РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyИзмервателни усилватели с нулев дрейф и подобрена EMI устойчивост

Измервателният усилвател MCP6N16 има отлични постояннотокови характеристики,  сред които ниско входно напрежение на несиметрия, малък дрейф на входното напрежение, липса на нискочестотен (1/f) шум, както и висока степен на потискане на синфазните сигнали и на измененията на захранващото напрежение. Освен това приборът поддържа работа при близки до захранващото напрежения (rail-to-rail) както на входа, така и на изхода, в диапазон от 1,8 V до 5,5 V. Други привлекателни характеристики на новата интегрална схема са възможността за задаване на усилването по обратна връзка чрез два външни резистора, подобряваща възможностите за управление на усилването при изменения на температурата, както и интегрираното EMI филтриране, ограничаващо грешките, предизвикани от външни източници на електромагнитна интерференция.
Измервателният усилвател MCP6N16 е идеалното практично решение за интерфейс към сензори, следящи температура, налягане, поток, механични усилия, вибрации и много други.

• Свръхвисока точност
• Интегрирано EMI филтриране
• Работа при ниски токове и напрежения
• Работа при близки до захранващото (Rail-to-rail) напрежения

www.microchip.com/MCP6N16

Името и логото на Microchip и логото на Microchip са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им регистрирани притежатели. © 2016 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS20005477A. MEC2062Bul04/16


Top