Наредба № 3 за средствата за измерване на акцизни стоки

Начало > Измервателна техника > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2010

Български производители и доставчици на измервателно оборудване и автоматизация коментират въвеждането и съдържанието на наредбата, представят технически средства за измерване и контрол на акцизни стоки

    Преди няколко месеца влезе в сила Наредба 3 за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки, издадена от Министерството на финансите. Съгласно нея, данъчнозадължените лица трябва да поставят средства за измерване и контрол в определени точки, така че да се предотврати получаването и извеждането на акцизни стоки от обекта без тяхното отчитане.
Наредбата определя изискванията към тези средства и към регистрирането и отчитането на различни показатели на акцизните стоки. Освен това нормативният документ дефинира методите за контрол от страна на митническите органи върху средствата за измерване, използвани при получаването, производството и складирането на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.
Акцизните стоки, обект на наредбата, са алкохол и алкохолни напитки, тютюневи изделия, енергийни продукти и електрическа енергия, бензин, газьол, керосин, биодизел и енергийни продукти, кокс или въглища, електрическа енергия за битови или стопански нужди. На контрол от страна на митническите органи подлежат техните количествени и физикохимични показатели, измервани с различни устройства и системи.

Видове средства за измерване
Наредбата разделя средствата за измерване на два вида. Средства, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и средства, данните, от които се отчитат дневно и при промяна в тях се въвеждат в автоматизираната система за отчетност.
Към първата група се отнасят средства със сумиращи броячи за отчитане на брой късове или предварително опаковани количества продукти; оразмерени съдове за съхранение, снабдени със средство за измерване на ниво на течности, както и средствата за измерване, определени в Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите и нормативните актове за тяхното прилагане.
Като средства за измерване и контрол, данните от които се отчитат дневно, са посочени калибрирани съдове, снабдени с шаблони и калибровъчни таблици с посочена неопределеност, издадени от акредитирана лаборатория; средства за отчитане на брой бандероли; нестационарни оразмерени съдове за съхранение и отлежаване на алкохол и алкохолни напитки; калибрирани апарати и инструменти, използвани в лабораторните анализи (лаборатории) и средства за измерване, определени в горепосочените закони.
В случаите, предвидени в специфичните изисквания на наредбата, средствата за измерване и контрол предават данни по електронен път и към информационната система на Агенция Митници.

Изисквания към измерването и контрола
Съгласно текста на наредбата, разходомерите за измерване на количествени показатели следва да са предназначени за измерване на флуиди със съответните специфични характеристики на акцизните стоки. Обхватът на измерване на разходомерите, посочен в технологичната им документация, следва да е съобразен с потока на преминаващия през него флуид. Върху корпуса на разходомера чрез стрелка се означава посоката на движение на флуида.
Всички съдове се обозначават с трайна маркировка, включваща уникална за обекта идентификация и обща вместимост, като по подходящ начин се означава наименованието на съдържащата се в съда акцизна стока. Калибрираните съдове имат калибровъчни таблици за определяне на вместимостите им с посочени неопределености, издадени от акредитирана лаборатория. В случаите, когато лицата издават документи за резултати от лабораторно изпитване, освен физикохимичните показатели и методите на изпитване, в тях задължително се вписват точката за контрол или идентификацията на съда, откъдето е взета пробата; дата и час на вземане на пробата; показанията на средствата за измерване и контрол, отчитащи количествата акцизна стока към момента на взимане на пробата; означение на партидата, за която е определен физикохимичният показател. Анализните сертификати за физикохимичните показатели, участващи в акцизното облагане, се издават от акредитирани лаборатории. В случаите, когато лабораториите нямат акредитация по БДС EN ISO 17025, те работят с калибрирани средства за измерване и контрол и представят доказателства за успешно участие в междулабораторни изпитвания и тестове за професионална пригодност.
Информацията от лабораторните анализи за всяка партида произведена акцизна стока се подава към автоматизираната система за отчетност на данъчнозадължените лица.


Вижте още от Измервателна техникаTop