Оценка на енергийните изисквания за осветление

ОсветлениеСтандарти • 21.09.2016

Оценка на енергийните изисквания за осветление
Оценка на енергийните изисквания за осветление

С оглед енергийната ефективност, от съществено значение е схемите за осветление да бъдат проектирани така, че да осигуряват подходящото осветяване на правилното място в точното време. Изключително важно е и използваните осветителни тела да са енергийноефективни, в съответствие с регулациите на директивата за екодизайн, както и да бъдат управлявани от подходяща контролна система.

Имплементирането на цялостен осветителен дизайн (обхващащ утилизиране на дневна и електрическа светлина) в нови или реновирани помещения изисква не само ефективни като изпълнение и работа, но и енергийноефективни осветителни решения, които отговарят на всички критерии, зададени в действащите стандарти за осветителни приложения.

Процесът на проектиране на осветителни системи включва оценка на това колко дневна светлина е налична и може да бъде утилизирана в даден обект, както и колко електроенергия ще бъде необходима, за да покрие напълно потребностите на обекта. Важно е да се уточни каква конкретна схема за осветление може да обезпечи съответните нужди и да осигури желаните условия по време на заетост и използване на дадения обект.

Необходимата електроенергия и енергийната ефективност (измервана чрез индекса LENI - Lighting Energy Numeric Indicator) на електрическата схема за осветление могат да бъдат определени посредством процедурата, зададена в европейския стандарт EN 15193 "Енергийни характеристики на сгради. Енергийни изисквания за осветление". Стандартът е актуализиран и предстои да бъде публикуван като EN 15193-1. В следващите редове ще намерите кратък обзор на новостите в документа.

Новият стандарт дефинира два метода за калкулиране и един за директно измерване на енергийните изисквания за осветление. Стандартът описва необходимите стъпки и изчисления, които да бъдат извършени, както и данните, които трябва да бъдат събрани, за да бъде възможна оценката на количеството електроенергия, потребна за вътрешно и външно осветление в сградите. Документът въвежда и нов метод, наречен "фактор на разходите", който изчислява относителната ефективност на всеки елемент в уравнението за оценка на енергийните потребности. В приложенията на стандарта са включени таблици с референтни данни, бланки за попълване на конкретните данни за обекта, както и подробни инструкции за изчисляване на коефициентите на зависимост.

Приложение на методите от новия стандарт
Метод 1, предпочитан при оценка на енергийните изисквания за осветление с определена времева стъпка, е базиран на цялостна процедура, в която се вземат предвид реални данни за достъпността на дневна светлина, електрическото осветление, включително ефективността на контролната система, периодите на заетост/експлоатация на съответното помещение/сграда и др. Тези данни са достъпни в схемата за осветление за всички територии и зони в даден тип сграда. Чрез този метод може да се изчисли и с най-голяма точност стойността на индекса LENI. Метод 1 като цяло е най-прецизният метод по отношение на точността и може да бъде използван за съществуващи сгради, където типично се провеждат задълбочени проучвания или одити на осветителните изисквания и системи, с цел да се определи натоварването на монтираното осветление.

Метод 2 е по-бърз и улеснен способ, който разчита предимно на данни по подразбиране, зададени в стандартите за зоните на активност в дадена сграда или производствено помещение. Резултатите от него се използват главно в годишните оценки на енергийните изисквания за осветление. Метод 2 е предназначен за прилагане на концептуалния етап на проектиране на осветителните системи и чрез него могат да бъдат изчислени предварително годишните енергийни изисквания за осветление, както и сравнително точно стойността на индекса LENI. Тези стойности, постигнати чрез бюджетна версия на метода за калкулиране, се използват за изготвяне на първоначалния сертификат за енергийна ефективност при планиране на сградата. При завършване на осветителния дизайн обаче е необходимо тези стойности да бъдат преизчислени посредством Метод 1.

Метод 3 включва директно измерване на използваната за осветление енергия и гарантира най-точно изчисляване стойността на индекса LENI. Чрез измерванията могат да бъдат получавани и регулярни данни с различна периодичност за консумираната енергия и ефективността на контролната система на осветление.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top