Необходими са по-високи нормативни изисквания към системите за сигурност

ИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2013

Тони Стойнов,
технически директор на Интер Системс


Г-н Стойнов, Интер Системс предлага на пазара решения в областта на индустриалните системи за сигурност и безопасност. Какви новости предлагате в тази посока?
Като партньор на Honeywell, най-големият доставчик в световен мащаб на системи за сигурност, нашата компания има достъп до богата гама продукти, голяма част от които непознати на българския пазар. 

Нуждите на индустриалния сектор често са доста по-различни от тези на останалите сектори на икономиката. В това отношение предлагаме и някои иновативни решения. В сферата на сигурността системите за периметрова охрана са една от най-често срещаните. Нашата компания предлага уникални решения, подходящи за всякакъв тип обекти - от складови бази до атомни централи и военни обекти.

 Друга новост са радарните системи, предлагани от Honeywell. Те намират широко приложение при охрана и контрол на пристанища, танкерни терминали и др. Не на последно място са и интелигентните системи за видеонаблюдение с възможност за пълно интегриране с наличните системи за управление в обектите.

В сферата на системите за безопасност предлагаме пълна гама решения за пожароизвестяване и гасене - както добре познатите спринклерни системи, така и решения за гасене с пяна, газ и водна мъгла.

Кои са последните тенденции на пазара на системи за сигурност и по-специално тези с индустриална насоченост?
Тенденциите са по-скоро свързани с принципи, а не толкова с нови технологии. Най-общо казано, тенденцията е към все по-пълно автоматизиране процеса на наблюдение и вземане на решения.

Това, за разлика от други отрасли, не е неприсъщо за крайния ползвател. В това отношение съществено развитие търпят системите за видеонаблюдение и анализ. Използването на термални камери е друга тенденция, която се наблюдава при индустриалните решения. Все по-често изискване е пълната интеграция с наличните системи за автоматизация на производствените процеси.

Компанията е реализирала успешно множество индустриални проекти в страната. Какви са особеностите при изграждането именно на такъв тип системи?
Предизвикателствата при индустриалните обекти са най-често свързани с организацията и тяхното изпълнение. Осигуряването на непрекъсваемост на производството е ключово във всички проекти, в които сме участвали, което от своя страна налага нуждата от строга организация и контрол.

Друга специфична особеност е нуждата от интеграция със съществуващите системи и съобразяване с техните особености.
Не бива да се забравя и спецификата, свързана с условията, в които се експлоатира системата и специфични технологични процеси, които обикновено изискват специфични решения при системите за безопасност.

Бихте ли разказали за някои от най-интересните проекти на Интер Системс? Какви бяха основните предизвикателства в работата ви по тях?
Ако изключим чисто организационните предизвикателства, то имаме няколко проекта, които представляваха и сериозно технологично предизвикателство. Например в Благоевград БТ подменихме съществуващата пожароизвестителна система.

Голямото количество на фин прах и специфичните технологични процеси изискваха специфично решение, с което предходните 4 изпълнителя явно не се бяха справили. Друг интересен проект е Петролна база Сливен, където изискването за динамично управление на електромеханични задвижки, съчетано с голяма площ на обекта, също наложи някои специфични и нестандартни решения.

Някои от нашите проекти са извън страната като интегрирана система за сигурност във фабрика за полимери в Саудитска Арабия.

Как бихте коментирали действащата нормативна база по отношение на системите за сигурност в производствените предприятия у нас? Необходими ли са промени и в каква посока следва да бъдат те?
Накратко - неефективна. Макар българското законодателство в голяма степен да бе хармонизирано с европейското, изискванията към системите за безопасност и охрана са твърде занижени. Определени инвеститори, най-вече от Австрия и Германия, държат да се спазват по-високи стандарти като VdS и FM.

За съжаление, основната част от инвеститорите се съобразяват с минималните нормативни изкисвания, а те в никакъв случай не са адекватни. Примери за инциденти в близките години има много - в Информационния център на БТК и в Оргахим.

В сферата на сигурността реално няма регулация или нормативна база. Рисковете в никакъв случай не се ограничават само за определено предприятие или отрасъл. В САЩ и немалко страни членки на ЕС има строги изисквания към системите за сигурност в индустриалните обекти, тъй като те са сред мишените на международния тероризъм.

 Да не забравяме и инцидента на летище Сарафово, където отново липсата на достатъчно строги норми силно затрудни действието на следствието.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top