Негорими и неразпространяващи горенето кабели

Начало > Електроапаратурa > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2009

Характеристики на традиционно използвани и нови изолационни материали

 

    Кабелите са неразделна част от всяка индустриална дейност. Всеки от нас е наясно какви са рисковете от възникване на пожар в индустрията, особено в места с висока концентрация на кабели. Възпламеняването на един кабел обикновено води до пожар в целия кабелен тунел или трасе от кабели. Прекъсват се електрическите и комуникационните връзки, създават се предпоставки управлението на процеса да излезе извън нормалните си параметри, по кабелите пламъкът достига много бързо до други съоръжения и части от сградата. В сила са специални изисквания по отношение на пожарната безопасност на използваните кабели в индустрията.

Европейската Директива 73/23 "Ниско напрежение"
Част от стандартите в областта се отнасят към Директива 73/23 "Ниско напрежение" на Европейския съюз. Тя е въведена в България чрез „Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението". Сред стандартите за кабели към Директива 73/23 са: БДС ЕN 50265 , БДС ЕN 50266, БДС ЕN 50267 и БДС ЕN 50268, които се отнасят до "Общи методи за изпитване на кабели на огън". Друг стандарт - БДС ЕN 60332, въвежда изискванията по отношение изпитването на електрически и оптични кабели на въздействие с огън. Когато се говори за хармонизирани стандарти в областта на кабелите, не би следвало да се пропусне стандартът БДС ЕN 60811, отнасящ се до материалите за изолация и обвивка на електрически кабели. Своето място в хармонизираната стандартизационна уредба в областта има и стандартът БДС НD 21 "Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до 450/750 V, включително". Към Директива 73/23 принадлежи и стандартът БДС НD 22 "Кабели с каучукова изолация за обявено напрежение до 450/750 V, включително".

Пожароустойчивост на кабелите
Характерно за кабелите е, че при тях е допустимо въздействието на опасни фактори, резултат от пожар, в степен, в която това въздействие не води до отказ на системата или съоръжението, към която са свързани за период, достатъчен за евакуация на хората. Този период от време се пресмята за всяка конкретна задача и може да бъде както няколко минути, така и десетки минути. За определеното време, в съответствие със стандартите, кабелът трябва да остане работоспособен. Производителите дават информация за пожароустойчивостта на предлаганите от тях кабели в техническите им спецификации.
Целта на настоящата статия е да запознае читателя с видовете негорими и неразпространяващи горенето кабели. Добрият избор на подходящ кабел включва избор на качествен, с възможно най-малко скрити разходи за инсталация и експлоатация продукт, отличаващ се с дълъг експлоатационен срок. В чуждестранната литература тези кабели са познати като fire-resistant cables или по-рядко fireproofing cable. В българските технически среди се наричат огнеустойчиви, пожаробезопасни, както и неразпространяващи горенето.

Какво представлява огънят?
Смисълът на термина огън включва комбинация от ярък блясък и голямо количество топлина, отделяна от газове. Обикновено те се получават в процеса на бърза, самоподдържаща се екзотермична химическа реакция, най-често окисляване на дадено горивно вещество. Горенето започва, когато горимият материал бъде изложен на въздействието на висока температура, след което се самоподдържа, превръщайки се в автономен енергиен източник.
Тялото на пламъка е сложно образувание, комбинация от излъчването на черните тела, сажди, газ и горими частици, както и от фотонното излъчване на превъзбудени атоми и молекули на газовете. По-голямата част от лъченията са във видимия и инфрачервения спектър. Цветът на пламъка зависи от температурата, съгласно Закона за излъчване на абсолютно черно тяло, както и от химичния състав на горивния елемент.

Предотвратяване разпространението на огъня
През последните години вниманието на специалистите е насочено към предотвратяване на разпространението на огъня по трасето на кабела. Разработват се специални огнеустойчиви материали (фиг. 1). Огромните инвестиции, необходими за разработването им, са осигурени във връзка с развитието на космическите технологии. Става въпрос за напълно нови огнезадържащи технологии. Постигнати са впечатляващи резултати относно незапалване и неразпространение на огъня. Много от тези технологии са патентовани.
Вече се предлагат кабели, направени с еластомери на полиуретанова основа, които в момента се тестват и се приемат като много перспективни. Основното тяхно предимство, наред с огнеустойчивостта, е високата им гъвкавост. Еластомерните кабели се използват като заместител на класическия шлангов кабел. Устойчиви са на нараняване и са по-корозионноустойчиви от традиционно използваните кабели. Разработени са както силови, така и контролни кабели.

Пожароустойчиви кабелни системи
Добре е да се има предвид, че не трябва да се разчита само на негорими кабели, а на влагането им в цялостни кабелни системи, устойчиви на разпространението на пожар. За целта се използва специална пожаробезопасна кабелна арматура (фиг. 2). Например, много важна част е кабелоносещата конструкция. Необходимо е тя да предотвратява падане на кабелите и по този начин да допринася за осигуряване на достатъчно време за евакуация на хората. Всички изисквания са описани в съответните нормативни документи.
Според редица специалисти, патентоването и регистрирането на материала Fire-Resistant Blockwork ROKUMARU през юни 2008 г. е допринесло за последващото развитие на негоримите кабели. На основата му вече са разработени кабели, които имат не само оптимални експлоатационни качества, но и добър естетически вид. Като основен материал в изработването му се използва слюда. Характерна за Fire-Resistant Blockwork ROKUMARU е и възможността за многократното му използване (той се рециклира), което е много важно съвременно изискване.

Изтночник на снимките: Интернет

Статията продължава в следващия брой на сп. Инженеринг ревю.


Вижте още от ЕлектроапаратурaTop