Малки и микро ВЕЦ

Начало > Енергетика > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2008

Хидроенергиен потенциал и инвестиционен климат за изграждане на централите у нас

 

     одата все още е най-използваният възобновяем енергиен източник у нас, въпреки наблюдавания интерес към оползотворяване на слънчевата, вятърната, геотермалната енергия и биомасата.
Страната ни разполага с дългогодишни традиции при производството на електроенергия от водноелектрически централи, а в настоящия момент редица икономически и екологични фактори насочват голяма част от предприемачите към инвестиции в този сектор и най-вече в малки и микро ВЕЦ-ове.
Сред причините за повишения инвестиционен интерес към изграждането на централи с мощности до 10 000 kW са дългият период на експлоатация на съоръженията и ниските разходи, свързани с производството и поддръжката, както и сигурността на инвестицията, макар и при относително дълъг срок на откупуване.
Предимство се явява и фактът, че малките ВЕЦ-ове на течащи води не използват предварително резервирани водни обеми, като така се избягва изграждането на язовирна стена и оформянето на язовирно езеро.
700 са местата с техно-логични възможности
Според експертни анализи, в страната ни съществуват около 700 места, в които съществуват технологични възможности за изграждане на малки ВЕЦ-ове на течащи води. Повечето от тях са разположени на планински реки, където водните количества са по-големи и постоянни през годините, въпреки по-ниския напор на водата. Подходящи места предоставят и около 100 водоснабдителни язовира за изграждането на подязовирни ВЕЦ. Като най-атрактивни, обаче, се сочат малките ВЕЦ-ове, разположени на деривационни системи. Мотивът е, че когато съответната система е водоснабдителна, се осигурява постоянно водно количество и фиксирана часова използваемост.

Малки, мини и микро ВЕЦ-ове
Разграничаването на малки, мини и микро водноелектрически централи е условно и се използва най-вече от експертите в бранша, въпреки че е прието в почти всички страни по света. Класифицирането се извършва на база инсталирана мощност.
В категорията малки ВЕЦ спадат централи с инсталирана мощност равна или по-малка от 10 МW, мини ВЕЦ се наричат централите с мощност от 500 до 2000 kW, а микро ВЕЦ - до 500 kW.
Все още не съществува регистър на изградените малки, мини и микро ВЕЦ в страната. От Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) съобщават, че в Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата не е предвиден регистрационен режим за мощностите за производство на електрическа енергия от ВЕИ. Към настоящия момент Министерството на икономиката и енергетиката разполага само със списък на производителите на електрическа енергия от ВЕИ у нас.

Потенциалът за ВЕЦ и малки ВЕЦ е 15 056 GWh/г
Нашата страна е сравнително бедна на водни ресурси - 1600-2000 м3/г/ж, твърдят от Министерството на икономиката и енергетиката. Според оценката, направена от Проекта по Програма ФАР BG 9307-03-01-L001 "Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в България", техническият потенциал за изграждане на ВЕЦ и малки ВЕЦ възлиза на 15 056 GWh/г. В значителна степен хидроенергийният потенциал на страната за изграждането на ВЕЦ е изчерпан.
Строителството на големи ВЕЦ се свързва с въвеждане в експлоатация на ВЕЦ "Цанков камък", с инсталирана мощност 80 MW и средногодишно производство 200 GWh. Друга възможност за въвеждане на голяма мощност е успешното реализиране на проекта "Горна Арда", с инсталирана мощност 170 MW и очаквано средногодишно производство от 454 GWh.
В страната съществува неоползотворен потенциал за изграждане на малки ВЕЦ на течащи води, на питейни водопроводи и напоителни канали в хидромелиоративната система, заявиха от МИЕ.

Проблеми пред развитието на сектора
Според представители на МИЕ, основните проблеми при изграждането на малки и микро водноелектрически централи в страната са свързани с продължителната процедура по извършване на преценка за въздействието върху околната среда. Тя е задължителен елемент за издаване на разрешението за строеж, без което инвестиционният процес реално не може да стартира. Друг проблемен момент е издаването на разрешение за водохващане и водоползване от съответните басейнови дирекции към Министерството на околната среда и водите.

Законова рамка в областта
Нормативната рамка, имаща пряко отношение към изграждането на малки, мини и микро водноелектрически централи, се формира от законите - Закон за водите, Закон за устройство на територията, Закон за енергетиката и Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата.
В тези закони са изброени основните стъпки, които трябва да се спазват от инвеститорите при изграждането на ВЕЦ.
Оценка на техническо-то ниво при изграждане
Изграждането и експлоатацията на водноелектрическите централи се извършва при спазване на техническите изисквания на утвърдените нормативните документи, уверяват от МИЕ. Те са разработени в съответствие с европейските стандарти за изграждане и експлоатация на енергийни обекти, в т.ч. и на ВЕЦ, допълват от министерството.
За изграждането и въвеждането на всяка централа в експлоатация е необходимо да бъдат изпълнени редица условия, които да позволяват нормална и сигурна експлоатация на централата. Присъединяването й към електроенергийната система на държавата е отговорен процес и е свързан с гарантиране на надеждна работа на електроенергийната система, сигурност и качество на снабдяването на потребителите с електрическа енергия, коментират от МИЕ.


Вижте още от ЕнергетикаTop