Пазарът на тръби у нас

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2008

Част II. Внос/износ на тръби от мед, никел, алуминий, олово, цинк, калай, титан и цирконий за 2005 - 2007 г.

Графиките илюстрират развитието в мащабите на пазара на тръби от мед, никел, алуминий, олово, цинк, калай, титан и цирконий в България за периода 2005 - ноември 2007 г. на базата на предоставена от Националния статистически институт (НСИ) информация. Поради отсъствието на достатъчно задълбочени и всеобхватни проучвания за мащабите на този пазарен сегмент у нас, редакцията приема като официална информацията, базирана на Интегрираната тарифа на Европейските общности - ТАРИК.

Проучване на редакцията показва, че достоверността на данните за мащабите на пазара на тръби от мед, никел, алуминий, олово, цинк, калай, титан и цирконий, предоставени от НСИ, не се възприема еднозначно сред специалистите в бранша. Някои смятат, че реалният обем на вноса и износа се различава съществено от показания, докато други се доверяват напълно на данните от НСИ.

От предоставените на редакцията данни от НСИ, Германия, Италия, Турция и Гърция са държави, които присъстват и като основни вносители, и като основни износители на изброените видове тръби.

Най-голям е вносът на тръби от мед

Според информацията от Националния Статистически Институт за всички разгледани тръби, най-висок е вносът на тръби от мед, докато обемът на износа е значително по-малък. Интересен е фактът, че и при вноса и при износа се забелязва обща тенденция - лек ръст през 2006 г. и незначителен спад през 2007 г.

Като най-голям вносител на тръби от мед през целия разглеждан период се откроява Гърция с обем на вноса за 2005 г. - 5 528 992 лв., който през 2006 г. се увеличава почти двойно, достигайки 13 013 457 лв. През периода януари - ноември 2007 г. обемът на вноса се понижава до 4 840 104 лева. Същата зависимост се наблюдава и при Германия, която също е един от основните вносители през този период. През 2005 г. вносът от Германия възлиза на 3 686 297 лева. През 2006 г. се увеличава до 5 252 018 лв., но през 2007 се понижава до 2 951 661 лева. Информацията на НСИ сочи, че за 2005 г. сред сериозните вносители е и Югославия с обем на вноса в размер на 2 007 162 лева. През 2006 и 2007 г. Италия, Сърбия и Турция също са сред основните вносители. Вносът от Италия през 2006 г. е 2 595 453 лв., а през 2007 г. - 2 542 865 лева. Вносът на медни тръби от Сърбия за 2006 г. е 2 512 751 лв., а за 2007 г. - 2 954 353 лв. Съответно обемът на вноса от Турция е в размер на 2 069 182 лв. за 2006 г. и 3 749 067 лв. за 2007 г.

Държавите, в които основно сме изнасяли медни тръби през 2005 г., са Югославия - 6 354 313 лв. и Германия 167 778 лева. През 2006 г. обемът на изнесените медни тръби за Сърбия е 6 781 418 лв., за Швейцария - 277 537 лв. За информация, през следващата година - 2007 г. за Швейцария са изнесени тръби от мед за 570 332 лв., а за Русия - 237 762 лева.

Относително постоянен внос на тръби от никел

Анализът на данните за вноса и износа на тръби от никел показва, че докато при вноса не се наблюдават резки изменения в реализираните обеми за разглеждания период, при износа се откроява много рязка промяна. През 2005 и 2007 г. износът е почти съизмерим, докато през 2006 г. обемът на изнесените тръби от никел е многократно по-висок.

Според предоставената на редакцията информация от НСИ, през 2005 г. тръби от никел са били внасяни основно от Австрия (106 675 лв.), Китай (73 142 лв.) и Италия (50 036 лв.). През следващата 2006 г. най-сериозни вносители по позицията са Китай (206 261 лв.), Гърция (54 775 лв.) и Великобритания и Северна Ирландия (44 415 лв.). Съответно, през 2007 г. най-сериозни са дяловете, формирани от Великобритания и Северна Ирландия (153 164 лв.), Германия (63 385 лв.) и Италия (52 852 лв.).

Наред с резките промени в обема на износа на тръби от никел, за целия период той се реализира само за една държава. През 2005 г. целият износ е за Република Корея (269 лв.), през 2006 г. за Холандия (78 820 лв.), а през 2007 г. за Гърция (314 лв.).

Износът на тръби от алуминий с пъти превишава вноса

Като основни вносители на тръби от алуминий за целия период се открояват Италия, Германия и Гърция. При вноса от Италия за разглеждания период се забелязва лек ръст. През 2005 г. той възлиза на 1 155 756 лв., през 2006 на 1 583 532 лв., а през 2007 г. достига до 2 788 706 лева. При вноса от Германия, обаче, се забелязва лек спад. През 2005 г. вносът е възлизал на 499 951 лева. През 2006 г. е в размер на 382 649 лв., а през 2007 г. се понижава до 316 747 лева. Вносът на тръби от алуминий от Гърция през 2005 г. е в размер на 201 750 лв., през 2006 г. леко се повишава до 284 650 лв., но през 2007 г. незначително се понижава, достигайки 248 936 лева. За 2005 г. сред основните вносители се нарежда и Турция с 335 433 лв., а през 2007 г. Холандия с 102 892 лева.

Интересен факт е, че за сравнително краткия период от 2005 до ноември 2007 г. износът на тръби от алуминий бележи сериозен ръст. И докато за повечето разглеждани позиции е характерен по-висок внос в сравнение с износа, то при тръбите от алуминий обемът на изнесените тръби от алуминий с пъти превишава вноса. В началото на описания период основно сме изнасяли за Германия (2 500 721 лв.) и Словашката Република (1 246 811 лв.). През 2006 г. износът за Германия отново е най-висок - 7 030 955 лева. Сериозен е износът на тръби от алуминий през 2006 г. и за Израел - 5 542 543 лв., Австрия - 3 319 673 лв. и Франция - 3 147 300 лева. Германия, Израел, Австрия и Франция са и основните държави, в които са изнасяни тръби от алуминий и през 2007 година. За Германия износът възлиза на 10 287 730 лв., за Израел на 5 541 401 лв., за Австрия на 5 467 415 лв. и за Франция - на 4 717 006 лева. Сериозен дял от износа през 2007 г. е реализиран и за Чехия - 2 673 645 лв., Румъния - 2 262 903 лв., Белгия - 1 805 566 лв., Полша - 1 369 613 лв., както и Великобритания и Северна Ирландия - 1 320 143 лв.

Стабилен ръст на вноса и износа на тръби от олово

Като основни вносители на тръби от олово за периода 2005 - ноември 2007 г. се открояват Германия и Италия. Интересно е да се отбележи, че вносът на тръби от олово за 2005 г. се формира основно от Ливан (121 730 лева), но през 2006 и 2007 г. вносът от тази държава се понижава с пъти. В същото време вносът от Германия и Италия бележи стабилен ръст. Вносът на оловни тръби от Германия през 2005 г. възлиза на 93 190 лв., през 2006 г. на 215 012 лв., а за 2007 вече достига до 1 032 373 лева. Съответно, вносът от Италия през 2005 г. е в размер на 45 248 лв., през 2006 г. - 104 474 лв., а през 2007 г. - 196 899 лева.

През целия разглеждан период тръби от олово основно са изнасяни за Гърция и Белгия. Данните показват, че износът за Гърция е значително по-висок от този за Белгия. Също така, при износа за Гърция се забелязва стабилна тенденция към увеличаване през разглеждания период. През 2005 г. износът за Гърция възлиза на 79 271 лв., през 2006 на 107 829 лв., а през 2007 г. достига 585 391 лева. При износа за Белгия през 2006 г. се наблюдава сериозен ръст в сравнение с предходната година, но през 2007 г. обемът на износа се понижава до стойности, близки до тези през 2005 г., а именно 9 877 лв.

Ръст на вноса и понижение на износа при тръбите от цинк

Основни вносители на тръби от цинк за целия разглеждан период са Германия, Италия и Китай. През 2005 г. обемът на вноса от Германия и Италия е съизмерим - 131 215 лв. за Германия и 131 037 лв. за Италия. През следващата - 2006 г., обаче, вносът от Германия достига 248 251 лв., докато обемът на вноса от Италия се понижава незначително до 112 879 лева. Обемът на внесените тръби от цинк през 2007 г. и от двете държави бележи стабилен ръст. Вносът от Италия достига до 777 837 лв., а вносът от Германия до 432 349 лева. Вносът от Китай също бележи ръст през разглеждания период - от 67 049 лв. през 2005 г., през 125 739 лв. за 2006 г. до 185 145 лв. през 2007 г. През 2006 г. сериозен дял от вноса на тръби от цинк се формира и от Великобритания и Северна Ирландия - 117 340 лева. За 2007 г. като по-сериозни вносители се открояват и Швейцария с 422 757 лв., Чехия с 177 121 лв. и Гърция с 159 540 лева.

Както е видно от графиката, износът на тръби от цинк за разглеждания период бележи значително понижение. До известна степен това би могло да се дължи на факта, че през 2005 и 2006 г. основният дял от износ се е реализирал в Италия, възлизащ съответно на 2 717 291 лв. за 2005 г. и на 2 380 435 лв. през 2006 г. Според предоставените на редакцията данни от НСИ, през 2007 г. за Италия изобщо не са изнесени тръби от цинк. През 2005 г. по-сериозни са и мащабите на износа за Гърция - 316 843 лв. През 2006 г. освен за Гърция (244 750 лв.), сериозен износ се реализира и за Швейцария - 157 072 лева. Съответно, през 2007 г. Гърция и Швейцария са основните държави, в които се изнасят тръби от цинк. Износът за Гърция възлиза на 579 059 лв., а за Швейцария на 155 989 лева.

По-големи мащаби на пазара при тръбите от калай

При вноса на тръби от калай, според предоставените на редакцията данни от НСИ, се наблюдаваясна тенденция към увеличаване. При износа, обаче, реализираните обеми през 2006 г. са многократно по-високи в сравнение с 2005 и 2007 г.

През разглеждания период като основен вносител на тръби от калай се откроява Италия. През 2005 г. от Италия са внесени тръби от калай за 75 319 лева. През същата година тръбите от калай, внесени от Чехия, са в размер на 39 676 лв., а от Великобритания 31 667 лв. За 2006 г. като основен вносител се откроява Германия (49 034 лв.), следвана от Чехия (32 047 лв.) и Италия (26 326 лв.). През 2007 г. тръби от калай са внасяни основно от Румъния (280 135 лв.), Италия (221 395 лв.) и Австрия (112 186 лв.).

През 2005 г. целият износ на тръби от калай се формира само от две държави - Югославия в размер на 3 650 лв. и Великобритания - 3 297 лева. През 2006 г. обемът на износа сериозно се увеличава, което се дължи основно на реализираните обеми в Германия - 58 031 лева. За 2007 г. е характерно рязко понижение на обема на износа, по-голямата част от който е за Австрия - 16 899 лв. от общо 24 752 лева.

Тенденция към повишение и при тръбите от титан

При вноса и износа на тръби от титан също се забелязва обща тенденция към повишение. Както се вижда от графиките, значително по-голямо е покачването на обема на вноса в сравнение с повишението при износа.

Водещ вносител на тръби от титан през 2005 и 2006 г. е Австрия, с обем в размер на 249 746 лв. през 2005 г. и 165 226 лв. през 2006 година. През 2007 г. сред големите вносители са Чехия с 502 340 лв., Италия с 219 000 лв., САЩ с 189 594 лв., Полша с 157 743 лв. и Испания с 125 675 лева.

Износът на тръби от титан през 2005 г. се формира основно за Австрия (75 273 лева). Съответно, през 2006 г. основният дял от износа е за Люксембург 73 293 лв., Германия 38 913 лв. и Австрия 36 382 лева. Интересно е, че според предоставените на редакцията данни, почти целият износ на тръби от титан за 2007 г. е за Испания (268 240 лева).

Малък внос и липса на износ на тръби от цирконий

Както е видно от графиките, обемът на вноса на тръби от цирконий е значително по-малък в сравнение с останалите разгледани позиции. През 2005 г. целият внос, възлизащ на 3679 лв., е от Германия. Съответно, през следващата 2006 г. по-голямата част от вноса се формира от САЩ и е в размер на 12 221 лева. За периода януари - ноември 2007 г. почти целият обем на вноса отново е от Германия - 5896 лева. Незначителен дял в обем на вноса на тръби от цирконий през 2007 г. е от Япония (874 лева).

Според информацията от Националния Статистически Институт, през периода 2005 - ноември 2007 г. износ на тръби от цирконий не е осъществяван.
Top