Помпени станции и газорегулиращи пунктове

Начало > Сигурност > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2010

ПСТН за помпени станции, компресори и газорегулиращи пунктове за леснозапалими и горими течности

   Съществуват строго определени изисквания към проектирането на помпени станции, компресори и газорегулиращи пунктове за леснозапалими и горими течности. Законовата рамка е дефинирана в Наредба №2 “Противопожарни строително-технически норми”. Нормативният документ е в сила от далечната вече 1987 г., но впоследствие е изменен през 1994 г. Наредба №2 е издадена на основание чл. 201, ал. 1 и 3 от Закона на териториалното и селищно устройство.
В настоящия брой на сп. Инженеринг ревю ще обърнем специално внимание на някои от залегналите в нормативния документ изисквания, които засягат проектирането на помпени станции, компресори и газорегулиращи пунктове за леснозапалими и горими течности.

Помпени станции за леснозапалими и горими течности
В чл. 82 от цитираната Наредба № 2, глава “Обекти с производствено предназначение”, раздел IV са посочени условията за проектиране на помпените станции за леснозапалими и горими течности. Сред тях е допустимото им изграждане в самостоятелни сгради от I и II степен на пожароустойчивост. Също така, могат да се предвидят в едноетажни сгради и навеси от негорими материали, без да имат специална степен на пожароустойчивост. Нормите позволяват и пристрояване или встрояване на помпени станции на първия етаж в производствени сгради от I и II степен на пожароустойчивост. Те допускат и към калканните стени на помпени станции (с граница на пожароустойчивост най-малко 2 часа и 30 мин.) да се пристрояват въздушни и амонячни компресорни станции; трафоподстанции с напрежение до 10 кV и помещения за електрически и контролни прибори.
От друга страна, не се разрешава встрояването или пристрояването на общозаводски помпени станции, както и такива на складове от I категория. Допустимо е обаче проектирането на помпени станции на открити площадки. Помпените станции на открито с не повече от две помпи се считат за технологични съоръжения. Подовете на помпените станции се проектират от негорими непросмукващи материали, като подовете на станциите за леснозапалими течности трябва да са и искронеобразуващи.
Проектиране на помпени станции
Помещенията (отделенията) на помпените станции се проектират с дължина не по-голяма от 90 m. Това изискване е базирано на чл. 88, от Наредба №2. В него се посочва и условието “помещенията с по-големи дължини се разделят с негорими стени с граница на пожароустойчивост най-малко 60 min”. Съответно, помпи за горещи продукти с температура равна и по-висока от 250°С следва да се отделят с негорима стена с граница на пожароустойчивост най-малко 1 час от помпите за ненагрети продукти. Всички отвори за преминаване на тръбопроводи през стената между двете помещения следва да се уплътнят.
Когато пламната температура на течността е по-малка или равна на 61°С, в помпените станции се допускат двигатели с вътрешно горене и електрически двигатели нормално изпълнение. Допускането е в сила, ако двигателите са отделени от помпите с негорима стена, с граница на пожароустойчивост най-малко 1 час и 30 мин., без отвори, със салниково уплътнение през стената (чл. 89). Нормативният документ предвижда използването на безсалникови и мембранни помпи или помпи със салниково уплътнение, изключващо пропускане на продукт (течност) при транспортиране на леснозапалими течности.
Нормативният документ дефинира проектирането на помпи под технологичните етажерки, ако се предвиди дистанционното им спиране от безопасно място извън етажерката. За прекратяване подаването на леснозапалимите и горимите течности по тръбопроводите, на разстояние от 15 до 50 м. от помпите, се предвижда допълнителна спирателна арматура.

Проектиране на спирателна арматура
Важно условие е всички тръбопроводи, свързващи технологичната апаратура с помпите, да се проектират с допълнителна спирателна арматура. Тя следва да се разположи извън помпените станции, срещу стени с отвори, на разстояние до 50 м. Изискването обаче не се отнася до спирателна арматура, която е монтирана непосредствено до апарати, разположени на разстояние, не по-голямо от 50 м. до помпените станции.
Според нормативния документ, ако спирателната арматура (шибърни възли и др.) е разположена извън сградите, следва да се предвидят най-малко на 3 м. от помпената станция и другите сгради и съоръжения до нея. В него са регламентирани и условията за проектиране на спирателна арматура, в непосредствена близост до плътни стени на сградите. Трябва да се има и предвид, че при проектиране на спирателна арматура в пристройки към помпената станция, те трябва да са отделени от нея с пожарозащитна стена без отвори. Също така, пристройките следва да имат самостоятелен изход навън (регламентирано е в чл. 94, Раздел IV “Помпени станции за леснозапалими и горими течности”).
Спирателната арматура би могла да се проектира в едно помещение с помпите, при условие че броят на основните работни помпи е не повече от 6 за леснозапалими и 10 за горими течности, при помпените станции за суровина и готова продукция. В местата на спирателната арматура следва да се предвиди канавка за отвеждане на течностите в промишлената канализация посредством хидравличен затвор. Когато това не е възможно, се изгражда събирателна закрита шахта с възможност за изпомпване на течността. Също така се регламентира измиването на разлети продукти (посредством топла или студена вода, пара и др.)
Според нормативния документ, транспортирането на леснозапалими и горими течности под налягане следва да се осъществява посредством инертен газ. Допустимо е и използването на сгъстен въздух, но при транспортиране на леснозапалими и горими течности под налягане от съдове с вместимост, не по-голяма от 0,2 m2.
Наредба №2 съдържа и изискванията, отнасящи се до

Компресорни станции за горими газове и газорегулиращи пунктове
Посочено е “отворите за тръбопроводите, които свързват машинната зала на компресори за горими газове и газодувни цехове (отделения) с други помещения, се проектират газоуплътнени”, чл. 97, раздел V “Компресорни станции за горими газове и газорегулаторни пунктове”. Регламентирано е, че не се допуска проектиране на апаратури, конструктивно несвързани с компресорите или газодувките в съответните станции. В сградите на компресорните и газодувните станции се допуска използването на разходни съдове за масло с обща вместимост, която не трябва да е по-голяма от запаса за три денонощия. И то, ако тези съдове са в помещение, отделено от компресорната или газодувната уредба с негорима стена без отвори, с граница на пожароустойчивост най-малко 2 часа и 30 мин. А в помещенията за разходните съдове се допуска монтиране на резервоари за събиране на отработеното картерно масло с вместимост, не превишаваща общата вместимост на картерите на най-голямата машина и нейния двигател.
Необходимо е сборните газови колектори за засмукване и нагнетяване да се проектират извън сградите, освен когато технологията налага да бъдат разположени в помещение. Предвижда се и спирателна арматура, разположена на смукателните и нагнетателните тръбопроводи, която е предназначена да изключва всеки агрегат от сборния газов колектор.

Проектиране на допълнителна спирателна арматура
В нормативния документ е декларирано, че газопроводите, свързващи компресорите или газодувките с другите цехове, трябва да се проектират с допълнителна спирателна арматура, чл. 102 от раздел V. Тя се монтира извън станцията с цел бързо изключване на агрегатите от външната мрежа. Съща така е задължително компресорите и газодувките да са оборудвани със средства за аварийна сигнализация и блокировки.
Необходимо е, съгласно Наредба 2, разстоянието от сепараторите и другите съоръжения, разположени извън компресорната зала, да е най-малко 2 m до стени без отвори и 4 m - до стени с отвори. Минималното хоризонтално разстояние е до 10 m при газорегулаторни пунктове, които са с налягане на газа при входа до 0,6 MPa. То е от 0,6 до 1,2 MPa при сгради и съоръжения, а за въздушни електропроводи то следва да е не по-малко от 1,5 пъти височината на стълба. Описаните изисквания са задължителни и за шкафните газорегулаторни пунктове, монтирани на отделни стълбове, и за газорегулаторните пунктове открит тип.
Добре е да се има предвид, че газорегулаторните пунктове и инсталации следва да се проектират в съответствие с изискванията на Наредба 21 за устройство и безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации (ДВ, бр. 57 от 1990 г.).


Вижте още от СигурностTop