Необходимо е преференциално отношение към родното производство

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2005

Георги Георгиев, управител на Електрогец пред читателите на сп. Инженеринг ревю

Господин Георгиев, каква стратегия на развитие трябва да поддържа един български производител на електрооборудване, за да бъде конкурентноспособен в днешните пазарни условия?

Стратегията на развитие, която следва да поддържа един български производител на електрооборудване в днешните пазарни условия, се изразява в създаването на технологични условия за производство (сграда, съвременно оборудване), поддържане на висококвалифициран персонал, наличие на внедрена система за управление на качеството ISO:9000, както и провеждане на иновационна продуктова политика. Друго важно условие е коректно и лоялно отношение към клиента, отразяващо постоянството в качеството на произвежданите изделия, спазване на поетите срокове и ангажименти и, не на последно място, предлагането на изделията на разумна цена.

Как според вас - позитивно или негативно, ще се отрази приемането на България за член на Европейския съюз върху родното производство на електрооборудване?

Приемането на България за равноправен член на Европейския съюз ще се отрази позитивно върху родното производство на електрооборудване при условие, че българските изделия отговарят на европейските норми и стандарти. Препоръчително е да се потърси сътрудничество с европейски фирми на браншово ниво. Нещо повече, изискването за привеждане на българските предприятия в съответствие с европейските стандарти би следвало да бъде подпомогнато чрез финансиране от страна на предприсъединителните фондове на проекти, имащи за цел закупуване на машини и съоръжения, както и внедряване на нови производствени технологии.

Поощрява ли родното законодателство развитието на българските производители от вашата област?

В известен смисъл, да - например, намаляването на данък печалба. Все пак, за да има видим резултат в ръста на производството, е необходимо средствата, отделяни за инвестиции в производствени сгради, машини и нови технологии реално да се освободят от данък печалба. За момента тази стъпка остава само в сферата на добрите намерения.

Какви мерки следва да бъдат предприети, от една страна, за да се защити българското производство на електрооборудване, и от друга, за да се стимулира инициативността на родните предприемачи?

Сред мерките, които биха могли да се предприемат, е преференциално отношение към изделията на български производители, разбира се, когато качеството им е съпоставимо с европейските норми.

Има ли място за социална политика в днешната бизнес реалност в страната? Работите ли в тази посока?

Определено считам, че има място за социална политика в страната. Положителното отношение към служителите се изразява в създаване и поддържане на нормални и здравословни условия на труд. Във фирма Електрогец от голяма важност е осигуряването на работно и защитно облекло, безплатна храна, безплатен транспорт до предприятието, редовно и навременно изплащане на работните заплати, социални и здравни осигуровки на служителите и работниците, заети във фирмата, както и въвеждане на система на заплащане, включваща премиални възнаграждения.

Приемствеността в инженерните среди е много важна с оглед запазване на натрупаните практически опит и умения? Заслужават ли доверие днешните млади инженери?

Доказателство за гласуваното доверие на днешните млади инженери и специалисти в Електрогец е фактът, че на отговорни и възлови позиции във фирмата са назначени млади кадри. Освен това, във фирмата работят и бъдещи инженери, завършващи в момента висшето си инженерно образование, част от които са преминали през целия производствен цикъл във фирмата.

Електрогец е известна в бранша с усилията, които влага в развоя на нови изделия. В какво сте концентрирали усилията си в момента?

В момента работим върху проектирането и внедряването на най-новото изделие на Електрогец - МТТ 100, т.е. метални табла-трансформатори с мощност до 100 кVA. Усилията ни са концентрирани също така в подобряване качеството на произвежданите от фирмата изделия. Инвестирахме значителни средства за закупуване на нови машини (гилотина, абкант, лазер). За да удовлетвори в максимална степен изискванията на клиентите си, фирма Електрогец откри и нова офис база в град Банско.
Top