Портална машина за термично рязане - RED STEEL

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2014

Полезен Модел N 1857 U1 от 31.03.2014
Притежател: Ред Стиил ЕООД

Област на техниката
Полезният модел 1857 U1 на портална машина за термично рязане на метални детайли е собственост на фирма Ред Стиил ЕООД . Моделът се използва в машиностроенето, по-специално при конструиране и изработване на портални машини за газово и плазмено рязане на детайли от метални листове с големи размери.

Предшестващо състояние на техниката
Известна е портална машина за термично рязане на метални детайли, която включва бетонен  фундамент, върху който е разположена портално мостова конструкция, състояща се от два надлъжни пътя, които обхващат работна маса за рязане на детайли. Едната каретата за надлъжно движение е с една степен на свобода, а другата е с две степени за компенсиране топлинните деформации на портала.

Техническа същност на полезния модел
 Задачата на полезният модел е да се създаде портална машина за термично рязане на метални детайли, която да се отличава с повишена коравина на цялата технологична режеща система по оста на портала при работа на машината в различни климатични периоди, като компенсира топлинните деформации, които възникват в резултат на промяната на температурата на околната среда и температурата, която се повишава по време на  работния цикъл на рязане.

Съгласно полезният модел двете карети за надлъжно движение, носещи напречната греда са изпълнени с една степен на свобода, при което между горната повърхнина на едната каретата и долната част на вертикалната греда на порталната конструкция е монтирана неподвижно плоча, с оформени от към долната част въздушни камери, като централно в плочата е закрепен елемент за подаване на въздух към споменатите камери.

Машината за термично рязане, съгласно полезния модел се отличава с повишена коравина в направление ос Х по време на рязане на метални листове с големи размери, като осигурява точно изрязване на детайла по предварително зададените му геометрични размери, като споменатата стабилност се отнася до цялата технологична система на рязане, при което се осигурява гарантирано освобождаване на топлинните деформации с помощта на системата за Цифрово Програмно Управление, която в момент между изрязването на два детайла дава команда за разтоварване на възникващите в процеса на рязане вътрешни топлинни напрежения.
 
Патентни претенции
• Портална машина за термично рязане на метални детайли  с портална конструкция е изпълнена по начин, позволяващ движение с една степен на свобода, съответно по посока на ос Y, характеризираща се с това, че върху единия надлъжен път 3 е разположена надлъжна направляваща 5, която чрез каретата 7  и разположената между горната й повърхнина и долната част на вертикалната греда 9 на порталната конструкция, на която е монтирана неподвижно плоча (13) с оформени от към долната част въздушни камери (16), като централно през плочата (14) е закрепен елемент (17) за подаване на въздух към споменатите камери (16).

• Портална машина, съгласно претенция 1, характеризираща се с това, че въздушните камери (16) са най-малко две и са разположени една до друга по посока оста на напречната греда - ос Х.

• Портална машина, съгласно претенция 1, характеризираща се с това, че в плочата са оформени най-малко две въздушни камери, свързани към разпределителен канал (18).

• Портална машина съгласно претенция 1, характеризираща се с това, че плочата е притисната към горната част на каретата (7) с помощта на пружинни елементи (15), разположени в закрепващите елементи (14), осигуряващи плътно монтиране на плочата към каретата.

• Портална машина, при която по команда се разтоварват напреженията в портала в момента между рязането на два детайла.

Автори: Иван Колев Влаев, Красимир Иванов Влаев

Top