Палетообръщащи машини

Начало > Машини > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 4/2023 > 22.06.2023

  • Палетообръщащите системи намират широко приложение в редица промишлени сектори, в които продуктите или суровините се транспортират чрез палети

  • Палетообръщачите повишават безопасността на работа, като драстично намаляват рисковете от повреждане на товарите и трудовите злополуки

  • От навлизането им в индустрията през 80-те години на миналия век до днес тези системи са претърпели динамично технологично развитие

 

Палетообръщащите системи намират широко приложение в редица индустриални сектори, в които продуктите или суровините се транспортират чрез палети. Автоматизирането на процесите по завъртане и препозициониране на пълните палетни единици позволява значително повишаване на ефективността и производителността на складови стопанства и предприятия в отрасли като хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост, строителството, транспорта и др.

Една от основните причини, поради които възниква необходимост от обръщане на палети в индустрията, е нуждата от подмяна на повредена или неправилно ориентирана платформа, без да се налага прехвърляне на целия й товар върху друга.

Палетообръщачите са специализирани машини, които повишават безопасността на работа, като драстично намаляват рисковете от повреждане на товарите и трудовите злополуки при ръчно завъртане и преместване на палетите. На пазара са достъпни решения с различен капацитет, скорост и размери, подходящи за интегриране в разнообразни технологични линии, производства и складово-логистични приложения. Те предлагат сигурна и надеждна алтернатива на високоповдигачи, кранове, подемни механизми и друго оборудване за повдигане и преместване на тежки товари в индустрията.

 

Работен принцип и особености

От навлизането им в индустрията през 80-те години на миналия век до днес тези системи са претърпели динамично технологично развитие – от относително прости машини, които обръщат натоварена палета до комплексни самостоятелни работни станции или модулни решения, предназначени за вграждане в подемнo-транспортни, асемблиращи, палетизиращи системи и т. н.

Палетообръщащата машина може да бъде активирана ръчно или дистанционно посредством съответния бутон или терминал, както и да бъде задвижвана хидравлично от оператор, който управлява транспортно средство, подобно на високоповдигач. На пазара се предлагат модели с различна товароносимост, която варира от няколкостотин килограма до няколко тона.

Конструкцията им обикновено е базирана на въртяща се рамка, която прехвърля товарите, подменя и/или подрежда обърнатите палети един върху друг, позиционира платформите върху друго оборудване или в контейнерите на транспортна техника и т. н. Палетообръщачите включват и специално проектирана система за автоматизирано захващане, която позволява сигурно задържане, завъртане или подмяна на палетите, със или без товар върху тях. В сравнение с аналогични типове подемно оборудване, тези решения са значително по-лесни за управление и внедряване в по-мащабни средства за автоматизация и съществуващи приложения със складова техника и поточни линии.

Основните функции на палетообръщащите системи включват заменяне на повредени платформи, достъп и подмяна на повредени товари в дъното на палета, препозициониране на натоварени палети, преместване и манипулиране с тежки и обемни обекти или палетизирани купчини. Работната последователност от операции варира при различните модели и зависи от специфичния им дизайн и предназначение. Някои системи се доставят с вградени конвейери за подаване към обръщача и за насочване на вече обработените палетни единици към следващия технологичен етап, предлагайки изцяло автоматизирано решение за промишлени цехове, складови стопанства и логистични центрове.

Товарът (пълна или празна платформа) се позиционира на входящата транспортна лента, а специални сензори под ролковия механизъм го регистрират и подават сигнал за обработката му според зададената команда. Захващащият механизъм (най-често с хидравлично задвижване) се затваря и сигурно задържа товара чрез прилагане на необходимия натиск. След извършването на необходимото действие с платформата – нейното накланяне и/или завъртане на до 180 градуса, хващачите отпускат товара и той напуска системата заедно с палетата по изходния конвейер.

Чрез опростяване, ускоряване и автоматизиране на тежките, повторяеми и рискови работни операции палетообръщачите значително повишават безопасността на труд, ефективността и производителността в съвременните предприятия. Така те реализират икономии на ценно време, средства и усилия, намаляват престоите, а възможностите за лесен достъп до повредени обекти в долната част на товарите и навременната им подмяна с други повишава качеството при изпълнение на поръчки.

При използването на електро- или мотокари, мостови кранове и друго оборудване за завъртане и препозициониране на натоварени палети е налице огромен риск от небалансирано странично натоварване, преобръщане и други инциденти, които могат да причинят щети по товарите и техниката и в най-лошия случай – да наранят сериозно персонала. Специализираните системи за целта елиминират напълно тези опасности със сравнително малка и напълно оправдана на фона на очакваните ползи инвестиция.

 

Функции и съображения при избора

Внедряването на технологично решение за автоматизирано изпълнение на операциите по обръщане и преместване на палети пести и ценно пространство в халетата, тъй като дизайнът на тези системи е оптимизиран в това направление и елиминира необходимостта от движение на високоповдигачи около съответната палета, поставянето на товара й върху допълнителна платформа и струпването на работници, които да извършат нужните действия ръчно. Ключови са възможностите за замяна на счупени палети или повредени товари, като навременното им отстраняване от процеса пести множество допълнителни разходи на компаниите.

В редица сектори със стриктни санитарни изисквания, например хранително-вкусовия и фармацевтичния, наличието на петна от химикали или други замърсители по дървените палети може да е в разрез с установения правилник на работа. В такива приложения внасянето, съхранението и обработката на дадени товари, опаковки и продукти в чисти стаи и други специални помещения се извършва единствено върху пластмасови или метални платформи с хигиенен дизайн. В общия случай обаче товарите пристигат по дистрибуционните канали върху стандартни дървени палети. Ето защо позиционирането на палетообръщач във входната точка на съоръжението лесно, бързо и ефективно разрешава проблема по прехвърлянето на стоките върху одобрените носители.

Подходящи за палетообръщащите машини задачи са и изваждане на бетонни или други форми от матрици чрез преобръщане, както и разбъркване/обръщане на съдържанието на контейнер, например с плодове, за да се гарантира равномерното им зреене.

Голямото разнообразие от модели и варианти в сегмента на палетообръщачите позволява стриктно адаптиране на системата към приложението и осигуряване на възможности за завъртане и позициониране на тежки, обемни и едрогабаритни изделия, които е невъзможно да бъдат натоварени, обработени или разтоварени на ръка. Тези функции са особено полезни на поточни линии, в които големи лети, ковани, щанцовани или метални детайли се ориентират по специфичен начин за последваща обработка, например шлифоване, полиране, нанасяне на покрития и др.

При избора на решение за конкретно приложение е препоръчително внимателно да се проучат изискванията му и да се отчетат фактори, като типът, размерите и теглото на товарите, височината на палетите, необходимостта от обработване на по-широк асортимент от обекти, включително крехки и чупливи предмети, режимите на натоварване и т. н

При наличие на палети с различна височина, тегло и габарити е добре да се обмисли палетообръщач, чийто капацитет съответства на най-големите сред тях. Боравенето с деликатни обекти изисква функции за прецизно регулиране на натиска при захващане, за да се предотврати тяхното повреждане. В натоварени производства, поточни линии и складови центрове се предпочитат моделите, предназначени за тежки режими на работа, които могат да издържат на продължителни и непрекъснати цикли и да обработват надеждно и бързо големи обеми продукти. За приложения с по-малък мащаб и динамика стандартни палетообръщащи машини биха били достатъчна и по-рентабилна опция.

Важно е да се отчете още по какъв начин палетата или продуктите трябва да бъдат натоварени на системата според наличното пространство в помещението. Налични са различни конфигурации по отношение на дизайна, включително частично или изцяло автоматизирани, самостоятелни машини или системи с вградени конвейери, които позволяват лесна и бърза интеграция към съществуващото оборудване.

 

Ползи за предприятията

За предприятията, заводите и складовите стопанства, при които палетизирането е основен, а не допълнителен етап от работните процеси, е налице сериозна икономическа обосновка да се инвестира във висококачествен и мултифункционален палетообръщач от последно поколение, който разполага с голям капацитет.

Макар себестойността на подобна система в редица случаи да изглежда значителна, капиталовложението обикновено е с кратък срок на възвръщаемост, а в дългосрочен план реализираните ползи многократно надвишават разходите.

В резултат от внедряването на високоефективна палетообръщаща машина се постига координиране и оптимизиране на работните процеси с елиминиране на множество излишни етапи, рискове и разноски, намалява се обемът на бракуваната продукция и се съкращава периодът, необходим за подготовка и изпращане на стоките към етапа на дистрибуция.

Допълнително предимство, което осигуряват специализираните системи, е възможността да се освободи значителен човекоресурс от изпълнението на тежки, повторяеми и рискови дейности и да се използва потенциала му за по-стратегически цели в бизнес развитието на предприятието. Така намаляват и разходите за изплащане на обезщетения за трудови злополуки и увреждания.

Още едно от бюджетните пера може да бъде значително оптимизирано с инвестицията в палетообръщач и това са средствата, необходими за закупуване и поддръжка на палетите. С използването на автоматизирана система реално е необходим по-малък брой платформи, които се поддържат в изправно състояние благодарение на възможностите за незабавното им извеждане от експлоатация при счупване – преди да са настъпили допълнителни щети по конструкцията им.

Ръчното товарене, завъртане и накланяне на палетите или обработката им посредством високоповдигач крие сериозен риск от срутване на недобре подсигурените купчини, изпускане на товарите и тяхното сериозно повреждане. Подобни рискове при специализираните палетообръщащи системи са напълно елиминирани. В допълнение капацитетът за обработка на даден брой платформи на ден значително се увеличава с внедряване на решение от типа “всичко в едно”, което позволява извършване на различни действия с палетите, а не само товарене и разтоварване. Така вместо операциите по натоварване, обръщане и препозициониране да бъдат разделяни на отделни работни станции, ангажиращи повече пространство и ресурси, те могат да бъдат извършвани бързо и ефективно накуп. Нещо повече – като алтернатива на ориентирането на съответните тежки или обемни обекти един по един, с палетообръщач те могат да бъдат завъртани накуп, което пести допълнително време.

Възможността на тези системи да работят с различни типове платформи и палети по различни стандарти, както и да превключват в съответния режим в реално време – без необходимост от спиране на технологичния цикъл и допускане на нежелани престои, значително и в съвсем кратки срокове повишава ефективността на предприятието, което директно и незабавно кореспондира с по-голям капацитет за обработка на поръчки и по-голям обем издадена за дистрибуция продукция за единица време.

Сред най-подходящите за автоматизиране посредством палетообръщаща машина приложения в съвременната промишленост са такива в хранително-вкусовия и бутилиращия сектор, логистиката и дистрибуцията, фармацевтичния отрасъл, производството на строителни материали, печатарската индустрия и др.

Товарите от входящия поток могат лесно да бъдат прехвърляни от евтините транспортни палети върху специализирани за конкретното производство платформи, например пластмасови или алуминиеви (позволяващи почистване/стерилизиране), сглобяеми стелажни платформи, палети с нестандартни размери и дизайн и др.

Палетообръщачите имат ключова роля и в обратния процес – при подмяна на специализираните палети с обикновени за дистрибуционни цели, при прехвърляне на товарите върху платформи на клиента, както и при необходимост от използване на по-нископрофилни носители за по-нататъшното транспортиране на стоките с цел да се спестят средства от заплащане на общата кубатура на товара.


Вижте още от Машини


Ключови думи: палетообръщачи, палетообръщащи машини, палетообръщащи системи, палети, палетизиранеРедактор на статията:

Пепа Петрунова

Пепа Петрунова

Редактор

  • Завършва специалност "Журналистикa" в СУ "Св. Климент Охридски";

 

  • Заема длъжността редактор "Списания" от 2013 г.;

 

  • Разполага с над 15 години опит в разработването на оперативни материали и технически статии в широк кръг от тематични области.

 

Пепа Петрунова в LinkedInTop