Новият Закон за енергийна ефективност

Начало > Стандарти > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2008

Документът въвежда сериозни промени на пазара на енергийноефективни услуги у нас


 В края на месец октомври т.г. бе приет новият Закон за енергийна ефективност (ЗЕЕ). Дълго оспорваният в обществото и в парламента нормативен документ въведе нови субекти на пазара на енергоефективни услуги - търговците на електроенергия и дружествата, осъществяващи пренос и разпределение. Сред задълженията им, регламентирани с новия закон, е сключването на договори за изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW. Срокът за влизане в сила на тези договори със съществуващите производители на електрическа енергия от посочените източници е 31 март 2009 г. Как ,обаче, на практика ще се осъществи присъединяването на новите енергопроизводители към електроснабдителната мрежа не става категорично ясно. А въпросът е изключително актуален, тъй като не са един и два случаите, в които енергоразпределителни предприятия отказват включване към мрежата поради изчерпване на капацитета.

Предпоставки за приемане на новия ЗЕЕ
Новият закон за енергийна ефективност бе приет във връзка с изпълнението на ангажиментите на България като член на Европейския съюз и въвеждането на изискванията на Директива 2006/32/ЕО и Директива 2002/91/ЕО, уверяват от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ).
“Въвеждането на Директива 2006/32/ЕО наложи необходимостта в процеса на изпълнение на дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност да бъдат включени и търговците на енергия. Включването на тези нови субекти на пазара на енергоефективните услуги доведе до въвеждане на многобройни и важни промени в Закона за енергийната ефективност от 06.07.2007 год., което е в съответствие с чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове, обуслови заменянето му с нов закон”, заявиха от Министерството на икономиката и енергетиката.

Мерки за постигане на набелязаните цели
Във връзка с целите (посочени в чл. 2) и постигането на националната индикативна цел, в новия закон са предвидени поредица от мерки. На първо място сред тях е разработването и приемането на Националната стратегия за енергийна ефективност на Република България. Предвидено е и разработването на национални планове за действие за енергийна ефективност, които съдържат междинни индикативни и индивидуални цели за енергийни спестявания. С цел изпълнение на задълженията, които имат органите на изпълнителната власт и другите държавни органи, в новия закон се предвижда разработване на планове и програми за енергийна ефективност от тези органи. Така например, въвеждат се правни норми, с които се регламентира предоставянето на енергийни услуги от физически или юридически лица – търговци, с енергия. Услугите, извършвани от тези лица, имат за цел комбиниране на доставката на енергия с енергоефективни технологии и/или действия, водещи до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност и/или спестяване на първични енергийни ресурси.

Дейности за повишаване на енергийната ефективност
В новия закон се уреждат и финансовите инструменти, и икономическата организация на дейностите за повишаване на енергийната ефективност. Сред тях са:
l доброволни споразумения, които имат за цел да насърчат намаляване потреблението на енергия чрез предоставяне на енергийни услуги, и/или извършване на дейности и мерки за енергийна ефективност от търговците с енергия, и/или предприемане на съответните мерки от крайните потребители на енергия;
l договори с гарантиран резултат, които имат за цел извършване на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради и/или промишлени системи, водещи до енергийни спестявания при крайните потребители на енергия. Възстановяването на направената инвестиция и изплащането на дължимото на изпълнителя по този договор се извършва за сметка на реализираните икономии на енергия;
l удостоверения за енергийни спестявания, които имат за цел да докажат приноса на притежателя им в изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност. Те са основа за бъдещо въвеждане на пазарен механизъм за повишаване на енергийната ефективност чрез изпълнението на енергоефективни дейности и мерки;
l доразвиване на правната уредба за фонд "Енергийна ефективност" в частта "Подпомагане с финансови средства". Предвидена е юридическа възможност, разрешаваща да се правят вноски за предоставяне на енергийни услуги от търговците с предмет на дейност, включващ търговия с енергия, пренос и/или разпределение на енергия във фонда.
В новия Закон за енергийната ефективност се предвижда и
създаване на национална информационна система за състоянието на енергийната ефективност в Република България. "Информацията от тази система е необходима за правилно планиране и осъществяване на планове и програми за подобряване на енергийната ефективност. Ще бъде използвана и за насърчаване, и наблюдение на енергийните услуги, и другите дейности и мерки за подобряване на енергийната ефективност", коментират от МИЕ. Съгласно новия закон, голяма част от информацията ще бъде достъпна за всички крайни потребители на енергия.

Ще бъде издадена наредба за ЕЕ на промишлени системи
Съгласно новия закон, обследването за енергийна ефективност на промишлени системи се обособява в самостоятелен раздел. Предвижда се издаване на отделна наредба за извършване на тази дейност. В съответствие с чл. 5 от Директива 2006/32/ ЕО, в преходните и заключителните разпоредби на новия закон е предвидено издаването на специални правила от изпълнителните директори на Агенцията по енергийна ефективност и Агенцията за обществени поръчки. Те включват задължително определяне и включване в документациите на определени критерии за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и за доставка на оборудване и превозни средства. Те са насочени към минимизиране разходите за срока на експлоатация на оборудването и за осигуряване на дългосрочна рентабилност.

Предстоящи промени в законовата база за ВЕИ
По отношение оползотворяването на възобновяемите енергийни източници в преходните и заключителните разпоредби на новия закон се предвижда изменение в Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата. Задължителното изкупуване на електрическата енергия по чл. 16 и 17 ще се извършва по договори за изкупуване. Срокът на договорите за електрическата енергия, произведена от геотермална и слънчева енергия, е 25 години. А за електрическата енергия, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW, както и за електрическа енергия, произведена от други видове възобновяеми енергийни източници - 15 години. Сроковете за задължително изкупуване за съществуващите производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (с изключение на водноелектрически централи с инсталирана мощност над 10 MW) започват да текат след предоговаряне, но не по-късно от 31 март 2009 г. За всички нови производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, с изключение на водноелектрически централи с инсталирана мощност над 10 MW, от започване производството на електрическа енергия, но не по-късно от 31 декември 2015 г.

Големите нови сгради - енергийноефективни
Съгласно закона (чл.15), инвестиционните проекти за нови сгради с разгъната застроена площ над 1000 кв. м. трябва да са съобразени с възможностите за използване на децентрализирани системи за производство и потребление на енергия от възобновяеми енергийни източници. Също така, следва да се обърне внимание на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и на инсталациите за централно или локално отопление и охлаждане и термопомпите.

Служители, управляващи енергийната ефективност
Освен посочените вече промени, със закона се въвежда задължение към собствениците на сгради и промишлени системи да извършват управление на енергийната ефективност. Собствениците на сгради с площ над 1000 кв.м. и на промишлени системи с годишно потребление над 3000 MWh са длъжни да определят един служител, който да отговаря за дейностите по управлението на енергийната ефективност в съответния обект.
Top