KPMG, Димитрина Иванчева: Ще се търсят все повече инженери развойна дейност

Кадри за сектораАвтомобилостроене в България - специално издание на сп. Инженеринг ревю • 15.09.2016

KPMG, Димитрина Иванчева: Ще се търсят все повече инженери развойна дейност
KPMG, Димитрина Иванчева: Ще се търсят все повече инженери развойна дейност

Димитрина Иванчева, мениджър "Подбор и кариерно консултиране", KPMG в България

Разширяването и развитието на сектор Автомобилостроене доведе до засилване търсенето както на висококвалифицирани инженери, така и на кадри с добро средно професионално образование. Какви са спецификите на този процес и какви са проблемите, пред които е изправен автомобилният бизнес в България?
Особено през последните 2-3 години се наблюдава изключително засилено търсене на кадри в сектора. Клиентите ни имат необходимост както от висококвалифицирани кадри, така и от такива със средно професионално образование, и намирането и привличането им е все по-голямо предизвикателство.

В началото на тази година бе организирана кръгла маса от Аутомотив клъстер България с подкрепата на Министерството на икономиката, на която за пореден път наличието на квалифицирани специалисти и работници в областта на автомобилостроенето беше определено като водещ фактор за инвестициите в сектора.

 

За съжаление, според проведения одит от Сметната палата на работата на Министерството на образованието и науката за периода януари 2012 г. - декември 2014 г., ключови недостатъци са липсата на фокус за развитието на професионалното обучение, липсващите връзки с бизнеса и с потребностите на различните региони, както и неефективното обновление на материалната база.

Ако тази тенденция се запази и не се предприеме различен подход за популяризирането на техническите специалности в специализираните средни училища, дуалното обучение и стажовете, това може да повлияе негативно на бъдещето на сектора.

Фактор се явява и липсата на определени специалисти в сектора, които са типични за развитите големи пазари на труда в Америка и Европа, като например процесни инженери за специфични технологии на производство. Компаниите искат да наемат такива в България, но не успяват поради липса на опит и компетенции.

В такива случаи се правят компромиси с опита на българските специалисти или се назначават професионалисти от други заводи на фирмата или изобщо от друга държава.

Какви са спецификите в подбора на кадри за сектор Автомобилостроене у нас? Как е организиран пазарът на HR услуги за този сектор? 
Процесът по подбор на персонала е първата стъпка и част от цялостния процес на взаимодействие с бъдещите служители. За автомобилния сектор от съществено значение за осигуряване успешно наемане са правилното определяне на критериите, по които ще бъдат избирани кандидатите, удачният избор на канали за търсене на кандидати, провеждането на процеса на подбор в рамките на един до два месеца, както и осигуряването на навременна и открита обратна връзка към всички участници в дадена кампания.

Освен това, търсенето (свободни работни места) в този сектор е по-високо от предлагането (налични кадри) и заетите в сектора предимно не търсят активно промяна. Тази особеност налага проактивно идентифициране на кандидати, към които да се подходи с набор от атрактивни условия като по-висока позиция, по-големи предизвикателства, възможност за професионално развитие и обучения и, не на последно място, по-високо възнаграждение и придобивки.

Често и това не е достатъчно да бъдат привлечени, тъй като смяната на работа предполага поемане на риск, дори в някои случаи смяна на местоживеенето, а изграденият статус в компанията, добрите взаимоотношения с колегите, чувството за принадлежност към организацията и други ги задържат при настоящия работодател.

На този етап няма компания посредник в България, която да е специализирана в търсенето на кадри само и единствено в областта на автомобилостроенето. Фирмите избират да работят с даден партньор според опита си в търсенето на специалисти в дадена функция (напр. осигуряване на качеството, доставки, процесен мениджмънт), ниво (оператори, експерти, началник смяна, среден мениджмънт), а също и на база индивидуалния професионален опит на консултанта и изграденото доверие и разбиране за спецификите на сектора, както и на техните изисквания и очаквания.

Как бихте анализирали кадровия потенциал за сектора? Какво може да предложи българският пазар на произвеждащите у нас компании като образование и подготовка на кадрите, традиции, цена на труда и т. н.?
Както споменах, темата за синхронизирането на потребностите на бизнеса с разработването на учебни програми, които да отговорят адекватно на тези потребности в краткосрочен план, е особено актуална през последните години.

Компаниите търсят начини да работят активно с висшите учебни заведения и средните професионални училища и да препоръчват приоритетни учебни предмети и методики за усвояването на ключови умения от младежите, все още със спорадичен успех.

Тревожна е тенденцията за увеличаване на броя ученици, отпадащи от системата за професионално обучение, както и недостатъчно актуално обучение, следващо съвременните тенденции и изисквания на бизнеса. Решаването на тези проблеми трябва да е с най-висок приоритет в следващите години.

Цената на труда е конкурентна в сравнение с други европейски пазари, но компаниите следят и показатели като производителност и ефективност, както и наличие на компетенции като иновативност, ефективна комуникация, ориентираност към резултати, темп на усвояване на нови знания, поемане на отговорност и др.

Какви са очакванията ви за развитието на сектора и на пазара на труда за него? 
За България очакването ни е секторът да се развива с нови инвестиции в производствени мощности и навлизане на нови производители на компоненти за автомобили. Само през последната година се откриха нови заводи или бяха разширени производствени мощности с близо 4000 нови работни места в сектора.

Доколкото очакваме икономическата и правна среда, наред с благоприятния данъчен режим, да се запазят, смятаме, че тази тенденция за увеличаване на инвестициите и производството в сектора ще се запази.

Относно пазара на труда, наскоро беше публикувано 17-о поредно издание на Глобално проучване на KPMG за автомобилния сектор - Global Automotive Executive Survey 2016, с над 800 участници от 38 държави.

В него Мориц Павелке, глобален лидер на KPMG за автомобилния сектор, отбелязва, че за да имат успех компаниите в този сектор, “информационният инженеринг”, а не “технологичният”, трябва да стане ключова компетенция, визирайки въвеждането на информационни системи и инструменти за обработка на данните на потребителите.

В тази връзка очакваме повишено търсене на инженери развойна дейност, които да разработват тези системи на бъдещето.

Димитрина Иванчева e мениджър “Подбор и кариерно консултиране” в KPMG в България. Димитрина е магистър по организационна и трудова психология от СУ “Св. Климент Охридски” с над 12 години опит в идентифициране и подбор на професионалисти на експертно и мениджърско ниво. 

Като мениджър в KPMG основните й дейности са свързани с предоставянето на консултантски услуги в сферата на човешките ресурси за клиенти от различни сектори на бизнеса в България и Албания.

През последните 7 години активно работи с компании от сектор “Автомобилостроене” с основен фокус върху анализиране и проучване на потребностите от персонал, както и търсене и набиране на кадри с инженерен и финансов профил.

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top