По Програма за енергийна ефективност Зебра предвижда инвестиции в размер на над 150 000 лв.

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 9, 2013

Зебра АД е създадена през 1929 г. и в момента е едно от най-големите предприятия в каучукопреработващата промишленост на България.

Компанията произвежда и предлага продукти за: строителство и инфраструктура (многослойни гумено-метални лагери, подови настилки, пластини със специално предназначение, канализационни уплътнители, ограничители на скоростта, профили за релсови пътища); селско стопанство (транспортни ленти, гумирани защитни облекла - ЛЗО, ботуш панталон, пелерини и др.) гумирани валове; транспорт (буфери, подови настилки за превозни средства, плътни бандажни и супереластични гуми); енергетика (гумени електроизолационни килимчета и пътеки, пластини със специално предназначение, мембрани); туризъм и спорт (дискове за щанги, еластични спортни настилки); индивидуална защита (средства за дихателна защита (противогази и филтри), леки защитни облекла, противохимични чорапи, пелерини и костюми от гумиран плат).

В сферата на услугите Зебра предлага
изработване на конструктивна документация и инструменти по мостри на клиента, разработване на рецептурни състави/технологии за каучукови смеси, производство на малки серии изделия по мостри на клиента, гумиране на тъкани, гумиране и шлайфане на метални валове.

„На голяма част от тази номенклатура дружеството е единствен производител в България и това е едно от основните му конкурентни предимства”, коментира Весела Козлева, търговски директор в компанията. „Зебра разполага със собствени лаборатории, парова централа и ремонтно-механичен цех за производство на инструментална екипировка и нестандартно оборудване.

Основната част от технологиите за производство на изделията са собствена разработка на специалистите от Зебра, които освен за стриктното спазване на регламентите, заложени в тях, работят непрекъснато за тяхното обновление и усъвършенстване”, допълва тя.

От края на 2002 г. в Зебра е сертифицирана Система за управление на качеството във връзка с ISO 9001. През 2005 г. системата се превърна в интегрирана след внедряване на международната спецификация OHSAS 18001 за здравословни и безопасни условия на труд и ISO 14001 за опазване на околната среда.

„Ключов принцип във фирмената философия е грижата за здравето на всички работещи в предприятието и осигуряването на работна среда, криеща минимален риск”, информира г-жа Козлева.

През същата година Зебра декларира членството си в доброволната инициатива “Отговорност и грижа”, разработена и приета от предприятията на химическата промишленост, чиято цел е подобряване мерките по опазване здравето, безопасността и околната среда в техните производствени дейности и продукти, както и съпричастността и информираността на обществото.
През 2006 г. Зебра реализира

инвестиционен проект в размер на 1 234 440 евро
насочен към подобряване на енергийната ефективност на производството. В резултат на проекта са закупени парен котел КПГ 6500/13 и система за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия чрез когенерация от английската фирма Cummins Power Generation.

За периода от 2008 г. Зебра реализира успешно три проекта, финансирани от Националния иновационен фонд, на обща стойност 959 000 лева, а през 2010 г. на официална церемония са раздадени удостоверенията на обучените 66 работници и служители от Зебра в изпълнение на проекта „По-добри знания и умения за повече иновации в Зебра”, финансиран от Европейския социален фонд по ОП Развитие на човешките ресурси.
На база на разработената

Програма за енергийна ефективност в дружеството
ръководството на Зебра предвижда в краткосрочен план инвестиции в размер на над 150 000 лв. за подмяна на основни енергоемки възли в оборудването за производство на подови настилки и пластини, саниране и преустройство на производствените помещения, подмяна на осветлението, реконструкция на отоплителната система и подмяна на амортизирано енергийно оборудване.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top