Непрекъснато се стремим към повишаване ефективността на работа

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2013

Милена Станчева, технически директор на Черноморска технологична компания

Кои са актуалните технологични тенденции във Вашата област? С кои от тях може да се похвали компанията?
Може да се спомене създаване на интелигентна система за дистанционно отчитане и развитието й в бъдеще с унисон с европейските изисквания и практики.

Какви са краткосрочните Ви инвестиционни планове?
Планираме газификацията с компресиран природен газ на Велики Преслав, Омуртаг, Сопот, Хисаря.

Какви проекти в посока повишаване ефективността на работата сте реализирали в последните 2 години?
През последните 2 години стремежът на ръководството на компанията към повишаване ефективността на работа в дружеството се осъществи в няколко направления: непрекъснато повишаване квалификацията на персонала чрез участие в различни курсове и тренировки;

въведена е Информационна система за управление на газоразпределителното дружество; подобри се контролът по отношение на аварийно изтичане на природен газ по протежение на линейните участъци от газопроводите и крановите възли с помощта на уред за установяване на утечки;

закупен е собствен транспорт за пренос на компресиран природен газ, с което се облекчи доставката и захранването на градовете с виртуален газопровод.

Кои са основните технологични предизвикателства пред компаниите от газовия сектор? Какви са пътищата за тяхното разрешаване?
Тук следва да се отбележат сложните административни процедури: общинските администрации, които разполагат с прекомерна свобода и създавайки собствени наредби разширяват бюрокрацията и периодът за издаване на разрешения за строеж необосновано се удължава.

В редица нормативни документи бяха направени поправки, съгласно които веднъж проведени процедури частично се повтарят (непрекъснато се изискват нови по характер, но не и по същност становища) и това вреди не само на нашата дейност, но затормозва и дейността на други институции, като РИОСВ, РЗИ, областни дирекции "Земеделие" и пр.

Необходимо е да се извърши цялостен преглед и оценка на нормативната база в енергийния сектор и необосновано утежняващите клаузи да отпаднат, тъй като те поставят сериозна бариера пред разширяването на газовия сектор у нас и навлизането на чужди инвеститори на пазара.

Друг аспект са слабите финансови възможности на крайните ползватели на енергия. Затова според мен трябва да се въведе кредитиране при облекчени условия за потребители, които имат желание да преминат към екологично чисто гориво. Освен това държавата да стимулира разширяването на газовия сектор чрез разумна ценова политика по отношение на природния газ и дейността на лицензираните дружества.

Какво е мястото на технологичната оптимизация в тези намерения?
Действията по посока на постигане на по-добри резултати в областта на газоснабдяването на този етап трябва да бъдат най-вече организационни и са свързани с подобряване на връзките с държавните институции и с организациите със сродна дейност.

 

"Черноморска Технологична Компания" АД гр. Варна е основана през 1993 г. и практически се насочва в областта на инвестиционната дейност и търговията, свързана с разпределението на природен газ, със спечелването на първия търг за град Търговище през 1994г.

През 2002 г. италианската компания АМГА става мажоритарен собственик  на "Черноморска технологична компания" АД.

През 2004 г. дружеството спечелва търговете и получава 35-годишни лицензии от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за разпределение и снабдяване на природен газ на територията на район Добруджа и район Мизия.
През 2010 г. "ЧТК АД" получава лицензии за община Хисаря и община Сопот.
Отново с решение на ДКЕВР през 2013 г. Община Омуртаг се присъединява към обособена територия Добруджа.

Структурата на "ЧТК" АД се управлява от централен офис в гр. Варна и локални офиси в градовете Добрич, Търговище, Шумен, Плевен, Провадия, Белослав и Луковит. "ЧТК" АД има изградени газопроводи с обща дължина над 408 км. Общия размер на инвестициите, които "ЧТК" АД е направила до момента възлизат на над 58 000 000 лева.

Към днешна дата клиентите на дружеството са 7880, от които 6925 битови.
Усилията на компанията са насочени към разширяване на съществуващите мрежи в населените места, където оперира дружеството и увеличаване броя на домакинствата, използващи природен газ.

Дружеството снабдява с компресиран природен газ, чрез технологията "виртуален газопровод" клиентите от гр. Тервел и Червен бряг.

"ЧТК" АД има две дъщерни дружества - "Черноморска Газова Компания" ЕООД и "Черноморска Компания за Компресиран газ" ЕООД.

"Черноморска Газова Компания" ЕООД е с утвърдени позиции и е сертифицирана в областта на проектиране на газоразпределителни мрежи, сградни газови инсталации и съоръжения за ползване на природен газ в жилищни, административни, обществени и офис сгради и строителство и експлоатация на газоразпределителни мрежи и съоръжения.

Чрез "Черноморска Компания за Компресиран газ" ЕООД се извършват доставки на компресиран природен газ към обекти, за които не е икономически целесъобразно изграждането на захранващ газопровод поради отдалечеността им от съществуващата преносна или газоразпределителна мрежа.Ключови думи: Черноморска технологична компания, природен газTop