Нови промени в машинната директива

МашиниСп. Инженеринг ревю - брой 4/2016 • 28.06.2016

Нови промени в машинната директива
Нови промени в машинната директива

Hа 13 май т. г. (с номер 2016/C 173/01), в Официалния вестник на ЕС бе публикуван най-актуалният списък от хармонизирани стандарти за Директивата за машините. Тези хармонизирани стандарти предполагат съответствие с най-важните изисквания за здраве и безопасност на труда от Директива 2006 42/EC - Машини.

Най-актуалният списък от хармонизирани стандарти за Директивата може да бъде изтеглен на английски език от уебсайта на Европейската комисия, като той отменя всички предходни версии. Стандартите са категоризирани като стандарти тип А, тип В (без типове В1 и В2) и тип С, с приложено обяснение за всеки тип.

Въпреки че в сравнение с предишния списък, публикуван на 15 януари 2016 г., настоящият актуализиран списък съдържа относително малък брой нови и актуализирани стандарти, в него има някои важни изменения, като е необходимо да се отбележи, че някои от тях влизат в сила незабавно, или вече са влезли в сила.

Информацията по-долу е извадка от официалния списък, а пълната версия е налична в Официалния вестник на ЕС, както и страницата на Директива 2006 42/EC – Машини.

Няма нови или актуализирани стандарти от тип А, разработени от Европейския комитет по стандартизация, а сред най-интересните примери са тези от B тип.

Новите и актуализирани стандарти тип В и измененията в Директива 2006 42/EC – Машини (за стандарти, разработени от Европейския комитет по стандартизация) са публикувани в списъка за пръв път, както следва:
• EN ISO 13849-1:2015 Безопасност на машините - Части от системите за управление, свързани с безопасността - Част 1: Общи принципи за проектиране (ISO 13849-1:2015), която отменя EN ISO 13849-1:2008 на 30 юни 2016 г.
• EN ISO 13850:2015 Безопасност на машините - Аварийно спиране - Принципи за проектиране (ISO 13850:2015), която отменя EN ISO 13850:2008 на 31 май 2016 г.
• EN ISO 14120:2015 Безопасност на машините - Защитни прегради. Общи изисквания за проектиране и изработване на неподвижни и подвижни защитни прегради (ISO 14120:2015), която отменя EN 953:1997+A1:2009 на 31 май 2016 г.
• EN ISO 14123-1:2015 Безопасност на машините - Намаляване на риска за здравето от опасни вещества, отделяни от машини. Част 1: Принципи и изисквания за производители на машини (ISO 14123-1:2015), която отменя EN 626-1:1994+A1:2008 на 31 май 2016 г.
• EN ISO 14123-2:2015 Безопасност на машините - Намаляване на риска за здравето от опасни вещества, отделяни от машини. Част 2: Методика при съставяне на процедурите за проверка (ISO 14123-2:2015), която отменя EN 626-2:1996+A1:2008 на 30 юни 2016 г.

В допълнение, “EN 1127-2:2014, Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита срещу експлозия - Част 2: Основни положения и методология за минен добив” е публикувана за първи път в Официалния вестник на ЕС на 13 февруари 2015 г. като стандарт тип С, след това е преместен в списъка на стандартите тип А в списъка, публикуван на 16 януари 2016 г., но в момента се намира в списъка от стандарти тип В.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top