Пазарът на индустриални масла в България

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2008

Пазарът на индустриални масла в България

Внос/износ на масла с индустриално приложение за периода 2005 - 2007 г.

Графиките илюстрират развитието в мащабите на пазара на леки масла и препарати; средни и тежки масла; моторни, компресорни и турбинни масла; хидравлични масла; масла за зъбни предавки; масла за обработка на метали; формовъчни масла и антикорозионни масла, както и електроизолационни масла в България за периода 2005 – 2007 г. Данните са предоставени на редакцията от Националния статистически институт (НСИ). Тъй като отсъстват други задълбочени и широкообхватни проучвания и анализи за мащабите на този пазарен сегмент у нас, редакцията приема като официална информацията, базирана на Интегрираната тарифа на Европейските общности – ТАРИК.

Проучване на редакцията показва, че достоверността на данните за мащабите на пазара на масла с индустриално приложение, предоставени от НСИ, не се възприема еднозначно сред специалистите в бранша. Застъпват се дори абсолютно противоречиви становища - някои подкрепят информацията на НСИ, други считат, че реалните обеми на пазара се различават с пъти от показаните.

Данни за вноса на средни и тежки масла; моторни, компресорни и турбинни масла; хидравлични масла; масла за зъбни предавки; масла за обработка на метали; формовъчни масла и антикорозионни масла, както и електроизолационни масла за 2005 и 2006 г. не са ни предоставени. От НСИ уверяват, че за този период няма движение по посочените кодове, поради което липсва статистическа информация.

Технически и пазарни тенденции

В следващите редове ще намерите информация за техническите тенденции при смазочните материали с индустриално приложение у нас, както и за днешната ситуация на този пазарен сегмент в страната и перспективите за развитието му в бъдеще. За да осигурим най-актуалната техническа и пазарна информация за индустриалните масла, се обърнахме към производителите и вносителите им в страната. До редакционното затваряне на броя в редакцията бяха пристигнали отговорите на специалисти от Авто Ойл, Балканпроджект, Лубрика, Кавен Орбико, Приста Ойл и ProMobile. Благодарим им за съдействието при списването на материала. Поради сериозния читателски интерес, ще продължим темата в следващи броеве на списание Инженеринг ревю.

Авто Ойл:

Основна техническа тенденция в развитието на индустриалните масла е насочена към преминаване от минерални към синтетични и биоразграждащи се масла. Друга насока на развитие е увеличаване на срока на експлоатация. Водещите компании в областта работят и в посока подобряване на мазилните качества чрез фрикционни модификатори, водещи до по- малко износване и по-голяма икономия на енергия.

Техническите тенденции са отражение на пазарните, които са насочени към намаляване на използването на минерални масла с ниски експлоатационни показатели, за сметка на масла, резултат на високотехнологични разработки. Като резултат от все по-строгите изисквания се акцентира върху смазочни вещества, значително намаляващи вредното въздействие върху околната среда. Увеличава се търсенето на високотехнологични масла, с дълъг срок на експлоатация, осигуряващи по-кратки престои на технологичното оборудване.

Иван Павлов, изпълнителен директор в Авто Ойл, официален дистрибутор на ТОТАЛ

Балканпроджект:

Поради увеличаването на цените на петрола, както и вследствие на въвеждането на оборудване от нов тип, световните производители на индустриални масла все повече акцентират върху производството на високотехнологични продукти на синтетична основа с присадки. Те се характеризират с по-дълъг период на работа и намаляване на необходимите за обслужване средства. Постоянно се появяват нови химически продукти, променящи концепцията на работа с машините и сервизирането им. Към момента няма достатъчно добър заместител на минералните масла и затова стремежът на производителите на смазочни материали е да извлекат максимума от възможностите на петрола. Само за пример може да се изтъкне, че чрез обработка на петролната база едно редукторно масло би могло да увеличи способността си за работа от 2000 на 10 000 часа. Това означава пет пъти по-рядко спиране на машината за обслужване, пет пъти по-малко средства за възнаграждения на механици, пет пъти по-малко ангажименти и т.н. А цената на синтетичния продукт, примерно, е само два пъти по-висока.

Маслата се избират все по-професионално

В Италия, а вече и в България, преобладаващата част от консуматорите на масла са малките и средни предприятия. Вече все по-рядко се създават огромни заводи от социалистически тип, затова и съоръженията са по-малки, но и по-ефективни. Повечето от собствениците на машините не могат или не искат да назначават технически екипи за поддръжка, които при това да бъдат и специалисти в областта на смазочните материали. Дори бих казал, че това е невъзможно в голяма част от случаите. По тази причина те разчитат на сервиза на производителя на машината или на специално създадени за целта фирми за индустриална поддръжка. Важно е да се каже, че по този начин се избягва порочната практика да се влагат неизвестни по произход и качество смазочни материали, закупувани от случайни търговци с идеята “нали има масло в машината, все едно какво е то“.

Балканпроджект поддържа складова наличност от около 200 продукта AGIP, които по правило не са взаимозаменяеми. Ценово те са почти еднакви, затова няма смисъл да се купува какво да е, при условие че се предлага подходящ продукт за конкретната машина. Сред големите предимства на маслата AGIР е собствената лаборатория, както и екипът за индустриален сервиз. Убеден съм, че е важно добросъвестно и компетентно да обслужиш съоръженията на клиента, защото какъв е смисълът да се икономисат 10 стотинки от литър масло, като след това би могло да се наложи смяна на агрегат за 10 000 лева.

Франческо Лиотта, управител на Балканпроджект, представител на италианския концерн ENI за България

Лубрика:

Непрекъснатото развитие на отраслите, потребители на индустриални масла, неминуемо рефлектира върху технологиите за производство на смазочните материали, като поставя все по-високи изисквания по отношение на качеството и техническите им спецификации. Освен това, с влизането на България в Европейския съюз (ЕС) и излизането на българските продукти на европейските пазари, бяха поставени по-високи изисквания пред производителите на индустриални масла. Като резултат, бяха въведени както нови производствени стандарти, така и технологични процеси, позволяващи произвежданите продукти да са с качество, отговарящо на все по-високите потребителски изисквания.

Износът е показател за конкурентноспособност

Ключов момент за трайното установяване на определен продукт на пазара е неговото качество, а за увеличаване на дела му от пазарната ниша водеща роля има маркетингът. Основни пазари на български индустриални масла са страните от ЕС, бившите социалистически държави от Централна и Източна Европа, както и страните от Балканския полуостров. Това е показател за тяхната конкурентноспособност, като се има предвид, че тези пазари поставят много високи изисквания към качеството на индустриалните масла. Основна цел на родните производители е изграждане на производствена и пазарна стратегии, които да доведат до повишаване на конкурентноспособността, на базата на съвременни технологии, иновативен маркетинг и подобрено обслужване.

Ива Иванова, маркетинг и реклама в Лубрика

Кавен Орбико:

Тенденциите в развитието на индустриалните масла са пряко свързани с удовлетворяване на нарастващите изисквания към качеството и функциите на смазочния продукт, с нормите, въведени за повишаване на енергийната ефективност и чистотата на околната среда. В същото време, пазарът притиска производителите на масла и греси с непрестанно растящите цени на петрола и съответно на петролните продукти, каквито са маслата. Като пионер в областта на производството на масла, Shell e една от първите корпорации, които ще внедрят технологията Gas to Liquid (GTL). Представлява процес на рафиниране, превръщащ природния газ или други въглеводороди във дълговерижни въглеводороди, т.е. богатите на метан газове се преработват до течни компоненти. Очаква се GTL да намали пряката зависимост на цените на смазочните продукти от цената на петрола, редуцирайки зависимостта на себестойността на крайния продукт, предлаган на пазара, от използвания смазочен материал. Друга основна насока в производството на Shell Lubricants е удовлетворяване на изискванията на хранително-вкусовата промишленост с продукти, съответстващи на системата НАССР, задължителна за одобряване на даден производител за износ в Европейския съюз.

Инвестициите в оборудване изискват качествени масла

В България пазарът на индустриални масла основно е ценово ориентиран. Това се определя от все още масово използваните стари производствени машини и оборудване, в недобро техническо състояние. Употребата на качествени маркови масла при тях е икономически необоснована. Пазарът обаче се развива. В страната инвестират производители от световен мащаб, а българските предприятия, целящи конкурентноспособност на Запад, инвестират в нови производствени технологии. Те изискват качествени консумативи, които да осигурят надеждността на оборудването, гарантирайки спирания на производството само за планови ремонти.

Имайки за партньори фирми от много браншове, Shell се стреми да удовлетворява техните изисквания за най-икономически рентабилен продукт, гарантиращ експлоатация в максимален срок, липса на непланови ремонти поради повреди, както и съхраняване на машините и техните детайли в работно състояние максимално дълго време, независимо от условията и натовареността на производствения процес.

Пламен Кожухаров, Мениджър ключови клиенти Североизточна България, Кавен Орбико, вносител на Shell Lubricants за България

Приста Ойл:

Двигатели на развитието на съвременните индустриални смазочни продукти са, от една страна, производителите на машини и агрегати, които поставят все по-високи изисквания към качествата на смазочните материали, и от друга страна, държавните институции, налагащи все по-строги екологични и енергоспестяващи норми и стандарти. Във всяка индустриална система (редуктор, компресор, хидравлична инсталация, турбина и др.) използваният смазочен продукт е от особена важност, дори има решаващо значение за надеждната експлоатацията на техниката, както и за максималното използване на ресурса й. Въпреки значимостта на смазочния материал, в много случай той е продукт, който често се забравя и недооценява по важност.

Основен въпрос в процеса на вземане на решения за инвестиране в определено техническо решение е обемът на направените разходи по обслужването и поддръжката му. Съвременните индустриални системи и оборудване стават все по-сложни по отношение на конструкцията, предназначението си и използваните в тях материали. Спирането на една производствена линия поради настъпила неизправност в нея, би могло да окаже влияние върху всички останали линии в едно производство, а също така и да доведе до спирането им. Всички изброени фактори налагат в индустриалните системи и агрегати да се използват

смазочни материали с все по-високи качества

Водени от стремежа си да удовлетворяват максимално изискванията на потребителите, специалистите на Приста ойл разработват както продукти с високо качество, отговарящо на съвременните изисквания, така и програми за обучение на техническия персонал в предприятията. Те са насочени към правилен подбор и експлоатация на техниката и оборудването по отношение на смазочните продукти.

Съвременните световни стандарти и изисквания налагат използването на няколко типа индустриални смазочни продукти, включително - продукти на нефтена основа, синтетични продукти, негорими течности, както и екологични течности.

Индустриалните масла на нефтена основа се произвеждат основно от базово масло и присадки, които допълват и подсилват някои от свойствата му, според изискванията на конкретното приложение. При производството на индустриални продукти се използват базови масла от Група I, а през последните години все по-често се налага използването и на базови масла от Група II (б. ред. класификацията на групите е според API за базови масла).

Базовите масла от I-ва група

са известни още като конвенционални. За производството им се използва така наречената традиционна схема, включваща процесите - атмосферна дестилация; вакуум дестилация; деасфалтизация; очистка със селективен разтворител, както и депарафинизация и хидродоочистка. Качествата на базовите масла, получени по тази схема, зависят преди всичко от характера на преработвания нефт и много често не удовлетворят изискванията на производителите на съвременни индустриални съоръжения. При производството на индустриални продукти с премийно качество по-подходящи са

базовите масла от II-ра група

За производството им, наред с традиционните и вече изброени процеси, се използва т.нар. хидрокрекинг. При този процес маслените фракции се обработват с водород при висока температура и високо налягане. В резултат протичат химически промени в структурата на преработваната суровина, като почти цялото количество серни и азотни съединения се отстраняват, полицикличните въглеводороди преминават в нафтенови, а те - в парафинови. Описаната схема на преработка дава възможност да се произвеждат базови масла от всеки вид нефт. Качествота на крайния продукт, получен по метода, съответства на качеството на маслата, получени по традиционната схема от най-добрите видове нефт.

Практическият опит и резултатите от направените анализи в лабораторията на Приста ойл ЕАД показват, че индустриалните масла, произведени от група ІІ базови масла са с по-дълъг процес на експлоатация, отличават се със значително по-висока стабилност и устойчивост и през последните години стават все по-предпочитани.

Синтетични масла и негорими течности

Синтетичните масла се отличават с висок вискозитетен индекс, пълно отсъствие на серни и азотни съединения, ниска изпаряемост, много добри нискотемпературни свойства (б.ред. ниска температура на течливост, нисък вискозитет и много добра течливост при ниски температури), отлична термична и окислителна стабилност.

Негоримите течности се налагат все повече поради факта, че през последните години бяха регистрирани няколко катастрофални пожара, настъпили в резултат на скъсване на маслен тръбопровод и изтичане на конвенционален смазочен продукт в запалителен източник. В резултат на все по-засилващия се натиск от страна на държавните институции върху безопасните условия на труд, пазарният дял на пожароустойчиви течности все повече се увеличава.

Все по-високите екологични норми и стандарти дадоха тласък в разработването на нови типове продукти, т.нар.

биоразложими течности

Потенциалната опасност от замърсяване на околната среда, съществуваща при евентуален разлив на индустриалния продукт, наложи много от производителите и потребителите да се пренасочат към използването на биоразграждащи се индустриални продукти. Те представляват течности, които под въздействието на живите организми за кратък период от време се разпадат на безвредни продукти (б.ред. вода, въглероден двуокис, минерални соли и биомаса).

Динамиката на българския пазар на индустриални масла налага производителите и търговците на смазочни материали да бъдат много адаптивни към бързо променящата се пазарна конюнктура. Приста Ойл предлага пълна гама от базови масла и присадки, а така също и индустриални смазочни продукти. Производствените технологии и капацитет на производството на Приста Ойл съответстват на най-съвременните изисквания в областта.

инж. Албена Василева,

ръководител отдел НПиС на Приста Ойл

инж. Даниел Кузманов,

директор Маркетинг на Приста Ойл Груп

ProMobile:

Еволюцията в качествата на маслата е процес, който е обусловен от нарастващите изисквания на производителите на машини и оборудване, от една страна, и нормите за екологичност и безопасност на приложението им - от друга. На завишените критерии на производителите на оборудване нефтените компании отговарят с продукти, произведени със синтетични базови масла. Те осигуряват по-добри експлоатационни качества, при това за по-дълъг интервал от време. Пакетите от присадки, които се използват, също се променят с цел да осигуряват по-оптимален технологичен процес и екологична съвместимост.

От гледна точка на опазването на околната среда и безопасността на персонала, работещ с индустриално оборудване, съществуват няколко насоки, по които производството на индустриалните смазочни продукти търпи изменение. Серията стандарти ISO 14 000 се отнася за сертифициране на производства, извършващи преработка на петролни суровини, от гледна точка на опазване на околната среда и устойчиво развитие на сектора. Стандартът налага използването на “добри практики” и намаляване на рисковете за околната среда, както и мониторинг и контрол на ключови показатели.

Най-важното е ефективното приложение на маслата

В последните години се отдава все по-голяма важност на продуктите с висока степен на биоразградимост. Те са относително скъпи, но при попадане в околната среда търпят химически промени (б.ред. под въздействието на микроорганизми и факторите на околната среда) до продукти, които не представляват опасност за флората и фауната. Този тип продукти се използват главно в производства, при които не може да се предотврати напълно изтичането на смазочен продукт и той по един или друг начин попада в околната среда.

Изброените промени в действителност представляват дългосрочни процеси и тенденции в развитието на нефтопреработката като цяло. Става въпрос именно за европейския подход за екологичност и безопасност при производството, съхранението, използването и последващото обезвреждане или регенериране на смазочните продукти.

Погледнато по този начин, сякаш всичко възможно вече е направено, но всъщност най-важното не е самото производство на индустриални продукти, а тяхното ефективно приложение в производството.

Използва се активен подход за следене

Големите производители прилагат по-задълбочен и прецизен подход, който освен изброените вече фактори и критерии, отчита и обратната връзка за състоянието на смазочния продукт. Залага се на активен подход за следене на параметрите на индустриалните масла. Алгоритъмът на действие е следният:

l През определен период се взима проба от маслото в машината, която се изследва по комплекс от показатели, приети за ефективни в конкретния случай.

l Анализът на маслото дава информация не само за текущото му състояние, но и за това на машината, както и за условията, в които тя работи.

По този начин се постигат следните основни предимства спрямо пасивния подход:

l Удължен интервал/срок на употреба на смазочния продукт;

l Предпазване на оборудването от извънпланови ремонти и аварии;

l Отлагане на текущи ремонти и точното им планиране във времето;

l Създаване на база данни за предвиждане на бъдещи отклонения, както и на необходимите корекции.

инж. Любомир Тодоров от ProMobile, представител на Elf за България
Top