Пазарът на биогорива у нас

Начало > Енергетика > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2008

 

Правим се на отличници там, където други по-мощни от нас държави не могат или не желаят, заявяват от БПГА

 

В трети пореден брой на сп. Инженеринг ревю се опитваме да хвърлим светлина върху реалното състояние на пазара на биогорива у нас. Проучванията ни до момента очертават рамките на странна пазарна ситуация. От една страна, инвестираните милиони левове в изграждането на рафинерии за биогорива, обявените сериозни инвестиционни намерения от страна на крупни български и чуждестранни компании, както и съществуването на стотици малки цехове за биодизел говорят за очаквания, че у нас и на общоевропейския пазар ще се отвори сериозна пазарна ниша. В потвърждение на тезата е и заявената категорична позиция от страна на държавата в лицето на Министерството на икономиката и енергетиката, че бизнесът с биогорива е сред приоритетите в развитието на икономиката ни в съответствие с политиката на Европейския съюз. От друга страна, е недвусмисленото становище на Асоциацията на производителите, че в момента пазар на биогорива у нас няма и съществуването на бранша се спъва от сериозни препятствия.

Част от цялостната пазарна картина са и противниците на биогоривата, които смятат, че развитието на сектора ще доведе до поскъпване на жизненоважни за населението храни и в този аспект екологичността им не би могла да компенсира внасяния антисоциален ефект. Говори се и за неекологичността на изградените у нас рафинерии, както и за несъответствие между качеството на произвеждания в България биодизел с европейските стандарти. Позицията на производителите на биогорива у нас, изразена от Димитър Замфиров, бихте могли да прочетете в миналия брой на сп. Инженеринг ревю. В настоящия материал публикуваме мнението на третата страна в пазарния казус, а именно на производителите и търговците на минерални горива в страната. От името на Българска петролна и газова асоциация (БПГА) темата за биогоривата коментира председателят й - Андрей Делчев.

Темата е важна, категорични са от БПГА

За съществуващите проблеми на пазара на биогорива в страната говори разгорялата се полемика между представители на заинтересованите страни през последните месеци. В отговор на въпроса: “Не се ли преекспонира, при това твърде много, темата през последните месеци?”, г-н Делчев заявява: “Използването на биогорива е част от енергийната стратегия на Европейския съюз и в този смисъл актуалността на темата е напълно обяснима. От друга страна, темата е важна, защото биогоривата са алтернативно гориво с увеличаващо се производство в световен мащаб. Като член на Европейския съюз България е поела ангажимент да използва биогорива в транспорта и следователно трябва да го изпълнява”.

Както е известно, в съответствие с чл. 24 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ), от първи януари 2008 г. производителите и вносителите на течни горива за нуждите на транспорта, са задължени да предлагат на пазара горива от нефтен произход, смесени с биогорива. В статията, публикувана в предишния брой на сп. Инженеринг ревю, от Асоциацията на производителите на биогорива категорично заявиха, че Законът не се изпълнява, т.е. на практика в момента биогорива не се предлагат на бензиностанциите в страната.

Проблемът е в законодателството, заявяват от БПГА

“Колегите са прави. Законът не се спазва, горива с биокомпонент не се предлагат”, потвърждава Андрей Делчев. “От членовете на Асоциацията единствено компанията Лукойл - България е декларирала, че на нейни бензиностанции са предлагали експериментално биогорива. Компаниите, членове на Българска петролна и газова асоциация, нямат причини да не продават биогорива. Бих искал категорично да заявя, че не сме против биогоривата. Ако биогоривата бяха продукт, които е качествен и икономически атрактивен, търговците ще го предлагат. Разбирането, че ние не искаме да продаваме биогорива е не само елементарно, но и невярно”, заявява г-н Делчев. “За търговците е важно на първо място горивата с биокомпонент да са качествени и на второ място да виждат икономически смисъл от предлагането им. По тази причина основният проблем, довел до днешната ситуация, е в законодателството”, допълва той.

В съответствие с допълнителните разпоредби на ЗВАЕИБ (б.ред. Приложение 1, т. 4 б от Закона) “смеси” са смесите на биогорива с течни горива, в които биогоривото е максимален процент. Според Приложение 1 за автомобилните бензини (БДС EN 228) и Приложение 2 за горива за дизелови двигатели (БДС EN 590) от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, максималният процент на биокомпонента е 5.

Намаляването на акциза с 3% не е достатъчен стимул

Законовата рамка в областта се формира и от Закона за акцизите и данъчните складове, според който е предвидена редукция на акциза в размер на 3% за смеси, в които биокомпонентът е 5%. Коментирайки доколко това е достатъчен стимул за производителите и вносителите на течни горива, от Българската петролна и газова асоциация заявяват: “Икономическата и юридическата рамка не стимулира използването на биогорива. Ефективните мерки за стимулиране на даден пазар са икономически, а не административни. Напълно логично, ако горивата с биокомпонент са по-евтини, това би стимулирало предлагането и използването им. Ситуацията, обаче, е напълно противоположна. Със заложената редукция на акциза в размер на 3% горивото, смесено с биокомпонент, не е по-евтино. Предвид себестойността на биодизела и биоетанола, горивата с биокомпонент са по-скъпи и редукцията в размер на 3% не компенсира това поскъпване. Още повече, че заложената данъчна отстъпка не е нотифицирана и все още не действа”.

Друг основен проблем, възпрепятстващ предлагането на горивата с биокомпонент у нас, са техническите и икономическите трудности, с които е съпроводено изпълнението на стандартизационните изисквания. “В момента на практика

отсъства държавен кон-трол върху качеството

на произвежданите у нас биогорива”, коментират от БПГА.

По принцип контролните функции са поверени на председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН) в съответствие с чл. 27 от ЗВАЕИБ чрез Главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива”. Лабораторията на ДАМТН все още не е акредитирана. “Създават се трудности в установяването на качеството на биогоривата, както и предпоставки на пазара да се предлагат горива, за които търговците декларират, че са с биокомпонента, без това на практика да е така”, допълват от Българска петролна и газова асоциация.

“На практика се правим на отличници там, където други много по-мощни от нашата държави не успяват или не искат да постигнат декларирани цели. Наложително е да се осъзнае, че производството и дистрибуцията на биогорива е свързано с допълнителни разходи. И въобще не е ясно кой ще трябва да ги плати. Например,

сместа от биоетанол и бензин не съответства на изискванията

Следователно, за да изпълни законодателните разпоредби, рафинерията в Бургас следва да пренастрои производствените си мощности за друг вид гориво, който по технологични съображения в момента не може да произвежда. Това на практика означава да модифицира инсталациите си, категоричен е г-н Делчев. “Така, че сместа от бензин и биоетанол представлява нестандартно гориво, което с основание би могло да се оспори като качество в съда. Именно по тази причина, и в световен мащаб темата за биобензина не се преекспонира. Вероятно, технологични възможности за производството на бензин с биокомпонента ще бъдат налице след една, две години, но понастоящем предлагането на биобензин на практика е неизпълнимо”, допълва г-н Делчев.

Друг съществен проблем пред изпълнението на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ), според производителите и търговците на минерални горива, е че в документа не е посочено чия е отговорността за смесването на горивото с биокомпонента. “Пазарната логика на търговеца на горива е да му се достави сместа от минерално и биогориво и той да я реализира. Съществуват два основни начина за смесването на горивото с биокомпонентата. И при двата, обаче, се изисква

специална помпена инсталация

която струва от порядъка на стотици хиляди евро. Някой по веригата производител-дистрибутор-търговец на едро-търговец на дребно трябва да ги даде. Също така, следва да се има предвид, че биодизелът има способността да се свързва се с алуминия, съдържащ се в бензина, което затруднява съхраняването им. Преодоляването на описания проблем също е свързано с допълнителни инвестиции”, заявява председателят на Българска петролна и газова асоциация.

Действащият към днешна дата Закон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти регламентира необходимостта от поддържане на склад на определени количества горива за транспорта. Според търговците на минерални горива изискването за поддържане на смес от дизелово гориво с биокомпонента е невъзможно, тъй като тя утаява вода. “Следователно решението е да не се съхранява биодизелът, а заместващо количество минерални горива”, допълват от БПГА.

Според изявлението от страна на МИЕ, публикувано в брой 1/2008 г. на списание Инженеринг ревю, от тази година на държавно ниво стартира събирането на информация за производството на биогорива в страната. От Асоциацията на производителите на биогорива пледират за създаването на общ регистър на производителите, вносителите и търговците на горива в страната. В отговор на въпроса: “Какво е мнението на членовете на БПГА за създаването на общ регистър?”, Андрей Делчев коментира: “Да, считаме, че създаването на общ регистър ще изясни в голяма степен рамките на бранша, а това ще улесни контрола и бизнес контактите между различните пазарни участници. В момента държавата не е подготвена технически и технологично да осъществява контрол върху качеството на предлаганите биогорива, както и върху спазването на изискванията на законовата уредба. Затова считаме, че държавата трябва да инвестира в създаването на специализирани лаборатории, и, разбира се, сама да спазва изискването за предлагане на горива с биокомпонента в държавните и общинските търгове. На първо място, обаче, нека си поставим по-скромни цели, а именно за 2008 г.

1% от реализираните горива да се формира от биодизел

Бих искал още веднъж да подчертая, че ЗВАЕИБ обслужва административни цели, а не нуждите на бизнеса”. “Оптимист съм за решаването на проблемите. Има Закон, който не се изпълнява. Държавата, обаче, не ни санкционира. Ако го направи, ние ще атакуваме тези санкции в съда. Затова, от наша гледна точка, решението би следвало да се намери чрез разговори между всички заинтересовани страни”, допълва той.


Вижте още от ЕнергетикаTop