Leica Microsystems - Германия предлага цялостна система за микроскопски анализ на метали

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2014

Сред последните технологични новости в нашето продуктово портфолио, намиращи приложение в производството (и леенето) на метали, е пълното софтуерно осигуряване за анализа на метали: прецизни измервания и топография; анализ на неметални включвания в метали - съгласно ASTM E45, DIN 50602, EN 10247 и ISO 4967; анализ на чугуни съгласно ASTM E247, ISO 945-2 и JIS5502; анализ на дентрити в метали и сплави; анализ на декарбонизация на стомани; дебелини на слоеве; анализ на зърната на металите

Сред иновативните решения в нашата област е цялостната система за микроскопски анализ на метали в производството на Leica Microsystems - Германия, включваща светлинен микроскоп, дигитална микроскопска камера за заснемане на изображения и многообразие от софтуери за обработка на изображенията и анализ, част от които са долуописаните продукти.

Leica Cast Iron Expert е цялостно софтуерно решение за микроскопски анализ на чугун по международните индустриални стандарти ASTM E247, ISO 945-2 и JIS5502. Анализът идентифицира графитните включвания и ги класифицира по форма и размер. Допълнително може да бъде оценено и съдържанието на ферити и перлити в пробата. Резултатите от тези отделни анализи могат да бъдат комбинирани.

Leica Steel Expert 2.0 е съвременен софтуер за оценка на неметалните включвания в стоманата. Софтуерът работи в съответствие с международните стандарти ASTM E45, DIN 50602, EN 10247 и ISO 4967. В допълнение може да бъде използван и в изследователските лаборатории за оценка на включвания с размери, близки до оптичната резолюция на микроскопа. Анализните резултати са показани паралелно съобразно избраните международни стандарти и могат да бъдат сравнявани един с друг.

Leica Decarburisation Expert осигурява цялостно решение за микроскопски анализ на декарбонизация в стомана. Дълбочината на декарбонизацията се определя автоматично чрез анализ на изображението на подходящи проби – количеството на въглерода на повърхността на образеца се сравнява с количеството, налично в незасегнати вътрешни участъци от пробата.

Leica Layer Thickness Expert е софтуерно решение за микроскопски анализ на слоеве и покрития от различни материали като бои, хромови или пластмасови покрития с възможност за избор на ръчно или напълно автоматично измерване.

Повишаване изискванията към качеството на изходните суровини и готовата продукция са сред водещите тенденции за развитие в сектора, което води до стандартизиране и автоматизиране на процесите в качествения контрол и причините за възникване на производствени дефекти.

инж. Николай Байнов,
продуктов и приложен мениджър Leica Microsystems,
Лабораторна Техника ИнженерингКлючови думи: Leica Microsystems, микроскопски анализ на метали, светлинен микроскоп, дигитална микроскопска камера, Steel Expert 2.0, Decarburisation Expert, Layer Thickness ExpertTop