Млекопреработвателната промишленост в България

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 8, 2014

Cписанието на българската индустрия - Инженеринг ревю, подготвя технологичен преглед, посветен на оборудването за млекопреработвателната промишленост. В настоящия брой представяме кратък секторен обзор, който да въведе темата пред читателите.

В следващия брой 9 на Инженеринг ревю ще бъде публикуван и самият преглед, който ще включва представяния на някои от най-изявените компании на нашия пазар, предлагащи оборудване с приложение в млекопреработвателната промишленост. В технологичното ревю фирмите ще презентират свои продукти и решения, основните им предимства и най-новите и актуални технологични тенденции в областта.

Млекопреработвателната индустрия е водещ отрасъл в българската лека промишленост. Той обхваща добива на суровина, нейната преработка и предлагане и обединява производства, осигуряващи продукти за масово потребление. Млекопреработвателните предприятия използват като суровина различни видове млека, като най-широка употреба има кравето мляко.

По данни на Българската стопанска камара (БСК), нараства процентът на овчето, козето и биволското мляко, което е предпоставка за по-разнообразно предлагане на пазара. Този факт представлява добра възможност за сектора да предложи различна продукция с конкретни качества, чието производство пък обуславя необходимостта от ново и специфично технологично оборудване.

В подкрепа на тази тенденция според официалните данни на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за 2013 г. в сектора се наблюдава ръст по отношение на производството на кашкавали и пушени сирена, а компаниите от сектора продължават да разнообразяват асортимента си.

Технологии и оборудване
Жизненият цикъл на продуктите на млекопреработвателната промишленост е тясно свързан с използваните технологии и оборудване за добив, транспорт, съхранение, млекопреработка и др. „"Подобно на решенията, използвани в други клонове на хранително-вкусовата промишленост, и тук съществуват строги хигиенни изисквания към машините, съоръженията, инвентара и технологичния процес.

Повърхностите на оборудването, които влизат в контакт с млякото (съдове, прибори, контейнери, танкове и т.н., предназначени за доене, събиране и транспортиране на млякото), трябва да могат лесно да бъдат почиствани и поддържани в добро състояние. Това налага използването на гладки, лесни за измиване и нетоксични материали.

Производството изисква още съответната хладилна база, специализиран транспорт за готовата продукция, ефективна дезинфекция на апаратурата и съоръженията, редовно провеждане на лабораторен контрол. Изискванията към млекокомбинатите включват да са налице съвременно оборудване за производство и опаковка на млечните продукти и съоръжения за пречистване на отпадните води”, заявяват от БСК.

Инвестиции в качество и ефективност
"Предприятията от млекопреработвателната промишленост у нас са оборудвани и отговарят на всички изисквания на ЕС по отношение на преработката на изходната суровина. Въвеждат се системи за управление на качеството, базирани на утвърдени национални и международни стандарти. Браншът постоянно инвестира в модерни и отговарящи на европейските изисквания и норми млекопреработвателни предприятия, модерно оборудване, автоматизирани и компютъризирани технологии", категорични са те.

Високи цели се поставят и по отношение на енергийната ефективност на съоръженията в синхрон с международните и национални програми за намаляване на енергоемкостта на индустрията. Енергийното потребление на производствените мощности, с които са оборудвани съвременните млекопреработвателни предприятия в България, е сравнително ниско. Това се дължи на енергийно ефективните технологии и оборудване, внедрени в предприятията. По данни на Българската стопанска камара, по-голямата част от техниката, използвана за млекопреработка, е произведена след 2000 г.

Възможности за бизнеса
"Собствениците на водещите млекопреработвателни предприятия в България са осъзнали необходимостта от това да разполагат с висококвалифицирани кадри, особено когато постоянните инвестиции във все по-модерни технологии са критичен фактор за успех.

Нуждата от квалифицирана работна сила повече от всякога налага засилване на връзките между бизнеса, науката и образователната система, целенасочено обучение и повишаване на квалификацията на служителите с цел увеличаване на обема и качеството на производствения процес и постигане на по-висока добавена стойност", уверени са от Асоциацията на млекопреработвателите в България.

Себестойността на произвежданите от бранша продукти допълнително се намалява от все по-масово въвежданите системи за автоматизация, мониторинг и контрол на процесите и системи за цялостен мениджмънт на млекопреработката.

Такива решения цялостно оптимизират бизнеса на млекопреработвателите и предлагат възможности за интегрирано управление, повишават качеството и обема на продукцията, спомагат за нейната проследимост, улесняват комуникацията с отговорните институции, партньорите и доставчиците.

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top