Крайбург България планира пускането в производство на две нови линии

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 9, 2013

КРАЙБУРГ е европейски холдинг с близо седемдесетгодишна история, в който работят около 1800 работници и служители. На 15 октомври 2001 г. е регистрирано юридическото лице KРАЙБУРГ БЪЛГАРИЯ ПЛЮС ЗЕБРА ООД със седалище в гр. София, като мажоритарен собственик в дружество е Гумиверк Крайбург Австрия. Под тази форма дружеството функционира до септември 2006 г., когато е трансформирано в ЕООД със 100% собственост на Гумиверк Крайбург.

Крайбург България е дружество, специализирано в производството и продажбата на каучукови смеси. „Гордостта на фирмата е изграденият с умение и добра воля екип от млади специалисти на всички ръководни постове, както и на добре мотивирани и обучени сътрудници на всяко работно място”, коментират от Крайбург България.

„Дружеството е отворено за контакти и си сътрудничи с други институции – СУ Св. Климент Охридски, Химико-технологичен университет. Член е на Германо-българската и Германо-румънската индустриално-търговска камари, на Българска асоциация каучукова промишленост, както и на Сдружение „Произведено в България”.

Предприятието е под надзора на ръководството на холдинга Крайбург, пред което се отчитат резултатите, и чрез което се прави краткосрочното и дългосрочно планиране, формулира се стратегията”, допълват те.

Поради увеличаващото се производство като количества и продукти, през 2006 г. приключва успешно закупуването на нов терен с производствено хале (20 000 м2) в гр. Нови Искър, където същата година е стартирано

производството на каучукови смеси
За да се гарантира качество на произведената продукция с утвърдената марка Крайбург, дружеството работи с оборудване и доставчици, предоставени или препоръчани от фирмата-майка. Постепенно са автоматизирани всички линии, което намалява субективния фактор за евентуални грешки и се търси т. нар. „зеро дефект”.

От 2002 г. в дружеството функционира Система по качеството според стандарта ISO 9001:2000 (от 2010 г. 9001:2008), удостоверена със сертификат, издаден от ТЮФ България. В документацията на Системата по качество ясно е дефиниран 100% качествен контрол на продукта, който е възможен благодарение на добре изградената и поддържана лаборатория в Дружеството.

Оптимизирането на процесите
е постоянна задача и цел на ръководството на Дружеството. Наред с всички мерки и действия по оптимизацията, регламентирани в Системата по качество, във фирмата има утвърден Правилник за предложения за подобрения.

Така всеки сътрудник е мотивиран да наблюдава и анализира процесите, да прави предложения за подобрението им и да бъде възнаграден за това. В близко бъдеще в Дружеството се планира пускането в производство на две нови линии – каландър и по-голям смесител, които ще увеличат възможностите на производството и конкурентоспособността на Дружеството.

Всичко това е подчинено на визията Холдинга в Крайбург България да се произвеждат висококачествени смеси както за нуждите на Холдинга, така и за клиенти от Югоизточна Европа.

Продажбата и реализацията на продукта са в правомощията и задълженията на Дружеството, като наред с това се изгражда и екип от търговци-консултанти, които да общуват и обгрижват клиента. Положеното начало е добро, целите са ясни и желани, а резултатите са налице”, разказват от Крайбург България.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top