КЦМ Пловдив модернизира и разширява производството

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2009

Мащабният проект, възлизащ на 150 млн. евро, ще бъде реализиран за три години


  КЦМ АД, Пловдив бе удостоен със сертификат клас А за проекта "Технологично обновление и разширение на производството", информираха от пресцентъра на комбината. Основна цел на проекта е изграждането на високоефективно и конкурентно производство на олово, цинк, сплави и други продукти на тяхна база. Предвижда се въвеждане на нови технологии за преработване на суровините, осигуряващи безопасни и здравословни условия на труд и ограничаващи отрицателното въздействие върху околната среда.
Новите инсталации и разширения на вече съществуващите ще се намират върху действащата производствена площадка на фирмата. Проектът включва също строителството на сграда "Нова топилна инсталация за олово", сграда "Нова инсталация за производство на сярна киселина", сграда "Електролизен цех" - главен корпус, сграда "Електролизен цех" - токоизправителна част и сграда "Компресорно отделение". "Важна специфика на проекта е неговото поетапно осъществяване без прекъсване на производствената дейност. Това осигурява финансова стабилност на КЦМ АД през инвестиционния период и възможност за инвестиране на собствени средства", коментират от КЦМ Пловдив.
Инвестицията за изпълнение на проекта, в рамките на периода от ноември 2008 г. до октомври 2012 г., възлиза на 150 млн.евро.
Емисионни норми, съответства-щи на европейските изисквания
Базови изисквания, заложени в техническите задания към потенциалните доставчици и изпълнители, са опазване на околната среда и обезпечаване на здравословни условия на труд, уверяват от КЦМ Пловдив. В заданията е акцентирано върху привеждане на използваните технологии и производствени инсталации в пълно съответствие с европейското и българското екологично законодателство, както и съобразяване на техническите решения с най-добрите налични техники (НДНТ). Предвижда се пълно улавяне на съдържащия се в технологичните газове серен диоксид, както и постигане на емисионни норми в съответствие с европейските и български екологични изисквания. Цели се намаляване на емисиите от парникови газове и неорганизирани прахови емисии от производствените сгради и площадки. От комбината очакват също намаляване на генерираните отпадъци, както и обезпечаване на отговарящи на нормативната уредба безопасни и здравословни условия на труд чрез модерни капсуловани технологични агрегати и високоефективни вентилационни системи.

По-висока енергийна ефективност на производството
Металургията е отрасъл, характеризиращ се с високо потребление на енергоресурси и природни суровини, твърдят от предприятието. Затова в комплексната инвестиционна програма на КЦМ 2000 Груп са предвидени инвестиции, които да осигурят рязко намаляване на енергоемкостта на производството. "В КЦМ АД бе извършен детайлен одит за енергийна ефективност. Изводите от одита бяха заложени като основни цели в техническите задания към инженеринговите компании - доставчици на новите технологии и инсталации", коментират от комбината.
Изпълнението на проекта трябва да осигури повишаване на енергийната ефективност на производството на олово чрез драстичното намаляване на енергийните разходи - електроенергия и горива (мазут, кокс и природен газ). Предвижда се новите технологични инсталации в областта на извличането на цинка от угарката, очистването на разтворите и електролизата и преработването на вторични цинксъдържащи суровини да доведат до значително намаление на специфичните енергийни разходи за производство на цинк, допълват от КЦМ Пловдив.

Рециклиране на отпадните суровини, съдържащи олово и цинк
Сред достойнствата на проекта е заложената възможност за рециклиране на широка гама вторични суровини, съдържащи олово и цинк. "Във време на повишаващ се дефицит на природни ресурси, водещите производители на цветни метали се насочват към непрекъснато увеличаване на добива на метали от вторични суровини. Това е неделима част от стратегията за устойчиво развитие на водещите компании", заявяват от пресцентъра на компанията.
Очаква се с въвеждане на новите технологии производството на метали от вторични суровини да достигне 20% от общото производство на олово и 30% от общото производство на цинк.
Рециклирането на вторични суровини, наред с подобряване на икономическите показатели на производствата, има положително въздействие върху околната среда и запазване на природните ресурси.

Енергоемкостта - до три пъти по-малка
След финализиране на проекта се очаква енергоемкостта при производството на олово да намалее до 3 пъти, а при производството на цинк - с 30%. "От екологична гледна точка, чрез реализацията на проекта се предполага постигане на редица важни цели, между които намаляване на емисиите на парникови газове, намаляване на праховите емисии и на емисиите на вредни вещества, както и намаляване на генерираните отпадъци", подчертават от КЦМ Пловдив.
В периода на строителството и монтажните работи, за периода 2009 - 2012 г., ще бъдат пряко заети между 120 и 135 специалисти, строителни работници и монтажници. След пуска в експлоатация на новите технологични инсталации пряко в производството ще бъдат ангажирани около 145 специалисти, уверяват от комбината.
Top