Осветление, предназначено за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера

Начало > Осветление > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2010

Част I. Нормативни изисквания и избор на осветители Ех изпълнение

   Осветлението, предназначено за потенциално експлозивна атмосфера, се използва във външни и вътрешни инсталации на индустриални помещения, където има вероятност от появяването на горими газове, пари, аерозоли и прахове. Такива помещения и инсталации има в производствата в областта на промишлената химия и нефтохимията, газовата и фармацевтичната промишленост, металургията, рудодобива и въгледобива, както и много други производства. Атмосферата в тези помещения и инсталации може да бъде възпламенена при появата на източник на запалване като електрическа или механична искра, електростатичен разряд, лъчение и др. С цел предотвратяване на промишлени експлозии и осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера, от съществено значение е да се спазват инструкциите за монтаж и експлоатация на производителя и внимателно да се подбират съоръженията, в това число и осветителите. Изборът им следва да се съобрази с параметрите на експлозивната атмосфера и опасните зони в помещенията и външните инсталации, в които те ще се използват.


Нормативни изисквания към осветлението, предназначено за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера
Хармонизираното законодателство в областта на осветлението, предназначено за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, е представено от Наредбата, въвеждаща Директива 94/9/ ЕС (ATEX). Тя е влязла в сила от 2003 г. и е въведена чрез Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Законодателната рамка в областта се формира и от хармонизираните стандарти за отделните видове защитни изпълнения от серията БДС EN 60079, с общ стандарт БДС EN 60079-0. Хармонизираното законодателство по отношение на минималните изисквания за осигуряване безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера е представено от Директива 1999/92 ЕС (АТЕХ 137).
Директива 94/9 ЕС (ATEX) е въведена в България като “Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера”. В нея подробно са описани основните технически изисквания към съоръженията, предназначени за работа в потенциално експлозивна атмосфера. Съгласно разпоредбите на директивата, всички съоръжения, които се инсталират в потенциално експлозивна атмосфера, трябва задължително да съответстват на Наредбата, въвеждаща Директива 94/9/ЕС.
Директива 1999/92 ЕС (АТЕХ 137), отнасяща се до минималните изисквания за осигуряване безопасността и здравето на работещите в потенциално експлозивна атмосфера, е въведена в България като Наредба 11 от 2004 г. Всички компоненти и съоръжения за вграждане в осветителите, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, за да покрият изискванията на Наредбата, въвеждаща Директива 94/9/ЕС, трябва да отговарят на изискванията на хармонизираните стандарти за отделните видове защитни изпълнения от серията БДС EN 60079.
За да се допуснат осветителите до експлоатация в опасните зони, те задължително трябва да притежават АТЕХ сертификат по процедура “Изследване на типа” и документ (сертификат, одобрение на СУК и др.) от съпътстваща процедура, контролираща производството им, както и да са придружени от декларация за съответствие, издадена от производителя, и подробна инструкция за монтаж и експлоатация.
Класификация на взривоопасните зони
В съответствие с действащите нормативи, към експлозивоопасните производства се отнасят зоните в помещения и външни инсталации, в които, в зависимост от технологичния процес може да се образува потенциално експлозивна атмосфера. Ако количеството на експлозивната атмосфера е по-голямо или равно на 5% от свободния обем на помещението, за опасна зона се приема целият обем на помещението. Ако количеството на експлозивната атмосфера е по-малко от 5% от свободния обем на помещението, опасна е зоната в границите до 5 m хоризонтално и вертикално разстояние от технологичното съоръжение, което има вероятност да отдели горими газове, пари или аерозоли. Пространството в помещението извън опасните зони е с нормална пожароопасност по отношение на електросъоръженията. Класифицирането на зоните е регламентирано в БДС EN 60079-10, а връзката на опасните зони с нивата на защита на съоръженията е дадена в БДС EN 1127-1.

Избор на осветители за потенциално експлозивна атмосфера
За правилния подбор на съоръженията, работещи в потенциално експлозивна атмосфера, същите трябва да притежават пълна маркировка, в съответствие с действащите нормативни документи - маркировка, съгласно изискванията на Наредбата, въвеждаща Директива 94/9/ЕС, и експлозивна маркировка, съгласно изискванията на хармонизираните стандарти. Основната маркировка, доказваща съответствието на дадено съоръжение със съществените изисквания на наредбата, въвеждаща Директива 94/9/ЕС, включва и символа за съответствие СЕ. Към него се добавя идентификационният номер на нотифицирания орган, извършил оценката за съответствие.
Осветителите, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, в зависимост от предназначението си се разделят в две основни групи.
В първата (I група) се включват осветителите, предназначени за подземни въглищни рудници и надземни съоръжения. Същите са подходящи за работа в среда от газ метан и въглищен прах. От своя страна, осветителите от тази група се разделят в две категории. В първата (М2) са включени осветители, които осигуряват висока степен на защита, а във втората категория (М1) - осветители, които осигуряват висока степен на безопасност и при възникване на експлозивно опасна атмосфера се самоизключват.
Във втората група (II група) попадат всички осветители, предназначени за експлоатация във всички останали места, разделени в три категории - 1G(газ)/1D(прах), 2G(газ)/2D(прах) и 3G(газ)/3D(прах). Осветителите от първа категория се проектират за зони, в които експлозивната атмосфера, причинена от смесването на въздуха с газове, пари, аерозоли или прахо-въздушни смеси, съществува постоянно или за дълги периоди от време (>100 часа на година). Осветителите от втора категория се проектират за зони, в които съществува опасност от появата на потенциално експлозивната атмосфера (между 10 и 100 часа на година). Осветителите от трета категория се проектират за зони, в които потенциално експлозивна атмосфера няма вероятност да се появи, или ако се появи, това става рядко и само за малки периоди от време (При избора на осветители за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера се взема под внимание и повърхностната температура и температурния им работен интервал (околната температура), за да се предотврати самовъзпламеняване на отделящата се потенциално експлозивна атмосфера


Вижте още от ОсветлениеTop