. Сред условията за осигуряване на безпроблемна работа на конвейерните вериги е отделните елементи, от които са съставени веригите да бъдат редовно смазвани.
Конвейерните вериги принципно могат да бъдат разделени на две основни групи: вериги с общо и такива със специално предназначение.

Конвейерни вериги с общо предназначение
Конвейерните вериги с общо предназначение обикновено се подразделят на: ролкови вериги, с лагери в самите ролки; високоустойчиви вериги с плоски звена; вериги със странични ролки; вериги с ролки, разположени върху самата верига.
За ролковите вериги с лагери в ролките е характерно ниско ниво на триене на търкалящите ролки. Това позволява да се увеличи допустимото натоварване на ролките и да се съкратят загубите на задвижването. Високоустойчивите вериги с плоски звена, от своя страна, се характеризират с по-добра устойчивост, в сравнение със стандартните конвейерни вериги, по височина на звеното. Това позволява транспортираните продукти да се поставят непосредствено върху формата. Подобен вид вериги се използват в конвейерните линии за формована или листова стомана, в металургичните предприятия, на поточни линии за автомобили, палети и контейнери.
Веригите със странични ролки са създадени на база на конвейерните вериги ролков тип. Изготвят се от същите материали като стандартните конвейерни вериги. Използват се, когато е необходимо допълнително използване на скоби, при необходимост от гарантиране на устойчивост при производството на изделия с изместен център на тежестта, при транспортирането на товари, които стандартните вериги не биха могли да задържат, при монтирането на направляващи за избягване изместването на веригата.
Веригите с допълнителни ролки върху тях се използват за транспортиране на палети с изделия, които се транспортират с помощта на ролки, поставени в горната част на веригата. Палетите се предвижват заедно с веригата, но може да бъдат и неподвижни.

Конвейерни вериги със специално предназначение
Обикновено та се разработват на база веригите с общо предназначение, като се отчитат на изискванията на различните видове оборудване. Обикновено се подразделят, в зависимост от предназначението им, на конвейерни вериги за транспортиране на товари в насипно състояние, вериги за конвейери с непрекъснат поток, вериги за транспортиране на прахообразни материали и т. н. Веригите за транспортиране на насипни товари обикновено са оборудвани с остриета и движейки се през натрошения материал, го преместват по направление на движението на веригата. Веригите за конвейери с непрекъснато действие, в зависимост от транспортирания материал, обикновено биват вериги за транспортиране на зърнен материал, за транспортиране на вискозни материали и за транспортиране на материали като цимент с висока скорост. Веригите с предназначение за транспортиране на прахови материали обикновено биват ролкови вериги за прахообразни вещества с ниска плътност, за вещества с висока плътност и вериги за абразивни частици.
Към тази група на веригите със специално предназначение се причисляват и веригите за транспортиране на отпадни продукти. Подобен тип вериги се препоръчват за лентови конвейери, които транспортират битови или промишлени отпадъци. Обикновено те са разработени така, че дори и част от транспортирания материал да попадне в лагерната част на ролките, те да продължават да се движат гладко. Допълнително тези вериги могат да бъдат с повишена износоустойчивост и устойчивост на корозия. Друг вид са плоските вериги, разработени за транспортиране на много тежки товари като стоманени рулони студено или горещо валцувана стомана и други. При производството на тези вериги се използва много устойчива конструкция. За съкращаване на съпротивлението на ролките, веригите обикновено са оборудвани с лагери, като се допуска и използването на лагери, за които не е необходимо смазване.
Към групата на веригите със специално предназначение се включват и веригите за елеватори и други.

Избор на конвейерна верига
Голямо разнообразие от вериги, намиращи приложение при обработка, пренасяне, транспортиране на различни материали, предполага изборът на верига за конкретно приложение да е на база на оценка на условията на работната среда. Принципно се следват няколко основни стъпки като: определяне на конвейер подходящ за материала, който ще бъде транспортиран и съответно подходящата за целта верига, определяне на размера на веригата съобразно условията на работа на конвейера, наличното пространство, условията на експлоатация и т. н. Добре е да се има предвид, че някои приложения налагат специфични изисквания към използваните вериги по отношение на материал, топлинна обработка и т. н.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top