РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyАналогов симулатор
MPLAB® Mindi™
Безплатен софтуер за проектиране
на електронни схеми от Microchip

Аналоговият симулатор MPLAB Mindi™ намалява времето и потенциалните проблеми
при проектиране, като дава възможност за симулация на аналоговите схеми преди да се
пристъпи към хардуерно прототипиране. Симулаторът използва SIMetrix/SIMPLIS среда,
с възможност за приложение на SPICE или частично линейно моделиране, като по този
начин обхваща много широк кръг от случаите, изискващи симулация. Богатите възможности
на симулационния интерфейс са комбинирани със специализирани моделни файлове от
Microchip, които дават възможност за моделиране на конкретни аналогови компоненти
на Microchip, наред с останалите генерични схемни компоненти. Освен това симулаторът
се инсталира и работи локално на вашия компютър. Веднъж свален, той няма нужда от
интернет връзка, а времето за изпълнение на симулацията не зависи от възможностите на
отдалечен сървър. В резултат разполагате с бърза и точна симулация на аналогови схеми.


Ключови предимства
• Изпълнява постояннотоков, променливотоков и анализ на преходни процеси
• Установява стабилността, реакцията и управлението на системата
• Идентифицира проблемите преди етапа на създаване на хардуер

MICROCHIP
www.microchip.com/mindi

Името и логото на Microchip, логото на Microchip и MPLAB са регистрирани търговски марки и Mindi е търговска марка на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички други търговски марки са
собственост на техните регистрирани притежатели. © 2018 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS00005860A. MEC2196Bul07/18


Top