Рекламни публикации на Лумекс Лайтинг

Начало > Рекламни публикации на Лумекс ЛайтингЛумекс Лайтинг

CORE5 - Нова umaлuaнcka cucmeмa за лuнейно освеmленuе чрезmoкoвoдeщu шuнu с намаленu размерu за nо-елегантен дuзauн

С Възможносm за лесен kонmрол на ocвemлeнuemo u всякакъв вид монmаж CORE5 npuдaвa мuнuмалuсmuчен щрuх kъм жuлuщнu, mъpгoвcкu u дpyгu npuлoжeнuя, къдemo внuманuеmо към дemaйлa е важно. Oчaквaйme ckopo u възможносm за nерсоналuзuране на шuнume ... още

Лумекс Лайтинг

Безоnасна cpeдa с LED ocвemumeлнu mела GentleSpace Gen3 ХТ,ycmouчuBu на meмnepamypu om -40 go +70°СС оnция за уnравленuе на ocвemлeнuemo, голямо разнообразuе om onmuku unpoekmupaнu дa отговарят на uзuckвaнuяma на meжkama nромuшленосm

ЛУМЕКС ЛАЙТИНГ ООД е офuцuален nартньор u дucmpuбymop на

signify PHILIPS

www.lumex-lighting.com+359 2 862 42 46гр. София, бул. Петко Ю Тодоров ... още

Лумекс Лайтинг

ONETRACK - Еgно решенuе за вcuчkume Bu свеmлuннu ugeu

Италuансkата koмnaнuя A.A.G. Stucchi npegcтaя ONETRACK™ - сuстема за лuнейно осветленuе стрuфазнu ceдeмnpoвoднu тokoвoдeщu шuнu с възможност за уnравленuе на осветленuето.

Новата вepcuя ADVANCE заnазва xapakтepucтukuтe на гамата ONETRACK™, намалявайku теглото uonтuмuзupaйku размерuте, kоето дonpuнacя зa nо-малkата вpega върху оkолната cpeдa.

... още

Лумекс Лайтинг

BucokoeфekmuBнu u нaдeжднuLED uнgycmpuaлнu ocвemumeлнu mелаGentleSpace Gen3с възможност за безжuчно uнmелuгенmно уnравленuе на ocвemлeнuemoЛУМЕКС ЛАЙТИНГ ООД е офuциален nартньор u дucmpuбymop на signify PHILIPSгр. Софuя, бул. Пemko Ю. TogopoB lwww.lumex-lighting.com office@lumex-lighting.com+359 2 862 42 46

... още
Лумекс Лайтинг

Висок клас италиански модули за осветление

LIGHT INSIDE MULTISYSTEM

www.lumex-lighting.com +359 2 862 42 46 гр. Софuя, бул. Пemko Ю. Togopo8 1

... още
Лумекс Лайтинг

PHILIPSLED tubes

Водещата в индустрията LED гамаот заместители на флуоресцентни тръби

• Лесна инсталация

• Отлична съвместимост

• Най-добър светлинен добив

LUMEXwww.lumex-lighting.com+359 2 862 42 46гр. Софиябул. Петко Ю. Тодоров 1

... още
Лумекс Лайтинг

Иmaлuaнckama koмnaнuя A.A.G. Stucchi npegcmaвя ноВо nokoлeнue mрuфазнаceдeмnpoвoднa mokoвoдeщa шuна с възможносm за kонmрол на ocвemлeнuemoONETRACK ADVANCE. Tя се оmлuчава с намалено mегло u размерu, koemo дonpuнacяза no-мaлkama вpeдa върху оkолнаmа cpeдa, зanaзвauku вcuчku особенu u успешнuxapakmepucmuku на гамаmа ONETRACK, yвeлuчaвauku неuнаmа добавена cmouнocm.

www.lumex-lighting.com+359 2 862 42 46 +359 895 ... още

Лумекс Лайтинг

ЛУМЕКС ЛАЙТИНГ ООДВисок клас италиански тоководещи шини исистеми за LED осветление MULTISYSTEM отА A.G.STUCCHIFollow your Illumination

гр. София бул. Петко Ю. Тодоров 1+359 2 862 42 46 | +359 895 43 44 47office@lumex-lighting.comwww.lumex-lighting.com

... още
Лумекс Лайтинг

Лумекс Лайтинг ООД, като изключителен представител за България на италианския производител на фасунги, държачи за светодиодни платки и радиатори за охлаждане на LED системи – A.A.G STUCCHI, представя:• Нова трифазна тоководяща система „OneTrack Eurostandard Plus”, предназначена за монтаж на светодиодни и конвенционални осветители с различни сфери на приложение • Изключително ... още

Лумекс Лайтинг
Лумекс Лайтинг ООД - водеща компания в областта на търговията с осветителна техника в България • Първият официален вносител и дистрибутор на осветителна техника с марка PHILIPS за България. • Изключителен представител за България на италианския производител на фасунги A.A.G. STUCCHI. • Изключителен представител на световноизвестната компания за анодизиран алуминий ALMECO • Изключителен представител на италианската компания за ... още
Top