Критерии за избор на абкант

Начало > Машини > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2010

Основни въпроси, които следва да си зададе всеки купувач на листоогъваща машина


     Изборът на абканти се основава на критерии, които условно могат да се разделят на два основни вида - обективни (базирани на факти) и субективни (основани на личната преценка на избиращия). Субективни критерии са натрупаният опит, индивидуалната нагласа и дори трудно обясним феномен като интуицията. Обективни критерии за избор на абкант, например, са функционалност, качество и цена, както и, разбира се, съотношението между тях. От друга страна, субективни критерии, конкретно при избора на абканти, са компетентност и търговски умения на производителя/продавача, пазарният имидж на търговската марка, предишен опит с експлоатацията на подобна техника и т.н.
Преди, обаче, да стартира детайлното разглеждане на всеки критерий за избор на абкант, трябва да се отговори на няколко общи въпроса, чиито отговори задават началните условия. Те се явяват и отправна точка за правилен избор.

Базови въпроси при избора на абкант
Първият генерален въпрос е за какъв тип производство е необходима машината: масово, серийно (едросерийно, средносерийно и дребносерийно) или единично. Вторият генерален въпрос е типът материал, който ще се обработва на машината, а именно стомана, неръждаема стомана или цветни метали от рода на месинг, бронз, алуминиеви сплави и т. н. Третият генерален въпрос е какви като габарити заготовки ще се обработват на машината. В случая определящ е типът на изработваните детайли, които задават дебелината и дължината на изходния материал. Четвъртият генерален въпрос е дали в конкретното производство е необходимо да се осигури т.нар. приплескаване при изработката на детайлите, което определя типа на машината. Той може да бъде "престилков" тип или да се предпочете конструирана за използването на "въздушен" метод на огъване машина.
В конструкцията на абкантите от "престилков" тип има дъска, закрепена към долната греда на машината, която се вдига под определен ъгъл. По този начин се определя ъгълът на сгъване. За разлика от тях при абкантите, работещи на базата на "въздушен" метод на огъване, върху долната греда лежи призма с определен ъгъл, а върху горната греда е поставен нож за огъване със специален профил. Съответно, при притискане на обработвания материал, между горната и долната греда в зависимост от предварително зададената дълбочина на навлизане на ножа в призмата се получава желания ъгъл на огъване. Вторият тип абканти са значително по-разпространени от първия.

Усилието на сгъване е основен параметър за избор
На базата на отговорите на така поставените въпроси се стига до избора на модел абкант. След това се пристъпва към изясняване на функциите й чрез нейните технически характеристики. Препоръчително е изборът да се основава на поне три съпоставими оферти, за да е налице реална основа за сравнение.
Основен параметър за избор на абкант е усилието на сгъване. То се изчислява по формулата:
P = (1,42.k.S2.L)/1000V,
където P е усилието на сгъване в тонове, k e коефициентът на еластичност на съответния материал, S е дебелината на сгъвания материал, L е дължината на сгъвания материал, а V е ширината на канала на призмата. По така определеното усилие на сгъване, според крайните натоварвания, е възможно да се подбере оптималният модел абкант за нуждите на съответното производство.
От формулата е видно, че този параметър зависи от дебелината на обработвания материал, видът му (тъй като всеки материал има специфичен коефициент на еластичност) и дължината на материала.

Дължината на сгъване е друг основен параметър
Следващият параметър, на основата на който се избира абкант, е дължината на сгъване. Тя представлява максималната дължина, която абкантът има способността да огъва. Следва да се обърне внимание, че между дължината на сгъване и разстоянието между колоните на абканта съществува разлика. Вторият параметър е по-малък. При детайли, които надхвърлят като дължина разстоянието между колоните на абканта, е важно да се отчете и дълбочината на отвора в страните, тъй като този параметър ограничава разстоянието, до което е възможно да навлезе материал навътре в абканта преди да опре в колоните. Става въпрос за това, че когато се използва цялата дължина на сгъване се получават по-дълги сгъвки, но с по-къси пера. Съответно се използва само дължината между колоните за сгъване. Тогава материалът може да мине между тях и да стигне до крайната точка на хода на задния упор, като по този начин се получи по-дълго перо.
Видно е, че основните параметри, определящи габаритите на обработвания детайл са дължина на сгъване, разстояние между колоните, дълбочина на отвора в страните и ход на задния упор. Съществува още една група от параметри, влияещи върху дебелината на изработвания детайл, а именно: светлият отвор между долната и горната греда, ходът на ножа, широчината и височината на масата.
Светлият отвор представлява разстоянието между горната греда без ножа и масата без призмата. Ходът на ножа се дефинира като разстояние между формоващия връх на ножа, закрепен на горната греда, и дъното на призмата, фиксирана на долната греда. Широчината на масата на абканта определя максималната широчина на призмата, която може да се използва, а височината на масата дефинира нивото, на което се работи. В зависимост от модела на абканта и височината на неговата маса, операторът може да работи прав или седнал. Ъгълът на огъване се определя единствено от използваната инструментална екипировка. При абкантите, конструирани да работят на основата на "въздушен" метод на огъване, ъгълът зависи от вида на използваните нож и призма. Съответно, при "престилковия" тип абканти ъгълът се определя от движението на дъската.

Производителност на абкантите
Разгледаните дотук параметри на абканта дефинират геометричните размери на изработваните детайли. Когато става въпрос за производителност трябва да се вземе предвид друга група параметри, а именно: работен ход, обратен ход и скорост на задния упор.
Работният ход представлява скоростта на слизане на горната греда с ножа при натискане на обработвания материал в призмата, поставена върху масата на долната греда. Той се измерва в mm/s.
Обратният ход представлява скоростта на връщане на горната греда с ножа след оформяне на желания ъгъл в изходно положение. Съответно, скоростта на обратния ход е в пъти по-голяма от скоростта при работния ход. По този начин се пести време и се повишава производителността. Затова е важно да се вземат под внимание изброените параметри при избора на абкант, както и скоростта на движение на задния упор. Тя представлява параметър, който често е подценяван, но оказва значително влияние върху производителността и обработването на партиди детайли.

Качество или точност на изработка
Както е добре известно, формата на детайлите и производителността при обработването им са само част от базовите критерии за избор на абкант. Не по-малко важен параметър е качеството или т. нар. точност на изработка. Тя зависи не само от функционалните възможности на даден модел абкант, но и от неговата конструкция и прецизността при изработката, т.е. от използваните материали и технологии, както и от обхвата на гаранционните условия на машината.
При хидравличните абканти е по-добре да се избере машина с инкрементални линийки за следене на положението на горната греда, а не електромеханична система с винт и гайка. В първия случай се гарантира по-висока точност на позициониране. Разбира се, трябва да се внимава и какви точности на позициониране е записал производителят в техническата документация на абканта, за да се ориентира потребителят дали избраният модел е подходящ за дейността, която трябва да извършва.

Използвани конструктивни материали
Друг важен фактор от критериите за избор са използваните материали в конструкцията на машината. Препоръчително е основата на абканта да бъде изработена от чугун. Това е така, защото чугунът поема по-големи вибрации. Чугунът, също така, удовлетворява изискването основата да се остави по естествен път с времето, да се освободи от натрупаните напрежения, получили се при отливането й.
При използването на автоматичен заден упор е добре направляващите му да са търкалящ тип. Препоръчително е абкантът да разполага със система за централно мазане на движещите се възли.
Изключително внимание трябва да се обърне на Т-образните канали на масата и на горната греда, на които се закрепват съответно призмите и ножовете. Изисква се точността им на изработка да е висок клас, за да не се натрупва допълнителна грешка при поставянето им. Съответно, задължително е да се използва висококачествена инструментална екипировка, а именно призми и ножове. Известно е, че дори и перфектно конструираната и изработена машина ще генерира брак при работата си, ако не се използва прецизна екипировка. Този факт често се подценява, но е изключително важен не само за постигането на високо качество на изработваните детайли, но и за голяма продължителност на живот на самата машина. При използване на некачествена или неподходяща окомплектовка може да се стигне до производствени аварии и дефектиране на самия абкант.

За проблема с провисването на масата
Когато се говори за качеството на конструкцията на хидравлични абканти, е важно да се отчете тяхна характерна черта. При абканти с дължина на сгъване над два метра и с изискване усилието на сгъване да бъде над сто тона се получава провисване на масата в центъра й. Паралелно с това, горната греда на машината се огъва като дъга. Описаният проблем се проявява при всички производители на абканти. За да се избегне, е задължително абкантът да е оборудван със специална система, компенсираща провисването на масата. Различните производители предлагат специфични технически решения, като най-разпространено е вграждането на клин, задвижван с винт, в самата маса на машината. При натягане на клина провисването в центъра на масата се елиминира. Масово прилаганото техническо решение за преодоляване на огъването на горната греда е подобно на вече описаното за масата.
Съвременните абканти не използват цели ножове и призми, а съответни набори, което изисква наличие на механизми за сигурно и бързо закрепване на всеки сегмент от набора. Дава се възможност да се комплектоват различни сегменти от ножове и призми така, че с една настройка обработваният детайл да преминава през всички технологични операции. В този случай е необходимо всеки механизъм, фиксиращ отделен сегмент от набора на ножа, да има система за компенсация на дъгообразното огъване на горната греда. Подобни системи съществуват и в тях отново се използват интегрирани подвижни клинове за компенсация.

Не бива да се подценява сервизирането на машините
Неделима част от критериите за избор на една машина, независимо от конкретния й тип, е организацията на гаранционния и извънгаранционния й сервиз. Целта на статията не е да разгледа в дълбочина сервизната дейност, затова в материала ще бъде обърнато внимание на някои основни нейни моменти.
На първо място, следва да се проучи за наличието на сервиз на конкретния производител на територията на България. Следва да се обърна внимание на факта, че е много по-лесно да се комуникира със сервизни специалисти говорещи на български. Разбира се, за предпочитане е компетентен сервизен специалист, с който да се комуникира и на чужд език пред такъв, който не познава в детайли проблематиката на изделията.
Важно е да се провери на какво разстояние се намира най-близкият сервизен център от мястото на монтаж на абканта, за да може да се прецени реално колко бързо ще се реагира на евентуален проблем.
От първостепенно значение е също така обхватът на гаранцията на машината, а именно продължителността на гаранционния период, номенклатурата на частите и възлите, които са бързоизносващи се, включването им в гаранцията, както и при настъпването на какви събития отпада гаранцията. Съществена част от добрата организация на сервизната дейност е наличието на склад от резервни части. Не на последно място е степента на компетентност на сервизните техници, т.е. какъв е опитът им с ремонта на подобен тип оборудване и какви курсове на подготовка са преминали.

Статията продължава в следващ брой на сп. Инженеринг ревю


Вижте още от МашиниTop