Кредитиране на проекти за ЕЕ и ВОИ

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2007

Параметри и условия за участие в програмата на ЕБВР и Фонд Козлодуй за индустрията

Проекти, насочени към повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) и използване на възобновяеми енергийни източници (ВОИ) в областта на индустрията, се кредитират преференциално от Европейската банка за възобновяване и развитие (ЕБВР). Инициативата се реализира съвместно с фонда за извеждане от експлоатация на АЕЦ Козлодуй и с подкрепата на Министерството на икономиката и енергетиката и на Агенцията за енергийна ефективност. В първата фаза на програмата, рамковото споразумение обхваща шест български банки, на които ЕБВР отпуска общо 50 млн. евро. През 2006 г. ЕБВР разшири програмата, като одобри допълнително 55 млн. евро. Финансирането е допълнено от 20 млн. евро безвъзмездна помощ от Фонда за извеждане от експлоатация на АЕЦ Козлодуй, основан през 2000 г. и администриран от ЕБВР. По тази схема отпуснатите до момента на България финансови средства са в размер на 105 милиона евро.

Кредитният ресурс по проектите в момента се предоставя от ЕБВР на шест български търговски банки, включително Уникредит Булбанк, Пощенска Банка, Райфайзен Банк, ОББ, Юнионбанк и Пиреос Банк. Предложенията за проекти са в четири основни сфери - ветроенергетика, биомаса и биогаз, слънчева енергетика и хидроенергетика. Готовите проекти с технико-икономическа обосновка се предоставят директно на горепосочените банки. Максималният размер на кредита е 2 млн. евро. Собствениците на проекти, чието изпълнение е одобрено от независимия енергиен експерт (НЕЕ), получават между 7.5% и 15 % безвъзмездна помощ от главницата на кредита за енергийна ефективност, според условията на съответната банка, или 20% безвъзмездна помощ за малки проекти за възобновяеми енергийни източници.

Кредитна линия на ЕБВР за проекти за ЕЕ и ВЕИ

Избираеми проекти по кредитната линия от областта на енергийната ефективност, за които ЕБВР отпуска средства, са например изграждане на малки мощности за когенерация - комбинирано производство на топло- и електроенергия; реконструкция на енергийна инфраструктура; оползотворяване на отпадъчна топлина; автоматизация и управление на процеси и съоръжения и оптимизация на технологичните и енергийните процеси, както и замяна на типа ползвано гориво. Проекти от областта на възобновяемите енергийни източници, финансирани от ЕБВР, са например изграждане на микро и мини водноелектрически централи; слънчеви инсталации; вятърни централи; инсталации за изгаряне на биомаса; котли на биогорива; геотермални инсталации и инсталации за генериране и изгаряне на биогаз, както и за производство на топлинна и електрическа енергия.

Освен предоставянето на финансови средства по кредитни линии за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, ЕБВР осигурява и консултантски услуги на кредитоискателите и на финансиращите банки за разработване на планове за рационално използване на енергията (REUP). Услугите включват енергиен одит, финансов анализ, структуриране на сделката, оценка на риска и разработване на бизнес планове според изискванията на финансиращите банки, както и формулиране на молба за кредит за представяне пред финансиращите банки.

Критерии за одобрение на проектите

Проектите, кандидатстващи за одобрение пред някоя от упълномощените от ЕБВР финансиращи институции, е необходимо да отговорят на определени технически, енергийни и икономически критерии и да съответстват на енергийната стратегия на българското правителство. Също така, трябва да представляват инвестиции, които генерират паричен поток от икономии на енергия, достатъчен за обслужване на дълга. При субсидирането се изисква минимално самоучастие или отсъства необходимост от такова. Когато е необходим частичен кредит, той е дългосрочен и се обезпечава със залог на доставеното инвестиционно оборудване и изграждащия се обект, или строящатата се екоенергийна инсталация в съществуващ обект. Необходимо условие е кредитополучателите да бъдат юридически лица, еднолични търговци или други, регистрирани съгласно нормативните разпоредби на Република България стопански субекти с мажоритарна частна собственост, които не са управлявани от политически, правителствен или друг административен орган.

Отпускани кредити от банките

Както вече бе посочено, към момента ЕБВР предоставя кредитни линии за енергийна ефективност и ВЕИ на банките - Уникредит Булбанк, Пощенска Банка, Райфайзен Банк, ОББ, Юнионбанк и Пиреос Банк. Целта на кредитите е инвестиция в модернизацията на съществуващи мощности и инфраструктура, при които се постига минимум 10% намаление на разходите на енергия спрямо базовите разходи за една календарна година, както и инвестиции в проекти за изграждане на възобновяеми енергийни източници. Отпусканите средства от тези банки варират между 20 000 и 2 000 000 евро. Сроковете за погасяване на кредита са между 2 и 7 години. Лихвата обикновено е Euribor + надбавка, според оценката на риска, но някои банки предлагат и индивидуална лихва за всеки отделен инвестиционен проект (Euribor - Euro Interbank Offered Rate е осредненият паричен пазарен курс на еврото от предлагания междубанков процент, при който се оферират условията и сключват междубанковите депозити в Euro от една първокласна банка на друга в еврозоната).

Фирмите могат да се възползват от допълнителна субсидия при успешно приключване на изграждането на проекта в размер на 7.5% до 15% грант от главницата на кредита при проекти за подобряване на енергийната ефективност и 20% от главницата на кредита при строеж на мощности, които използват възобновяеми източници на енергия. Собственото участие в инвестицията е между 10 и 20 % (без ДДС), както и пълният размер ДДС. Обезпечението е недвижим имот или движими вещи на стойност 120% от размера на кредита; залог върху вземане по субсидията от ЕБВР; залог и/или ипотека на дълготраен материален актив, предмет на инвестицията или по договаряне. Сумата на безвъзмездната помощ може да бъде получена само след изпълнение на проекта и потвърждаването му от независимия енергиен експерт.

Поради динамиката в развитието на темата, редакцията на списание Инженеринг ревю очаква коментарите ви и уточняваща информация във връзка с програмата на ЕБВР за кредитиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ в индустрията.
Top