Плавното унаследяване - основен фактор в дългосрочното оцеляване на компанията

Начало > Редакционен коментар > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2011

В съвременната динамична пазарна ситуация и постоянно засилваща се конкуренция, осигуряването на организационна стабилност играе ключова роля в устойчивото развитие на компаниите. И както би казал всеки HR гуру - запазването на стабилността и дългосрочното оцеляване се постигат чрез правилен подбор на персонала, адекватна мотивация на служителите и планиране на приемствеността в експертните длъжности и управлението.

Макар и на пръв поглед неоспорима, упоменатата „формула на успеха” крие в себе си много неизвестни и променливи, обусловени от присъствието на човешкия фактор и правото му на избор. На практика се оказва, че задържането и отглеждането на “таланти и заместници” за ключови позиции в компанията е трудна задача, особено в условията на голяма конкуренция и постоянно променяща се пазарна конюнктура. Пример в това отношение са голяма част от западните семейни фирми, за които статистиката сочи, че едва 25-30% успешно предават лидерството на следващото поколение и само 10-12% достигат до трето поколение наследници. По данни на Европейската комисия, почти 10% от фалитите в Европа са в резултат именно на зле управляваната приемственост, включваща поне 30 000 сфери на дейност и 300 000 работни места годишно.

Оказва се, че много от основателите пренебрегват планирането при прехвърлянето на бизнеса, без да осъзнават, че то е критична фаза от жизнения цикъл на фирмата и финален тест за успешния предприемач. Подготовката на млади, перспективни мениджъри, притежаващи практически умения, полага основите на успешната дейност на компанията в бъдеще. Освен това, осигуряването на приемственост в развитието на съответната фирма създава доверие в нейните партньори, клиенти, доставчици и служители, което в дългосрочен план носи добавена икономическа стойност на предприятието.

Планирането на унаследяването трябва да се разглежда като старателно осъществен процес, а не като еднократно действие или събитие (още повече, че в много фирми то се случва веднъж на тридесет или четиридесет години). Затова и въпросът с приемствеността е ключов не само за дейността на компанията, но и за цялостната икономическа картина.Top