РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 3, Май 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 3, 2010 > Овергаз СервизОвергаз Сервиз, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Овергаз Сервиз"Овергаз сервиз" АД "Овергаз сервиз" АД е оправомощено лице да извършва първоначална и последваща проверка на средства за измерване със заповед на Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, както следва: • Диафрагмени разходомери за газ от G1.6 до G25 (Qmax=40 m3/h) • Ротационни и турбинни разходомери за газ до G1600 (Qmax=2500 m3/h) • Коригиращи устройства за обем към разходомери за газ "Овергаз сервиз" АД е вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен № С239 като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на преносни газопроводи и съоръженията към тях, разпределителни газопроводи и съоръженията към тях и промишлени газови инсталации за природен газ. u Диагностика на подземно положени преносни и разпределителни газопроводи г Обследване на газопроводи за откриване и локализиране на пробиви с изтичане на природен газ г Комплексна инспекция на стоманени газопроводи: •Електрометрични обследвания за определяне състоянието на изолационното покритие на газопроводите •Контрол работата на системата за електрохимична защита •Адхезия •Дебелометрия u Доставка, монтаж, настройка и пуск в експлоатация на: гРегулаторно и предпазно оборудване гСистеми за одориране на природния газ Осигуряване на гаранционен и извън гаранционен сервиз. Поддръжка на склад на резервни части, елементи и възли за съответното оборудване. u Лаборатории за проверка на: гПреобразуватели на налягане гПреобразуватели на температура гГазанализатори гОдорантметри u Лаборатория за измерване на влагосъдържанието в природния газ u Съхранение на склад и доставка до крайни клиенти на химически вещества за одориране на природен газ Овергаз сервиз АД Божурище 2227, ул. "Мура" 10 тел.: 02/993 88 98, факс: 02/993 30 57 www.overgas-service.com

Top