Опасни отпадъци от производствена дейност

ЕкологияСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 5, 2015

Oпасните отпадъци притежават специфични свойства и характеристики, които могат да застрашат човешкото здраве или околната среда. В зависимост от агрегатното им състояние, те са течности, твърди вещества или газове.

Опасни отпадъци могат да са вторичен продукт от производствени процеси, изхвърлени празни или частично пълни опаковки от използвани за различни цели химически вещества, както и неизползвани търговски продукти като почистващи препарати (разтворители), пестициди и т. н. В регулаторната рамка типично е зададена изрична и подробна класификация на опасните отпадъци, както и на признаците, по които могат да бъдат дефинирани.

Нормативна уредба
В България действащият документ, на базата на който се извършва дефиниране на опасните отпадъци, е Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. С наредбата се определят условията и редът за класификация на отпадъците по видове и свойства, като целта е осигуряване на екологосъобразното им управление.

Съгласно наредбата опасни са отпадъците, отбелязани със знак звезда в списъка на отпадъците по приложение № 1 на документа, както и отпадъците, определени като “опасни” според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасните отпадъци и тяхното обезвреждане.

Характеристиките за класификация на опасните отпадъци са зададени в приложение № 3 от наредбата и от Закона за управление на отпадъците. Сред класифицираните като “опасни” от българското законодателство отпадъци са такива от редица производствени и преработвателни дейности в тежката и леката индустрия, съдържащи различни опасни вещества или проявяващи едно или повече от описаните в приложение № 3 свойства: експлозивни, оксидиращи, инфекциозни, възпламеними, токсични, корозивни, дразнещи, мутагенни, канцерогенни и т. н.

Свойства и характеристики на опасните производствени отпадъци
Възпламеняемост: при определени условия запалимите отпадъци могат да предизвикат пожар или да се възпламенят спонтанно, като типично имат точка на възпламеняване под 60°C.

Примери са отработените масла и разтворителите. Изпитване на тази характеристика на опасните отпадъци се извършва чрез: метод за определяне на пламна температура в затворен тигел по Пенски – Мартенс; метод за определяне възпламеняемостта на твърди вещества и др.

Корозивност: корозивните отпадъци са вещества, включително твърди, които са киселини или основи, или от които се получават киселинни или алкални разтвори. Течните отпадъчни вещества с pH по-ниско от 2.0 или по-високо от 12.5 са корозивни. Киселинният електролит от използваните батерии е пример за корозивна субстанция.

За да се определи дали даден отпадък проявява тази характеристика, се прави електронно измерване на стойността на pH или се използва метод за изпитване на корозивност към стомана.

Експлозивност/Реактивност: реактивните отпадъци са нестабилни при нормални условия. Те могат да причинят експлозии или да отделят токсични газове или изпарения, когато се нагреят, сгъстят или смесят с вода. Такива примери са литиево-серните батерии и неизползваните експлозиви.

Токсичност: токсичните отпадъци са вредни или смъртоносни при поглъщане или абсорбиране (например отпадъци, които съдържат живак, олово, ДДТ, ПХБ и т. н.). При изхвърлянето на токсичните отпадъци техните токсични компоненти могат да изтекат и да замърсят подпочвените води. Токсичността се определя от нормативната уредба за опасните отпадъци.

Опасни промишлени отпадъци според източника
Опасни отпадъци се получават от промишлените дейности в нефтената и газовата индустрия, агрохимията, строителството, керамичната и полиграфическата промишленост, производството на химикали, метали, хартия, кожа, текстил, почистващи препарати, козметика и др.

Можем да направим условно подразделение на опасните отпадъци от производствена дейност в зависимост от техния източник. Отпадъци от неспецифичен източник са отпадъци, използвани или произведени в общи производствени и промишлени процеси. Такива са например разтворителите, някои почистващи препарати, обезмаслители и др.

Тъй като процесите, в които се използват такива продукти и съответно – се генерират такива отпадъци, са характерни за много различни промишлени сектори, те се определят като неспецифични (т. е. не произлизат от конкретен отрасъл или производствен процес).

В категорията отпадъци от специфични източници попадат отпадъци, характерни за определени промишлени дейности като рафинирането на нефт, производството на пестициди и др. Утайките, резултат от обработка на отпадъчни води в тези отрасли, типично също се класифицират като специфични отпадъци.

Стратегии за управление на опасни отпадъци от производствена дейност
Опасните отпадъци трябва да се подлагат на различни методи и стратегии за управление, за да се намали количеството, което се налага да бъде обезвреждано. Сред най-разпространените подходи е стремежът към намаляване при източника. Самите производители на опасни отпадъци се опитват да намалят количеството опасни отпадъци, които генерират, като изключват някои етапи от продукцията си или въвеждат нови технологии.

Друга често прилагана стратегия е рециклирането. Много опасни отпадъци, като разтворителите например, могат да се рециклират и използват повторно.
В случай че предните два метода не са приложими, отпадъците могат да се подложат на различни технологии за третиране, за да се промени химичният им състав и да бъдат обезвредени или да се намали количеството опасни вещества в състава им.

Опасните отпадъци могат и да се съхраняват докато стане възможно тяхното рециклиране или третиране. Всички съоръжения за съхранение на опасни отпадъци се регулират от строги държавни разпоредби.

Транспортиране, депониране и обезвреждане
Опасните отпадъци, които се транспортират на друго място за обработка, съхранение или обезвреждане, трябва да притежават специална придружаваща документация. Тя пътува с опасните отпадъци от мястото на тяхното генериране до мястото на окончателното им обезвреждане.

В нея фигурират видът и количеството на опасните отпадъци, които се превозват, техният производител и съоръжението, което има разрешение да ги съхранява.
Опасните отпадъци също могат да бъдат обезвреждани чрез депониране след съответната обработка и стабилизация или изгаряне в контролирана среда в специални инсталации.

Top