Осветление на електроцентрали

Начало > Осветление > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2010

Част II. Изисквания за осветлението в електрически централи според Наредба 9/2004 г.

  Нормативната база в областта на техническата експлоатация на електрически централи се формира от Наредба 9 (приета на 9 юни 2004 г). В нея са указани някои от задължителните изисквания, свързани с експлоатацията на аварийно и на работно осветление. Според чл. 870, ал. 1, работното, аварийното и евакуационното осветление следва да се обслужват така, че да се осигурява надеждност при работа и проектната осветеност. Според ал. 2 на същия член, светлинната сигнализация на комините и другите високи съоръжения следва да съответства на правилата за маркировка и светлинна сигнализация на високи съоръжения. Аварийното осветление в командните зали на електрическите централи, подстанции и диспечерски пунктове би следвало да гарантира осветеност върху челните повърхности на централните и командните табла за управление, не по-малка от 30 lx (Чл.871. (1)). От евакуационното осветление в проходите и стълбищата, предвидени за евакуация на работещите, се очаква да осигури осветеност, не по-малка от 0,5 lx на нивото на пода. Осветителите за аварийно осветление се отличават от осветителите за работното осветление по цвета или формата си и следва да се означат със специален знак.

Два от източниците в командна зала - постоянно включени
Най-малко две от лампите на аварийното осветление в командна зала се поддържат включени непрекъснато, захранвани от постоянен ток. Работното и аварийното осветление се присъединяват към различни независими източници на захранване (Чл. 872. (1)). При изключване на работните източници на захранване, аварийното осветление в електрическите централи, подстанциите и диспечерските пунктове се превключва автоматично към акумулаторна батерия или към друг независим източник на захранване. Евакуационното осветление се присъединява към източник на захранване, независим от този на работното осветление, като при изключване на постоянното захранване автоматично се превключва към акумулаторна батерия или към друг независим източник на захранване. Не се разрешава към мрежите на аварийното и евакуационното осветление да се свързват инсталационни контакти или да се присъединяват други консуматори освен осветителни тела. Мрежите на вътрешното, външното и охранителното осветление на енергийните обекти се захранват по отделни линии (чл. 873. (1)). Външното и охранителното осветление се управляват от главните или от централните командни табла на енергийния обект. Управлението на външното осветление на отдалечени обекти или на обекти със самостоятелно функционално предназначение може да се извършва в самите обекти.

Изисквания към допустимия пад на напрежението
Преносимите ръчни осветители, използвани при ремонтните работи, се захранват с напрежение, не по-високо от 50 V, а при повишена опасност за поражение от електрически ток - не по-високо от 25 V (Чл. 874. (1)). Щепселите за напрежение до 50 V включително се отличават от използваните за инсталационните контакти на мрежата с напрежение 400/230 V. На всеки инсталационен контакт се означава работното напрежение. Осветлението в коридорите на разпределителните уредби с два изхода, както и в проходимите тунели се изпълнява с двустранно управление (чл. 875). На прекъсвачите в таблата за захранване на осветлението се поставят надписи, указващи предназначението на захранваните от тях вериги (чл. 876. (1)).
В таблата със стопяеми предпазители се поставят надписи, указващи стойността на тока на стопяемите вложки. Допустимият пад на напрежението за най-отдалечените лампи следва да не е по-голям от: 5% за прожекторно осветление и за вътрешно работно осветление; 10% за външно и аварийно осветление и за мрежи с напрежение от 12 до 50 V; 7.5% за луминесцентни лампи.
Задължително е на дежурния персонал да се осигурят схеми на осветителните мрежи; резервни лампи от всички видове, използвани в обекта; комплект стандартни вложки за стопяеми предпазители; преносими електрически фенери.

Поддръжката от специализиран персонал
Почистването на осветителите, подмяната на лампи и стопяеми вложки на предпазители, ремонтът и огледът на осветителните мрежи следва да се извършват от персонал с електротехническа подготовка (чл. 879. (1)). При извършване на дейностите по ал.1 се използват помощни съоръжения, които осигуряват удобен и безопасен достъп до осветителите.
Периодичността на почистване на осветителите се определя с вътрешна инструкция съобразно условията на експлоатация. Не се разрешава поставянето на лампи с по-голяма мощност от допустимата за даденото осветително тяло. Недопустимо е и свалянето на разсейватели, екраниращи и защитни решетки на осветителните тела, освен за почистване и подмяна на лампи.
Проверката на състоянието на стационарните съоръжения и на електрическите мрежи към осветлението, както и измерването на съпротивлението на изолацията се извършват при въвеждането им в експлоатация, а след това - по график, утвърден от ръководителя на електроенергийното предприятие (чл.880. (1)).

За изправността на осветлението се следи съобразно изискванията
Изправността на аварийното осветление при отпадане на работното осветление би следвало да се провери най-малко веднъж в месеца. Изправността на преносимите трансформатори и лампи се проверява в срокове, определени в нормативните документи, регламентиращи безопасност на труда. Периодичността не следва да е по-голяма от веднъж на всеки шест месеца. Забелязаните неизправности и повреди по веригите и съоръженията за осветление се отстраняват незабавно или в най-кратки срокове, в зависимост от характера на повредата.
В таблица 1 би могла да се види извадка от действащия у нас стандарт БДС EN 12464-1:2004. В таблица 2 могат да се видят аналогичните стойности според действащия в САЩ стандарт. Съответно в таблица 3 са представени стойностите на регламентираните светлотехнически параметри в електроцентрали според вече отменения стандарт БДС 1786-84.


Вижте още от ОсветлениеTop