Подходи за декарбонизация на веригите на доставка

Начало > Електроапаратурa > Статии > Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство > 16.05.2024

  • Повсеместният импулс в индустрията към ограничаване на климатичните промени и постигане на нулеви нетни емисии в световен мащаб до 2050 г. продължава да расте

  • За много компании емисиите, свързани със снабдителната верига, са в най-голямо количество и редуцирането им е най-трудно

  • Приоритизирането на възобновяемата електроенергия има потенциала да допринесе за съществено понижение на въглеродните емисии

 

Повсеместният импулс в индустрията към ограничаване на климатичните промени и постигане на нулеви нетни емисии в световен мащаб до 2050 г. продължава да расте. Необходимо е обаче скоростта и мащабът на усилията в тази посока да се повишат, за да може да се реализира целта за достигане на граница на затоплянето от 1,5°C. За много компании емисиите, свързани със снабдителната верига, са в най-голямо количество и редуцирането им е най-трудно. Според доклад на международната организация с нестопанска цел CDP емисиите от снабдителните вериги са 11,4 пъти повече от преките емисии от дейността на компаниите. Полагането на широкообхватни усилия за декарбонизация в рамките на веригите на доставка е един от най-ефективните начини да се постигнат нулеви нетни емисии в глобален мащаб.

Справянето с емисиите от снабдителните вериги може да е плашеща задача за много компании, често поради техния ограничен поглед и възприятието за ограничено въздействие от внедряването на мерки за редуциране на емисиите. Първата стъпка е задаването на цели за емисиите от обхват 3. Те включват и цели за работа с доставчиците и намаляване на емисиите, като съвместно трябва да бъдат покрити минимум 67% от всички емисии от обхват 3. Това изискване се прилага, когато тези емисии представляват над 40% от общите емисии на дадената компания от обхват 1, обхват 2 и обхват 3.

Предвид високия процент на емисиите от обхват 3, който се свързва с потреблението на електрическа енергия, приоритизирането на възобновяемата електроенергия има потенциала да допринесе за съществено понижение на въглеродните емисии. Това е по-благоприятната алтернатива за планетата в дългосрочен план и дава на компаниите тласък по отношение на конкурентоспособността и репутацията.

 

Събиране на данни и анализ

Пътят към декарбонизация на снабдителните вериги започва с цялостно разбиране за енергопотреблението и свързаните с него въглеродни емисии (емисии на парникови газове, които са свързани или са резултат от консумацията на енергия в рамките на веригата на доставка). Съвместното събиране на точни данни заедно с доставчиците често е предизвикателство, но е от ключово значение. Тези данни предоставят базова линия, спрямо която може да се измерва напредъкът и да се поставят съответните цели.

Важно е компанията да си сътрудничи с надежден партньор за изграждането на стабилна вътрешна система за данни, която да гарантира постоянство и последователност при събирането им, както и да се избегне набирането на данни, които не могат да бъдат сравнявани за различните доставчици. В допълнение, информацията трябва да се събира директно от доставчиците, а не да се разчита изцяло на вече натрупани или прогнозни данни. Това осигурява прозрачност, точност и достоверност при докладването на резултатите и постиженията от екологичните инициативи.

 

Изграждане на стратегия

Въоръжени с точните данни, компаниите могат да разработят стабилна стратегия за емисиите от обхват 3. Това включва идентифициране на областите с голямо въздействие в рамките на снабдителната верига и задаването на амбициозни, но все пак постижими цели за редуциране на емисиите.

Снабдяването с възобновяема електроенергия трябва да бъде интегрирано като централен елемент на тази стратегия. Освен задаването на цели, важна стъпка е и изготвянето на цялостна програма за ангажираност на доставчиците, която да ги подпомогне в постигането на собствените им цели за снабдяване с електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

 

Пряко ангажиране на доставчиците

Ангажирането на партньорите в снабдителната верига е деликатна, но жизненоважна стъпка. Сътрудничеството трябва да се простира отвъд договорните отношение и да насърчава споделен ангажимент към постигането на устойчивост. Компаниите могат да предоставят обучителни материали, да организират уъркшопи и други дейности, за да запознаят доставчиците с ползите и методите за преход към възобновяеми източници на електроенергия. Това осигурява ценни прозрения и демонстрира ангажимента на водещата компания към това да подкрепи партньорите си в собственото им пътуване към устойчивостта.
В допълнение към дейностите за обмен на знания компаниите могат да предоставят и техническа подкрепа на партньорите си от снабдителната верига. Това може да стане под формата на съвместна работа за поставяне на амбициозни, но постижими цели, както и за изготвянето на стратегия за осъществяването на тези цели.

 

Внедряване на възобновяеми енергийни решения

Прагматичните решения са ключови за реализирането на прехода от намерения към действия. Компаниите могат да подходят към внедряването на възобновяема енергия по няколко начина. На първо място е закупуването на необвързани Енергийни сертификати (Energy Attribute Certificates, EACs). Един такъв сертификат типично удостоверява генерирането на 1 MWh възобновяема електроенергия. Закупуването на тези сертификати помага на компаниите да подкрепят индиректно проекти за възобновяема енергия, както и да редуцират собствените си емисии от обхват 2. На второ място са корпоративните Споразумения за закупуване на електроенергия (Power Purchase Agreements, PPAs), които позволяват на компаниите да закупят възобновяема енергия директно от производителя, често на конкурентни цени. Третият вариант включва генерирането на възобновяема енергия на място чрез соларни панели, вятърни турбини или други ВЕИ технологии.

Възобновяемата енергия е мощен инструмент за редуциране на въглеродните емисии и ускоряване на постигането на целите за устойчивост, като същевременно предлага нетни спестявания и положителна възвръщаемост на инвестицията.

 

Проследяване на напредъка чрез надеждни данни

Проследяването на напредъка с високо ниво на точност и прозрачност е от ключово значение за валидиране на ефективността на усилията в посока декарбонизация на снабдителните вериги. Компаниите трябва да установят стабилни механизми за мониторинг и докладване, обхващащи потреблението на възобновяема електрическа енергия, постигнатите понижения на емисиите и цялостните показатели за устойчивост. Тези данни са не само основа за вземане на решения, но и повишават отчетността и подобряват доверието на партньорите.


Вижте още от Електроапаратурa


Ключови думи: снабдителни вериги, декарбонизация, възобновяема енергия, ВЕИTop