Нови възможности при задвижванията за металообработващи машини

Начало > Машини > 24.03.2017

Нови възможности при задвижванията за металообработващи машини
Нови възможности при задвижванията за металообработващи машини

Серво задвижванията, интегрирани в модерните металообработващи машини, притеждават достатъчно интелигентност, за да осъществяват самостоятелно различни контролни функции, например прецизно позициониране и контрол на скоростта на обработка. Това са възможности, които само преди няколко години не се асоциираха със задвижванията в тази област на машиностроенето и зависеха изцяло от централните програмни управления на машините

Интелигентните задвижващи системи днес
могат да бъдат интерфейсно свървани към различни контролни шини, включително ProfiNet, SERCOS III и DeviceNet. Благодарение на технологичните подобрения в сферата на задвижванията при решенията за многоосна и комплексна обработка обаче производителите могат да разпределят различни функции и директно към задвижването, без нужда от външен програмируем логически контролер, например ЦПУ на машината.

Серво задвижванията от ново поколение
разполагат с операционна система, която им позволява да вземат самостоятелно контролни решения в реално време. Това е голяма стъпка напред в развитието на тези технологии в сравнение с минималната контролна функционалност, която осигуряваха задвижващите системи в миналото.

Пример за такова автономно контролно решение
е управлението на движение по ос, което трябва да бъде задействано от изходен сигнал на оптично сензорно устройство. Времето, необходимо за предаване на сигнала към централното програмно управление на машината, обработването му, извършването на необходимите изчисления и изпращането на команда към задвижването в много случаи може да да е прекалено дълго, а това да доведе до грешки в производствения цикъл. Елиминирането на необходимостта от минаване на сигнала през ЦПУ намалява времетраенето на цялата процедура, оптимизира работните цикли и производствената ефективност на машината.

Съвременните възможности на серво задвижванията
за металообработващи машини им позволяват да създават интерфейсна връзка между машината и оператора. Това е функция, доскоро изискваща централен програмируем логически контролер и шинна система, които да предават информация за ключовите настройки и променливи на програмата за металообработка към задвижванията на машината или обработващия център. Данните от диагностиката и относно статуса на машината в горната конфигурация се предават обратно към централния контролер преди визуализирането им от човеко-машинния интерфейс (HMI).
При решенията от нова генерация самите задвижвания осъществяват тази интерфейсна връзка, отново елиминирайки нуждата от преминаване на сигналите през програмното управление на машината и свързаните с това забавяния.

Ключова възможност на интелигентните задвижвания
е ускоряването на настройката и пускането в експлоатация на една металообработваща машина или център посредством набор от инструменти за оптимизиране движението на осите и синхронизацията на процесите. Тези инструменти се проектират така, че да позволят на задвижванията да се движат, съответно тестват, още преди окончателното пускане в експлоатация на машината, дори преди инсталиране на контролния софтуер.
Модерните технологии в областта на серво задвижванията за металообработващи машини могат да спомогнат и за

превантивната поддръжка на машините
благодарение на широк набор от софтуерни инструменти, без или с минимална нужда от допълнително програмиране. Софтуерните платформи могат да бъдат настроени да осъществяват непрекъснат мониторинг състоянието на машината, механичните й елементи и условията/параметрите на обработка. Като входящи данни могат да се използват: анализ на темпа на промяна в температурата в точката на обработка, проверки за празен ход, увеличено триене или претоварване на машината и др. При настъпване на нежелана промяна в процесните условия се генерира код, който се изпраща към HMI. В допълнение, ако се регистрира критично обстоятелство, което налага незабавното спиране на машината, контролното решение може да бъде взето бързо на ниво задвижване (без да минава през ЦПУ). Ефектът от това е свеждане до минимум на производствените загуби и риска от повреждане на оборудването поради забавяне.
В допълнение, голяма част от интелигентните задвижващи системи в металообработката днес са

базирани на отворени интерфейсни протоколи
съвместими с множество софтуерни платформи. Това улеснява процеса по интегриране на интелигентните задвижвания в съответните системи и е ключова възможност за производителите на оригинално оборудване (OEM), които имат желание да добавят Internet of Things функционалност продуктите си и да улеснят прехода на клиентите си към Industry 4.0.Ключови думи: интелигентни задвижвания, серво задвижвания, металообработващи машини, Internet of Things, Industry 4.0ЕКСКЛУЗИВНО

Top