NearSoft: Значението на "Industry 4.0" и IoT за българската индустрия

Фирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2015

Германското правителство въвежда термина "Industry 4.0" през 2012, за да насърчи качествено нова стъпка в компютъризацията на промишленоста и е основа за изграждането на така наречените "интелигентни фабрики" (Smart Factory) . Има шест основни принципи за определяне и осъществяване на Industry 4.0:

• Оперативна съвместимост: способността на кибер-физически системи (напр. интелигентни машини), хора и "интелигентни фабрики" (Smart Factory), да обменят информация помежду си посредством "интернет на нещата"  (Internet of Things) и  "интернет на услугите" (Internet of Services);

• Виртуализацията: виртуално копие на "интелигентна фабрика" , което се създава посредством свързване на данни събрани от физически сензори с виртуални модели на производствените процеси;

• Децентрализация: способността на кибер-физически системи в рамките на една интелигентна фабрика да вземат самостоятелни решения;

• Информация в реално време: способността да се събират и анализират данни и  взимане на решения в момента;

• Ориентация към услуги: предлагане на услуги на кибер-физическите системи, хора и "интелигентните фабрики", посредством "интернет на услугите";

• Модулност: гъвкаво адаптиране на интелигентните фабрики към променящите се изисквания чрез замяна или разширяване на отделни модули.

Четвъртата индустриална революция е същевременно и възможност и заплаха за българските производители. С нейна помощ, развитите индустриални страни възнамеряват да подобрят своята конкурентноспособност.

Взимайки предвид незавидното последно място на България по този показател в Европейския съюз, българските производители и отговорни органи трябва да обърнат специално внимание на тези тенденции. Както при всяка революция, така и сега се отваря историческа възможност да подобрим нашата позиция по този толкова важен показател.

NearSoft подпомага предприятията за продължаваща дигитализация на всекидневните им оперативни дейности и производствена информация и запълва липсващото звено с вече компютъризираните дейности в администрацията (ERP, CRM) и процесната автоматизация (КИП и А).

Разработената от NearSoft система за оперативно управление на производството, MOM4 предоставя основните инструменти за постигането на тази цел: подробни производствени графици в реално време, събиране и обработка на производствена информация, отчети, анализи и др.

Ролята на МОМ4 в изграждането на "интелигентни фабрики" е да координира и управлява интелигентните устройства (IoT) и производствения персонал, като по този начин подобрява значително производствената ефективност.

Top