Обем на пазара на броячи за газове, течности и електричество

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2007

Сериозни разминавания в мнението на пазарни участници показват резултатите от анкета

Тема на редакционния материал в настоящия брой е мащабът на пазара на уреди за откриване и измерване концентрацията на газове и течности, както и за измерване потреблението на електрическа енергия. Голяма част от описаните технически изделия се внасят, респективно изнасят от страната под специални кодове от Митническата тарифа като броячи за газове, течности и електричество. Данните за обема на пазара на броячи за газове, течности и електричество, показани на фиг. 1, 2 и 3 са предоставени на редакцията на Националния статистически институт (НСИ). Поради отсъствието на други, достатъчно представителни проучвания, редакцията приема за официална информацията от НСИ. Отсъстващите данни за обема на пазара на някои от разглежданите технически средства представляват конфиденциална информация (съгласно Закона за статистиката – хармонизиран със законодателството на ЕС - чл. 26 (1), т. 3, който определя, че статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем, не се предоставят и огласяват).

Отсъствието на единни номера от Митническата тарифа, под които да се внасят и изнасят приборите за откриване и измерване концентрацията на течности и газове, както и техническите средства за измерване консумацията на електрическа енергия, обяснява изказвано от някои пазарни играчи мнение, че реалните обеми на пазара се различават от предоставената ни от НСИ информация. Наред с това се изразяват съмнения, че разминаването между реалните и официалните обеми на пазара на броячи за газове, течности и електричество се дължи не само на отсъствието на единни митнически номера, но е резултат и от прилагане на различни техники за намаляване на митническите разходи, включително внос под съвсем различни митнически номера, твърдят участници на пазара. Информацията от Националния статистически институт не отчита пазарния дял на произведените и реализираните в страната броячи за газове, течности и електричество, което също обяснява очаквани разлики между реалните и обявените обеми.

Водени от стремежа да ви предоставяме обективна и коректна информация за мащабите на пазара на определени технически изделия в страната, в настоящия брой подготвихме анкета, която изпратихме до специалисти от български и чуждестранни фирми-производители на технически средства за измерване, попадащи в дефинираните от Митническата тарифа кодове като броячи за газове, течности и електричество. Така чрез мнението на специалисти от бранша се опитахме да дадем отговор на въпросите - “Доколко данните от НСИ съответстват на реалните обеми на пазара на описаните технически изделия” и “Реална ли е тенденцията в развитието на пазара на техническите изделия, видима от графиките”. Наред с тях потърсихме отговор и на въпроса какви са перспективите за развитие на тази пазарен сегмент през следващите три години.

Разделихме отговорите на колегите от бранша в три групи - първата обхваща мнения за пазара на броячи за газове, втората - за броячи за течности, и третата - за броячи за електричество. Благодарим на всички , отзовали се на инициативата ни. Надяваме се, че информацията за мащабите на пазара, предоставена ни от НСИ, развита с мнения на специалисти, добре познаващи този пазар, ще хвърли повече светлина върху реалните му мащаби и посоката, в която ще се развива в бъдеще.

Броячи за газове - увеличение на вноса, запазване нивото на износа

Тенденцията в развитието на реализираните обеми броячи за газове, внесени в страната, видна на фиг. 1, се оценява от всички анкетирани специалисти като приблизително реална. За сметка на единодушното мнение за тенденцията в реализираните обеми, прогнозите на колегите за темпа, с който ще се развива вносът на броячи за газове през следващите три години, са различни. Общото е, че всички анкетирани очакват увеличаване на обема реализирани на българския пазар броячи за газове. Нагласите, обаче, варират между нарастване на реализираните обеми с пъти до минимално увеличение с по-малко от 100% до края на периода. Диференциация има и в отговорите на въпроса, доколко обемът на внесените на българския пазар броячи за газове за 2006 г. от 2 309 759 лв. съответства на реалния. Някои от пазарните участници оценяват стойността като реална, за разлика от други, които смятат, че сумата е с пъти по-голяма от посочената. Някои пък са на мнение, че обемът на пазара през 2006 г. е с пъти по-малък от обявения.

Относително сходна е оценката на специалистите за обема на износа на броячи за газове. Разликата е, че за износа не съществува единодушие дори по отношение на тенденцията в развитието на пазара. Все пак, повечето анкетирани се обединяват около становището, че показаната на фиг. 1 тенденция е приблизително реална. Не липсват и мнения, че действителната тенденция се различава от показаната. За сметка на това, анкетираните са единодушни в мнението си, че перспективите за развитие на обемите не са големи и сегашните нива на износ ще се запазят през следващите три години.

Броячи за течности - слабо увеличаване на вноса и запазване на износа

Показаният на фиг. 2 темп на нарастване в обема на вноса на броячи за течности е оценен от повечето анкетирани като приблизително реален. Не липсват и коментари в посока несъответствие на тенденцията с реалната. Противоречиви са мненията на анкетираните по отношение на възможностите за развитие на обема внесени в страната броячи за течности през следващите три години. Все пак, преобладаваща част от тях намират потенциал за увеличаване на обемите, но се разминават в мнението си за темпа, с който ще нараства пазарът. Някои считат, че обемът на вноса през следващите три години ще нарасне с по-малко от 100% до края на периода, други, че потенциалът на пазара ще позволи увеличение на реализираните обеми с около 100%. Съществуват и по-скептични мнения, изказвани от пазарни участници, които смятат, че постигнатото ниво на обемите ще се запази. Почти пълно е разминаването в мненията на анкетираните за точния обем на вноса на броячи за течности през миналата година. Стойността от 7 832 369 лв. се определя от някои като напълно реална, от други като по-голяма или по-малка от реалната с пъти. Съществуват и гласове в полза на по-умерени позиции, според които реалният обем на вноса е по-малък от посочения с до 100%.

Повечето анкетирани считат, че тенденцията в обема на износа, видна на фиг. 2, е приблизително реална. Не липсват и мнения, че това не е така и показаната тенденция не съответства на реалната. Относително единодушие съществува по отношение на потенциала за нарастване обема на изнесените от страната броячи за течности през следващите години. Повечето анкетирани застъпват тезата, че постигнатите обеми ще се запазят. Сравнително малко са мненията, че обема ще нарасне с по-малко от 100% до края на тригодишния период. По отношение на оценките, които анкетираните дават за пазарния обем от 497 839 лв. на изнесените броячи за течности през 2006 г., отсъстват изненади. Застъпените мнения се колебаят между реални обеми с пъти по-малки до по-големи с до 100% от посочените.

Броячи за електричество - относително нарастване на вноса, противоречиви очаквания за износа

Преобладаващият дял от анкетираните определят тенденцията във вноса на броячи, видна на фиг. 3, като приблизително реална. Сред отзовалите се на предложението ни е и специалист, застъпил становището, че показаният темп в нарастването на обемите реализирани броячи за електричество е напълно реален. Очакванията на пазарните участници за развитие на пазара са в посока относително нарастване на сегашните обеми. Някои са по-оптимистично настроени и считат, че нарастването ще е с пъти. Други очакват ръст от около 100% през следващия тригодишен период. Някои са по-умерени в оценките си и считат, че потенциалът за нарастване до края на периода е п
Top