РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 9, декември 2016 > РЕКЛАМИ В брой 9, 2016 > Microchip TechnologyMicrochip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyУстойчиви на EMI смущения усилватели с нулев дрейф
осигуряват изключителна точност в силно интерферентна среда

С разширяването на безжичните приложения в световен мащаб, влиянието на електромагнитните смущения (EMI) се превръща във все по-сериозно предизвикателство за проектантите на електронни схеми. Електромагнитните смущения влошават качеството на сигналите и увеличават постояннотоковата грешка и консумацията на енергия, като предизвикват и появата на нежелани честоти в изходния сигнал. При разрешаването на този проблем, освен да приложите съответните мерки за проектиране на схемите и печатните платки, вие можете да разчитате и на интегрираната в операционните усилватели с нулев дрейф на Microchip защита от електромагнитни смущения, като елиминирате допълнителните разходи за външни компоненти, които увеличават не само цената на системата, но и нейната сложност и размери.
Защо да чакате? “Бронирайте” своя проект, като използвате операционните усилватели с нулев дрейф на Microchip, за да подобрите характеристиките, намалите цената и увеличите времето за работа на батерии.

www.microchip.com/linear

Microchip
Името и логото на Microchip и логото на Microchip са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели. © 2016 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS20005671A. MEC2127Bul12/16


Top