РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyЛесно проектиране на цифрови електрозахранвания
Продукти, развойни средства, софтуер и примерни схеми

Платформата за разработка на цифрови електрозахранвания на Microchip включва средството
за проектиране на цифрови корекции Digital Compensation Design Tool (DCDT), програмния
конфигуратор MPLAB® Code Configurator (MCC), корекционните библиотеки на Microchip, както и
примерни проекти.

Тези четири компонента на платформата за разработка на цифрови електрозахранвания
осигуряват необходимите инструменти и напътствия за проектиране на цялостни цифрови
електрозахранващи системи. След като е създаден първоначалният симулационен модел на
вашия проект, чрез DCDT може да бъде анализирана схемата и предавателните функции на
обратните връзки, и да бъдат генерирани корекционните коефициенти. Програмният код за
инициализация на устройството може да бъде генериран чрез MCC; а окончателният фърмуер
може да бъде генериран с помощта на програмните примери и генерирания от MCC и DCDT код.

Ключови възможности
• Средството за проектиране на цифрови корекции дава възможност за анализ на проекта
• Библиотеки и примерни схеми осигуряват бърз старт на разработката
• Фамилията цифрови сигнални контролери dsPIC33EP “GS” предлага богата функционалност

Microchip
www.microchip.com/DDSMCU16

Името и логото на Microchip, логото на Microchip и MPLAB са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички други търговски марки са собственост на техните регистрирани притежатели. © 2018 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS00002536A. MEC2199Bul01/18


Top