РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ниърсофт, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ НиърсофтЗначението на "Industry 4.0" и IoT за българската индустрия Германското правителство въвежда термина "Industry 4.0" през 2012, за да насърчи качествено нова стъпка в компютъризацията на промишленоста и е основа за изграждането на така наречените "интелигентни фабрики" (Smart Factory) . Има шест основни принципи за определяне и осъществяване на Industry 4.0: • Оперативна съвместимост: способността на кибер-физически системи (напр. интелигентни машини), хора и "интелигентни фабрики" (Smart Factory), да обменят информация помежду си посредством "интернет на нещата" (Internet of Things) и "интернет на услугите" (Internet of Services); • Виртуализацията: виртуално копие на "интелигентна фабрика" , което се създава посредством свързване на данни събрани от физически сензори с виртуални модели на производствените процеси; • Децентрализация: способността на кибер-физически системи в рамките на една интелигентна фабрика да вземат самостоятелни решения; • Информация в реално време: способността да се събират и анализират данни и взимане на решения в момента; • Ориентация към услуги: предлагане на услуги на кибер-физическите системи, хора и "интелигентните фабрики", посредством "интернет на услугите"; • Модулност: гъвкаво адаптиране на интелигентните фабрики към променящите се изисквания чрез замяна или разширяване на отделни модули. Четвъртата индустриална революция е същевременно и възможност и заплаха за българските производители. С нейна помощ, развитите индустриални страни възнамеряват да подобрят своята конкурентноспособност. Взимайки предвид незавидното последно място на България по този показател в Европейския съюз, българските производители и отговорни органи трябва да обърнат специално внимание на тези тенденции. Както при всяка революция, така и сега се отваря историческа възможност да подобрим нашата позиция по този толкова важен показател. NearSoft подпомага предприятията за продължаваща дигитализация на всекидневните им оперативни дейности и производствена информация и запълва липсващото звено с вече компютъризираните дейности в администрацията (ERP, CRM) и процесната автоматизация (КИП и А). Разработената от NearSoft система за оперативно управление на производството, MOM4 предоставя основните инструменти за постигането на тази цел: подробни производствени графици в реално време, събиране и обработка на производствена информация, отчети, анализи и др. Ролята на МОМ4 в изграждането на "интелигентни фабрики" е да координира и управлява интелигентните устройства (IoT) и производствения персонал, като по този начин подобрява значително производствената ефективност.


Top