М+С Хидравлик АД представя на българския и световен пазар иновативен хидравличен мотор

Фирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 6/2015 • 15.01.2016

В резултат на непрекъснатото развитие на научно-техническата и развойна дейност, както и на политиката на компанията за продуктово обновление и разширяване на пазарните позиции, М+С Хидравлик АД започна разработката и внедряването в производство на нов и иновативен продукт - двускоростен радиално-бутален хидравличен мотор с намалени стартови загуби и повишен срок на експлоатация, който предстои да бъде представен на българския и световния пазар до края на 2016 година.

Иновация в дизайна
Вече е ход процедура по регистрация на полезен модел в Патентното ведомство на Република България, тъй като са внесени известни промени в стандартната конструкция на радиално-буталния хидравличен мотор, с които разработеният хидромотор се явява нов иновативен продукт на пазара. Чрез тези конструктивни изменения ще се повишат експлоатационният срок и надеждността на работа на радиално-буталния хидравличен мотор. Именно това е един от най-важните технически показатели, имайки предвид специфичните приложения на този тип хидравличен мотор.

Особености и приложения
Радиално-буталният хидравличен мотор се използва в трансмисии на тежки трактори, пътно-транспортни, строителни и бойни машини, за хидрозадвижване в металургията, нефтодобивната и минната техника (лентови транспортьори и конвейери, лебедки, дробилки, шредери, големи земекопни машини и др.). За задвижването на тези машини се изисква генерирането на изключително висок въртящ момент (1000-2500 Nm) с ниска скорост на въртене на изходящия вал и работа на хидромотора при много високо налягане (400-450 bar). Това може да се постигне посредством бавноходовия с висок въртящ момент радиално-бутален хидравличен мотор. Той се монтира на труднодостъпни места на тежки машини, престоят за ремонт на които е твърде скъп и отнема много време.

Усъвършенствана конструкция
При разработката на иновативния продукт техническият екип от инженери-конструктори и технолози на М+С Хидравлик АД внася промени по конструкцията на стандартния радиално-бутален хидравличен мотор. Промените осигуряват по-равномерно разпределение върху по-голяма площ на тангенциалните сили в работните камери на хидромотора и намаляване силите на триене при търкаляне на ролките на буталата по вътрешната опорна повърхност на статора. С това се увеличава срокът на експлоатация на радиално-буталния хидравличен мотор, както и се подобрява технологичността на изработката му чрез замяна на някои детайли с по-малко на брой и вид конструктивни елементи.

Предизвикателствo пред производствените технологии
С разработката и внедряването в производство на бавноходовия двускоростен радиално-бутален хидравличен мотор с намалени стартови загуби и повишен срок на експлоатация, М+С Хидравлик АД се изправя пред ново предизвикателство в своята дейност. Този тип хидравлични мотори са едни от най-сложните хидравлични изделия по своята конструкция с много високи технически изисквания към качеството на детайлите и вложените материали. Изработката на детайлите на радиално-буталния хидравличен мотор изисква използването на високи технологии и най-съвременни металообработващи машини. Това е и една от причините, поради която досега нито една българска фирма не е успяла на разработи и внедри в производство радиално-бутален хидравличен мотор.

Икономически целесъобразна инвестиция
Маркетинговите проучвания и пазарни анализи, проведени от М+С Хидравлик АД, както и писмата за намерения и запитвания от клиенти и дистрибутори, показват че търсенето и продажбите на този тип хидромотори е с устойчив тренд и инвестициите в този продукт са икономически целесъобразни. Включването на радиално-буталния хидравличен мотор в номенклатурата на произвежданите от М+С Хидравлик АД изделия и представянето му на европейския и световния пазар ще доведе до разширяване на пазарните позиции на фирмата. По този начин М+С Хидравлик АД ще се включи към авторитетното семейство на световните производители на хидравлични мотори с бутално разпределение - Eaton; Parker; Bosch Rexroth; Poclain Hydraulics.


Други рекламни публикации на М+С Хидравлик
Top