Поддръжка на индустриални компресори

Начало > Механични системи > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 6/2023 > 27.09.2023

  • Когато става въпрос за индустриална техника за обработка на компресиран въздух, обслужването проформа никога не е достатъчно

  • Всяка неизправност в работата на въздушните компресори би могла да доведе до скъпи и продължителни престои на технологичните инсталации

  • С техническия напредък в сегмента все по-комплексни и ефикасни е необходимо да бъдат и програмите за поддръжка

 

Компресорното оборудване е ключов елемент от множество разнообразни по предназначение промишлени системи в различни отрасли. Всяка неизправност в работата на въздушните компресори би могла да доведе до скъпи и продължителни престои на технологичните инсталации. Ето защо, когато става въпрос за индустриална техника за обработка на компресиран въздух, обслужването проформа никога не е достатъчно.

С техническия напредък в сегмента непрекъснато нарастват изискванията за повишаване на енергийната ефективност и редуциране на експлоатационните разходи, а заедно с това все по-комплексни и ефикасни е необходимо да бъдат и програмите за поддръжка. Препоръчително е нужните мерки да бъдат прилагани целенасочено и превантивно, а не в резултат на настъпила повреда, когато прекъсванията за ремонт биха коствали на предприятието ценно време и средства и биха довели до множество пропуснати икономически ползи.

 

Стандартна и превантивна поддръжка

Стандартната поддръжка традиционно е подходяща за некритично и нескъпо оборудване, което работи непрекъснато, докато изтече сервизният му живот или морално се амортизира и бъде подменено от по-нов модел. Тя включва зареждане на консумативи, подмяна на неизправни компоненти, софтуерни и хардуерни ъпгрейди. Във високотехнологичната индустрия подобна практика се оказва крайно недостатъчна, тъй като редица системи са от критичен характер за технологичните операции, включително техниката за обработка на сгъстен въздух.

Промишлените компресори изискват много по-голяма инвестиция за придобиване и внедряване от един офис принтер например. Ето защо при обслужването им, както и на системите, в които са интегрирани, е препоръчително да не се разчита само на регулярната инспекция по график, а да се действа проактивно. За целта се прилага т. нар. прогнозна поддръжка, която цели предварителното идентифициране на проблемни компоненти, при които има риск от повреда, подложени са на голямо натоварване или са в края на жизнения си цикъл. Целта е да се регистрират и предотвратят потенциални или предстоящи откази на отделните системни елементи – преди да са се случили и негативните ефекти вследствие да са обхванали по-големи зони на инсталацията. Така с влагане на сравнително малко ресурси се избягват скъпи и мащабни аварии.

Необходимата информация може да бъде снета по конвенционалния метод – от технически инспектор, който набелязва и проверява рисковите компоненти, или автоматизирано – чрез интегрирани в оборудването сензори и измервателни прибори. Те докладват за всякакви отклонения в статуса и работата на компресора и свързаните с него системи, които биха могли да са индикатор за влошени експлоатационни характеристики. Все по-честа практика е в критични промишлени приложения да се използват поддържащи IoT и IIoT приложения интелигентни датчици, компоненти и цялостни компресорни решения, които позволяват непрекъснат отдалечен мониторинг, самодиагностика и адекватна превантивна поддръжка.

 

Системни елементи с високи изисквания за обслужване

Независимо дали за дадена компресорна система се прилага стандартно, прогнозно обслужване или комбинация от двете, е налице списък с критични компоненти, които е от съществена важност да бъдат подлагани на достатъчно регулярна инспекция или непрекъснат мониторинг, подмяна при необходимост, почистване и/или смазване. Сред тях са: въздушните и маслените филтри, смазочно-охлаждащата система, лагерите на двигателя, ремъците, всмукателните и изпускателните клапани и др. Важно е да бъдат проследявани ежеседмично или с подходящата честота ефективността на въздушните изсушители, както и нивата на маслото при маслените компресори. Ключови параметри на системата, които е препоръчително да се проследяват с оглед навременното и дори предварително откриване на индикации за проблеми, са температурата, амперажът, напрежението, както и вибрациите в работен режим.

Техническите специалисти препоръчват промишлените компресори да бъдат оглеждани за петна или течове на масло, както и пневматичните маркучи да се проверяват за въздушни течове, тъй като подобни проблеми значително компрометират ефективността на системата. Важен аспект от поддръжката на охладителите, както и на други критични компоненти, е отстраняването на натрупаните прах и замърсявания.

Почистването логично е един от основните етапи на всяка програма по обслужване на индустриално оборудване, като това с пълна сила важи и за инсталациите за сгъстен въздух. Важно е да се почистват цялостно както компресорът – отвътре и отвън, така и свързаното оборудване и зоната около него. От повърхностите, охладителите и топлообменниците трябва да бъдат премахнати всякакви остатъци от масло и частици замърсители, както и натрупвания при всмукателния въздушен отвор. На регулярно почистване подлежат и конекторите в системата. Ако в някоя точка на свързване се забелязва теч или друга неизправност вследствие на повреден конектор, той е необходимо да бъде незабавно подменен. От съществено значение за изправната работа на компресорното оборудване е и грижата за сифоните за източване на конденза от системата, за да се гарантира, че функционират безпроблемно.

 

Ключови мерки в програмите за поддръжка

Освен изброените дотук задължителни според експертите мерки за ефективна поддръжка на индустриалните компресори е препоръчително да се вземат предвид и редица други насоки във връзка с осигуряването на оптимални условия за работа на оборудването за сгъстен въздух. Всякакви материали, които се съхраняват в пространството около компресорите, топлообменниците и охладителите, е добре да бъдат премахнати от там, за да се гарантира свободно движение на въздуха около агрегатите и да се предотвратят прегряване и претоварване на системата. Специалистите съветват зоната около оборудването да се почиства с прахосмукачка, да се забърсва с антистатичен препарат, както и да се измива с моп достатъчно често, за да се избегне натрупването на прах, който навлиза в системата за сгъстен въздух през всмукателните вентилационни отвори. Самите вентилационни филтри също трябва да бъдат регулярно почиствани и/или подменяни, ако са остарели и не работят достатъчно добре. Запушените филтри водят до ограничения в дебита на системата, което влошава енергийната и работната ефективност и увеличава натоварването.

През пролетта полените създават допълнителни усложнения на ситуацията с въздушните филтри и изсушители, затова е препоръчително поддръжката да бъде около два пъти по-честа. Поддържането на тези елементи в изправност допринася и за удължаване на жизнения цикъл на маслените филтри и въздушно-маслените сепаратори.

При маслените компресори смазочната система и съответните филтри са приоритетни за обслужване, като пролетният сезон отново е препоръчителен период за цялостна подмяна на маслото и продухване/почистване на системата. В зависимост от натоварването на инсталацията цялостна смяна на маслото се препоръчва поне веднъж годишно, ако не и по-често (най-много на 2000 работни часа). Необходимо е то да бъде изцяло източено съгласно изискванията на производителя, както и да се инспектира за наслагвания, утайки и замърсители. Ако моделът разполага с маслени филтри, е препоръчително те също да се подменят при смяна на маслото.

Меките и неприкрепени към стените натрупвания могат да бъдат промити чрез въвеждане на допълнителни количества масло. Твърдите наслоени частици или парченца от нарушени повърхностни покрития подлежат на разтваряне чрез специални, одобрени от производителя, детергенти, добавки или други приложими стратегии.

Индустриалните компресори генерират големи количества топлина. Тя трябва да бъде разсейвана и извеждана от системата, за да се гарантира изправната работа на оборудването и да се избегне прегряването на двигателите. В зависимост от типа и модела и дали компресорните агрегати са с водно или въздушно охлаждане, както и дали разполагат с добавен външен топлообменник, се инициират и прилагат различни подходи и програми за поддръжка. През пролетта е препоръчително системата цялостно да се обслужи, за да се подготви и за високите температури през летния сезон.

При инсталациите с въздушно охлаждане е важно да се инспектират и почистват въздушно-маслените охладители, както и да се гарантира, че няма препятствия за въздушния поток. Системите с водни охладители обикновено разполагат с филтърни решетки, които се почистват, като основно съображение отново е да са проходими и нищо да не възпрепятства водния поток. При съвременните топлообменници и другите компресорни компоненти от ново поколение към рутинната поддръжка е препоръчително да се добавят мерки и технологии за непрекъснат мониторинг и прогнозно обслужване.

Златно правило в системите за сгъстен въздух е максимално често да се проверяват и почистват всички маркучи и тръбопроводи, както и съединителни елементи в системата, които с по-малкия си диаметър традиционно създават предпоставки за натрупвания на замърсители, стесняване и/или запушване. Важно е промишлените компресори да се наблюдават и за следи от корозия, особено когато се експлоатират в агресивни среди. Преди да се подходи към цялостна подмяна на индустриалните компресори, претърпели повреда, в редица случаи е по-рентабилно да се извърши подмяна на дефектиралите компоненти или ъпгрейд на потенциално рисковите такива.


Вижте още от Механични системи


Ключови думи: индустриални компресори, промишлени системи, системи за сгъстен въздух, компресиран въздух, прогнозна поддръжка, превантивна поддръжка, маслени компресори, непрекъснат мониторинг, IoTРедактор на статията:

Пепа Петрунова

Пепа Петрунова

Редактор

  • Завършва специалност "Журналистикa" в СУ "Св. Климент Охридски";

 

  • Заема длъжността редактор "Списания" от 2013 г.;

 

  • Разполага с над 15 години опит в разработването на оперативни материали и технически статии в широк кръг от тематични области.

 

Пепа Петрунова в LinkedIn

Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top