РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyСветовен дебют при токовите сензори, разположени от страната на високия потенциал
Конфигурируем аналогов изход и цифрова шина осигуряват информация за V електроенергиини измервания

РАС1921 на Microchip e първият в света токов/електроенергиен сензор, свързван от страната на високия потенциал (между захранване и изход), който осигурява данни за тока, напрежението и мощността на един-единствен извод.
Чрез оптимизиращата потока от данни и диагностична информация двупроводна цифрова шина и намаляващия закъснението на данните конфигурируем аналогов изход, РАС1921 подобрява възможностите на високоскоростните приложения за следене и управление на енергоконсумацията.
Аналоговият изход на РАС1921 може да бъде конфигуриран за работа с входове на микроконтролери с нива 3 V, 2 V, 1,5 V uлu 1 V u работи в измервателен обхват от 0 до 32 V.

• Гъвкави възможности за електроенергийни измервания и диагностика
• 39-битов натрупващ регисгьр
• 128-кратно конфигурируемо усилване по ток
• 32-кратно конфигурируемо усилване по напрежение

www.microchip.com/get/еuрас1921

Името и логото на Microchip u логото на Microchip са регистрирани тьрговски марки на MicrochipTechnology lncorporated в САЩ и други страни. Всички останали тьрговски марки са собственост на съответните им регистрирани притежатели. © 2016 MicrochipTechnology Inc. Всички права запазени. D520005431A. МЕС2031 Вul05/16


Top