Обем на пазара на разходомери и нивомери

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2006

Внос/износ на средства за измерване или контрол на дебита или нивото на течности

Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара на средства за измерване или контрол на дебита или нивото на течности за периода 2000 - 2006 г. Информацията е предоставена от Националния статистически институт (НСИ). Информацията за 2006 г. е предварителна и обхваща периода от януари до август включително. Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на средства за измерване или контрол на дебита или нивото на течности са килограма и лева. Специалистите за пазара на разходомери и нивомери

С публикуването на данните от НСИ редакцията на сп. Инженеринг ревю има стремеж да ви предостави сравнителна информация за тенденциите в развитието на пазара на определени технически изделия. Не се ангажираме с коректността и обхватността на публикуваните данни за обема на пазара на разходомери и нивомери. Поради отсъствието на други достатъчно задълбочени проучвания за пазара на определени изделия, като официална редакцията приема информацията от Националния статистически институт, базирана на Митническата тарифа на Република България. Допълнителна трудност в дефинирането на реалните мащаби на пазара внася и отсъствието на отделен номер от Митническата тарифа, под който да се внасят/изнасят разходомерите и нивомерите. Публикуваните данни се отнасят за най-често използвания номер от Митническата тарифа, под който се внасят/изнасят разходомери и нивомери в страната. Вероятно, средства за контрол и измерване на дебита и нивото на течности се внасят, респективно изнасят и под други митнически номера.

Отчитайки този факт и вземайки предвид съмненията, изказвани от сериозни пазарни играчи за несъответствие между реалния и официалния пазар на определени технически изделия в страната, редакцията комбинира официалната информация от НСИ с мнения на специалисти, имащи дългогодишен опит в бизнеса с подобни изделия в страната. Надяваме се, че различните гледни точки по темата ще ви помогнат да се ориентирате в действителните мащаби на пазара на широко използвани технически изделия в промишлеността като разходомерите и нивомерите.

Оптимист съм по отношение развитието
на пазара

Предоставените от Националния статистически институт данни за обема на пазара на средства за измерване и контрол на дебита и нивото на течности биха могли да се приемат за относително верни, ако направим допускането, че при вноса или износа е използван коректният номер от Митническата тарифа. Необходимо е да се конкретизира, че под този тарифен номер се внасят, респективно изнасят, различни видове разходомери, без механичните броячи, както и почти всички видове нивомери, с изключение на ултразвуковите от разделен тип - т.е. с отделни трансдюсер и трансмитер. Като имам предвид броя на фирмите, предлагащи такъв тип измервателна техника в страната, продуктовото им портфолио и факта, че нивомерите и разходомерите формират голям дял от вноса на контролно-измервателни прибори, имам основанията да направя заключението, че посочените от НСИ данни като абсолютна стойност са завишени. Тенденцията в изменението на обема на пазара на внесените в страната през последните години средства за измерване и контрол на дебита и нивото на течности, според мнението ми, е коректна. Изхождам от информацията за направените в страната инвестиции и реализираните проекти в областта на енергетиката и сферата на индустрията.

Данните за износа на средства за измерване и контрол на дебит и ниво на течности през последните години, също биха могли да се приемат за коректни. Необходимо е да разглеждаме информацията само като продуктов износ, тъй като в посочените обеми не са включени внедрените в цялостни системи продукти. Добра новина е наблюдаваната тенденция към увеличаване на обема на изнесените продукти, което е показателно за разширяващата се международна дейност на българските търговски и инженерингови фирми.

Прогнозата ми за развитието на пазара на средства за измерване и контрол на дебит и ниво на течности през следващите години е запазване на възходящата тенденция. След периода на увеличаване съвсем логично ще се стигне до момент на насищане на пазара. База за направената прогноза е все по-голямото внимание, което ще се обръща на състоянието на контролно-измервателните прибори в индустриалните предприятия и сроковете за изпълнение на подписаните клаузи в предприсъединителни споразумения към Европейския съюз. Оставам оптимист по отношение навлизането на големи международни инвестиции в България, което ме кара да бъда оптимист и по отношение развитието на пазара на средства за измерване и контрол на дебита и нивото на течности.

Инж. Никола Петков,
мениджър КИП в Сименс, направление Индустрия

Би следвало данните да отразяват реалния пазар

Уважаеми колеги, според мен данните, предоставени от Националния статистически институт, би следвало да дават напълно реална представа за обема на пазара на внесените и изнесените средства за измерване и контрол на дебита и нивото на течности. Ръководената от мен фирма Глобал-Тест извършва внос на нивомери и разходомери от немския производител VEGA, само и единствено под посочения номер от Митническата тарифа. Следователно, ако и всички останали фирми на пазара оперират по същия начин, аз не виждам причина да не се доверя на предоставените данни. Друг е въпросът, че съществува вероятност редица фирми, търгуващи със средства за измерване и контрол на дебита и нивото на течности от държави, извън Европейския съюз, да търсят други начини за внасянето им в България с цел спестяване от митнически такси.

Съдейки от личните ми наблюдения, тенденцията в развитието на този пазар, която е видима от предоставените данни, е реална. През миналата - 2005 г., имаше известен спад в развитието на пазара, но през тази и най-вече през следващата година, след приемането ни в Европейския съюз, очаквам плавно повишаване на търсенето и предлагането на средства за измерване и контрол на дебита и нивото на течности.

Инж. Румен Андронов, управител на Глобал-Тест
Top